Oppheving av vedtak om totalforbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning

Vedtak om totalforbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning i Vestre Toten oppheves fra og med fredag 15. juni 2018 klokken 12.00.

Innhold

Oppheving av totalforbud

Brannsjefen har etter delegert myndighet fattet følgende vedtak, saksnummer 5/18:
Vedtak om totalforbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning, saksnummer 4/18, oppheves fra og med fredag 15. juni kl. 12.00.

Opphevingen gjelder forbud mot

  • alle former for ild og bål i- eller i nærheten av skog og skogmark.
  • alle former for åpen brenning av kvist/rydningsvirke og halm i landbruket.

Andre former for aktiviteter og arbeid som ikke omfatter åpen ild, men som indirekte kan forårsake antennelse, kan gjennomføres under forutsetning om at nødvendige risikovurderinger gjennomføres og tilstrekkelige tiltak iverksettes, dersom en ellers finner det forsvarlig å gjennomføre aktiviteten.

Andre former for aktiviteter og arbeid kan være, men ikke begrenset til:

  • Kantslått
  • Motorisert aktivitet i skogbruket
  • Bruk av skytebaner

Vedtaket gjelder hele Vestre Toten kommune.

Begrunnelse for vedtaket

Skogbrannfaren er betydelig redusert etter at det kom ca. 20 - 30 mm nedbør natt til sist mandag og videre utover dagen. Forbudet ble imidlertid ikke opphevet på det tidspunktet fordi det var noe uvisst hvordan utviklingen ville være med tanke på ytterligere nedbør og temperaturer i dagene framover. Det kommer mer nedbør på vedtakstidspunktet for opphevingen og i tillegg er temperaturen vedvarende lavere enn hva den var tidligere. Det er spådd ytterligere med nedbør kommende søndag.

Vedtaket oppheves derfor, dog med en presisering om at andre aktiviteter i alle tilfelle skal gjennomføres og tilpasses den til enhver tid aktuelle risiko.

Det presiseres at det generelle forbudet i Forskrift om brannforebygging § 3, 3. ledd om generell aktsomhet ikke omfattes av vedtaket og gjelder uansett, uavhengig av lokale vedtak:
- "Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann."

Opphevingen av totalforbudet innebærer dermed at det er tillatt å benytte tilrettelagte og sikre plasser for å gjøre opp ild/bål og for grilling, under forutsetning om at det åpenbart ikke kan medføre brann.

Hjemmel for vedtaket - opphevet: Brann- og eksplosjonsvernloven § 14 og § 37.
Unntaksbestemmelsene i lokal forskrift om åpen brenning og brenning i småovner for Vestre Toten, § 5 bokstav a) (så langt vedtaket gjelder), bokstav b), e) og g) oppheves så lenge vedtaket gjelder. Det vil ikke bli gitt dispensasjoner etter § 6 i samme forskrift så lenge vedtaket gjelder.

Med hilsen
Bjørn Sondra Kjelsrud, brannsjef i Vestre Toten kommune


Publisert: 15.06.2018 08:26
Sist endret: 15.06.2018 08:26