Raufoss ungdomsskole

Innhold

Om Raufoss ungdomsskole

 

Raufoss ungdomsskole ligger nær sentrum og Raufoss videregående skole. Raufoss er kommunesenteret i Vestre Toten kommune.

Skolen har 290 elever fra 8. – 10. trinn.

Skolen har gjennom «Ungdomstrinn i utvikling» arbeidet med grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving og regning i alle fag.

Det er politisk vedtatt at Raufoss ungdomsskole og Reinsvoll ungdomsskole skal slås sammen. Det skal bygges en ny skole på Raufoss. Prosessen er godt i gang, og fem entreprenører konkurrerer om å få oppdraget.  Valg av entreprenør og tegninger skal bli gjort høsten 2016.

Rektors hjørne

Forventninger og et godt læringsmiljø

Forventninger til god klasseledelse
Forskning viser at lærerens arbeid som leder av klassen/gruppen er den enkeltfaktor som har størst betydning for læringsmiljøet og dermed elevenes læring. Klasseledelse er læreres evne til å skape et positivt klima, etablere arbeidsro og motivere til arbeidsinnsats.

En voksen som skaper gode relasjoner, og som gir elevene opplevelsen av både å bli verdsatt og anerkjent, vil fremstå som en betydningsfull voksen ( Thomas Nordahl)

 • Tydelig ledelse av klassen slik at alle opplever trygghet og trivsel
 • Kun én leder i klassen
 • Lærer møter presis til timer og er godt forberedt til undervisningen
 • God oppstart av timen, «eie» klasserommet
 • Synlige læringsmål med faglig fokus
 • Gi melding om vurderingskriterier, og hva som er vektlagt i vurderingen
 • Bygge gode relasjoner til alle elevene
 • Bry seg om elevene og deres liv utenom skolen
 • Lærer og andre ansatte forsterker positiv elevadferd
 • Lærer og andre ansatte skal ikke akseptere uønsket elevadferd
 • God avslutning av timen med oppsummering av læringsøkt
 • Lærer legger til rette for godt faglig læringstrykk og varierte arbeidsformer som støtter faglig og sosial læring
 • Lærer og andre ansatte bidrar til at elevene tar ansvar for skolens utstyr og holder god orden. Klasserommet skal være ryddig etter hver time. Ordenselever får faste oppgaver. Ingen forlater rommet før det er ryddig.
 • Lærer og andre ansatte viser tydelige forventninger til god elevadferd.

Velkommen til skoleåret 2016 – 2017

Arne Wiken (rektor)

Informasjon til elever og foresatte

Nullmobbing.no

nullmobbing.noNullmobbing.no er en nettside om mobbing for barn, unge og foreldre, utviklet av Utdanningsdirektoratet. Nettsiden er et av mange virkemidler som er viktige i kampen mot mobbing i barnehage og skole.

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis man opplever mobbing. Foreldre og voksne er svært viktige støttespillere for barn og unge i dette arbeidet.

Les også Utdanningsdirektoratets informasjonsskriv til foreldre og elever om skolemiljø.

Nyheter

Utbyggingen av Vestre Toten ungdomsskole

Ansatte

Ansatte ved raufoss ungdomsskole skoleåret 2016-2017.

Team Omega – 611 94632

Lærere

Live Hofseth Hoel (trinnleder)                   live.hofseth@veste-toten.kommune.no

Torun B.Skjærstad                             torun.skjaerstad@vestre-toten.kommune.no

Merete Hansen                                  merete.hansen@vestre-toten.kommune.no

Aasmund M.Ljønes                            aasmund-mikael.ljones@vestre-toten.kommune.no

Tom Adrian Ø.Larsen                        tom-adrian.larsen@vestre-toten.kommune.no

Ingrid Skogsrud                                  ingrid.skogsrud@vestre-toten.kommune.no

Kari L.Rissmann                                 kari.rissmann@vestre-toten.kommune.no

Petter Senstad                                   petter.senstad@vestre-toten.kommune.no

Hilde Brovold                                     hilde.brovold@vestre-toten.kommune.no

Morten Løkken                                  morten.loekken@vestre-toten.kommune.no

Eva A.Sørum                                      eva-anita.soerum@vestre-toten.kommune.no

Line Gulbrandsen                               line.gulbrandsen@vestre-toten.kommune.no

Morten Sveum                                   morten.sveum@vestre-toten.kommune.no

