Orientering vedrørende opprustning av fv. 115, Miljøgate Reinsvoll

Statens vegvesen informerer: I mai 2017 påstartes tiltak som opprusting av veg, fortau og kollektivpunkt skal bidra til bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet.

Innhold

Arbeidsvarslingsplan for fv. 115 - Miljøgate Reinsvoll

Det er ønskelig å tydeliggjøre Reinsvoll sentrum ved jernbanestasjonen som tettsted, og dermed øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten for myke trafikanter. Sentrum er utflytende med grus og asfaltflater hvor parkering, veg, areal for bilister og myke trafikanter går over i hverandre og skaper uklare soner. Dette skal gjøres noe med.
 
Det skal blant annet gjennomføres en opprusting og nyetablering av veg, fortau og kollektivpunkt. Sammen skal de ulike tiltakene bidra til bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet og skape et mer attraktivt sentrumsområde for innbyggere og besøkende.  
 
Det er valgt en tradisjonell utforming med gateløp og fortau med kantparkering på den ene siden mot forretningsarealet. På siden mot boligene skal det bygges en rabatt mellom gate og fortau. Vegbanen er forskjøvet noe mot vest for å få tilstrekkelig bredde på fortauet. Det skal bygges et opphøyd gangfelt i krysset ved Kiwi og det skal etableres leskur i forbindelse med busstopp. Videre skal det bygges natursteinsmur langs gnr. 92 bnr. 37, Storgata 7. Det vil bli lys i rabatt mellom fylkesveg og gangvegen.
 
Arbeidene vil starte opp i mai 2017 og skal være ferdig i oktober 2017. Det er ikke planlagt å endre kjøremønstert, men det må påregnes at det blir hindringer i vegarealet. Det er viktig at folk viser hensyn til de som arbeider i og langs vegen.

Kontakt

Spørsmål om prosjektet kan rettes til Tone Beate Ruud i Statens Vegvesen.

Tone Beate Ruud
Seksjon: Utbygging Oppland

  • Telefon: 61 27 12 24
  • Mobil: 469 10 650
  • Epost/Lync: tone.ruud@vegvesen.no 

  • Postadresse:
    Statens vegvesen Region øst
    Postboks 1010 Nordre Ål
    2605 LILLEHAMMER

Publisert: 30.05.2017 10:01
Sist endret: 30.05.2017 10:01