Informasjon om skogbrannfare og bålforbud

Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og annen utmark. Derfor er det et generelt forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret i skogen, på fjellet, på stranden og ved naturområder som ikke er innmark.

Innhold

Aktiviteter og arbeid som indirekte kan føre til skogbrann kan kun gjennomføres under forutsetning om at det er gjennomført risikovurdering, at det iverksettes tilstrekkelige sikkerhetstiltak og utvises særskilt aktsomhet ved gjennomføringen.

Sol, varme og vind slik vi nå har hatt i vårt distrikt over lang tid, gjør faren spesielt stor. Tørkeskadet vegetasjon bidrar til brannfare langt over normalen. Selv om det enkelte steder har kommet nedbør, vedvarer faren for brann da vegetasjonen tørker raskt opp i fint vær.

Vær aktsom!

Så tørt som det er nå skal det svært lite til for å starte en brann. Brannvesenet ber om at hver enkelt av oss må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Det gjelder alle, hele tiden og over alt.

Aktsomhetsplikten innebærer at man tar forholdsregler for å redusere sannsynligheten for brann og begrense skadene hvis brann skulle oppstå. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Aktiviteter og arbeid som indirekte kan føre til skogbrann kan være, men ikke begrenset til:

  • Kantslått
  • Motorisert aktivitet i skogbruket
  • Bruk av skytebaner

Slik aktivitet og arbeid kan gjennomføres i Vestre Toten dersom en etter en risikovurdering finner det fullt forsvarlig. Det er en forutsetning at nødvendige forebyggende tiltak gjennomføres før og eventuelt mens aktiviteten/arbeidet pågår og at en etablerer en tilstrekkelig egenberedskap for å kunne håndtere eventuelle tilløp og hendelser.

Dersom en er det minste i tvil om det er forsvarlig å gjennomføre hele eller deler av aktiviteten/ arbeidet, skal en la det være.

Bålforbudet
I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Dette forbudet omtales gjerne som "bålforbudet".

Det generelle forbudet gjelder kun i eller i nærheten av skog og annen utmark, og med det menes alle områder som ikke er innmark.  Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått og kulturbeite. Men husk at aktsomhetsplikten gjelder på disse områdene. Det er den som utfører aktiviteten som er ansvarlig for brannsikkerheten.

Å gjøre opp ild omfatter bruk av engangsgriller, primus, bål- og peisinnretninger o.l. Stranden vil oftest regnes som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbudet. Hvis man likevel ønsker å tenne bål eller grille, må man ha grunneiers tillatelse og søke om tillatelse fra brannvesenet.

Slik forholdene er nå, er det så tørt at tillatelser til å gjøre opp ild, som å grille og tenne bål, i eller i nærheten skog og annen utmark stort sett ikke vil bli gitt.

Overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle forbudet kan føre til politianmeldelse.

Grilling
Brannvesenet fraråder generelt all bruk av engangsgrill. De kan være varme i mange timer etter bruk om de ikke slokkes og kjøles ned skikkelig. Engangsgriller må aldri settes rett på brennbart underlag.

Gassgriller og elektriske griller vil i de fleste tilfeller kunne brukes i egen hage med normalt vedlikehold, forsvarlig plassering og aktsom bruk. Dette gjelder ikke dersom hagen er i eller i nærheten av skog og annen utmark. Der gjelder et generelt forbud.

Husk at aktsomhetsplikten gjelder overalt, i parker og hager, på verandaer og terrasser eller under brennbare tak eller lignende overbygninger.

Ved brann eller ulykke ring 110.

Kort oppsummert

Kort oppsummere har vi et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, med unntak av der det åpenbart ikke kan medføre brann, mens i hager, i parker og annen innmark gjelder det en alminnelig aktsomhetsplikt.  Og med den store brannfaren vi har nå, så er situasjonen slik at:

 All ild i nærheten av skog og utmark åpenbart kan medføre brann.

 Det skal utvises særskilt aktsomhet dersom det gjennomføres aktivitet eller arbeid som indirekte kan føre til skogbrann. Ved den minste tvil skal en la det være.

 Les mer om brannsikkerhet på sikkerhverdag.no.


Publisert: 05.07.2018 09:16
Sist endret: 05.07.2018 09:16