Assistenter

Henning L.Åmot                                 henning.aamot@vestre-toten.kommune.no

Rita Dullum                                        rita.dullum@vestre-toten.kommune.no

Hege Pettersen                                  hege.pettersen@vestre-toten.kommune.no

Maryam Ahmad                                maryam.ahmad@vestre-toten.kommune.no

Team Pi – 611 94633

Lærere

Roger Karsrud            (trinnleder)                roger.karsrud@vestre-toten.kommune.no

Hanne Olsen                                      hanne.olsen@vestre-toten.kommune.no

Ida Granskogen                                  ida.granskogen@vestre-toten.kommune.no

Anne Flatebø                                     anne.flateboe@vestre-toten.kommune.no

Nathalie Bognø                                  nathalie.bognoe@vestre-toten.kommune.no

Ingrid Stræte                                      ingrid.straete@vestre-toten.kommune.no

Oda Stepperud                                   oda.stepperud@vetre-toten.kommune.no

Håkon Fjell                                         haakon.fjell@vestre-toten.kommune.no

Espen Arntzen                                    espen.arntzen@vestre-toten.kommune.no

Assistenter

Agnethe Jansen                                  agnethe.janssen@vestre-toten.kommune.no

Nils Henrik Huset                               nils-henrik.huset@vestre-toten.kommune.no

Thomas N.Johansen                           thomas.johansen@vestre-toten.kommune.no

Team Sigma – 611 94631

Lærere

Tina Ø.Slåttum (trinnleder)               tina.slaattum@vestre-toten.kommune.no

Tonje B.Jahr                                       tonje.jahr@vestre-toten.kommune.no

Janne Stenseth                                              janne.stenseth@vestre-toten.kommune.no

Ida Skogen                                         ida.skogen@vestre-toten.kommune.no

Siv H.Tommelstad                              siv.tommelstad@vestre-toten.kommune.no

Rune Slåtten                                      rune.slaatten@vestre-toten.kommune.no

Nina B.Ringerud                                nina.ringerud@vestre-toten.kommune.no  

Linn van Gilst                                     linn.vangilst@vestre-toten.kommune.no

Trine G.Reppesgård                           trine.reppesgaard@vestre-toten.kommune.no

Kari-Anne Gaarder                            kari-anne.gaarder@vestre-toten.kommune.no

Gunhild Furulund                               gunhild.furulund@vestre-toten.kommune.no

Assistenter

Stine Korslund                                    stine.korslund@vestre-toten.kommune.no

Administrasjonen

Rektor Arne Wiken                 611 94622       arne.wiken@vestre-toten.kommune.no

Inspektør Kjersti Løken Ødegaard  611 94623  Kjersti.odegaard@vestre-toten.kommune.no

Inspektør Roger Karsrud        611 94623       roger.karsrud@vestre-toten.kommune.no

Merkantil Hege Amundsen    611 94620       hege.amundsen@vestre-toten.kommune.no

Vaktmester Frank Amlien      911 79135       frank.amlien@vestre-toten.kommune.no

Helsesøster

Helsesøster Dienne Bjørneng
Åpningstider:
Mandag kl. 08:30 - 13:30
Onsdag kl. 08:30 - 13:30

Skolerute 

Skolerute

Råd og utvalg

FAU

LEDER: Veslemøy Krukhaug Linde tlf. 900 70 740  veslelind@gmail.com

KASSERER: Steinar Sørli tlf. 982 26 055  ssoerli2@online.no

SEKRETÆR: Arild Hansen tlf. 977 44 724  a-hanse@online.no

Skole og miljøutvalg

Medlemmer i skole- miljøutvalget:

Sander Haugli            - elevrådet 8. trinn  Om1 – vara Amalie Hauge Om2
Malin Ruen                 - elevrådet 9. trinn  Pi2 – vara Elise Sveen Lundgaard Pi1
Vetle Midteng             - elevrådet 10. trinn Si1 – vara Martin Faraas Pedersen Si3
Ståle Jansen              - FAU 8. trinn
Bente Strand              - FAU 9. trinn
Steinar Sørlie             - FAU 10. trinn
Espen Arntzen           - undervisningspersonalet (kontaktlærer elevråd)
Nathalie Bognø          - undervisningspersonalet
Frank Amlien              - andre tilsatte
Gunnar Jan Eines      - VTK   – vara: Richard Claesson
Arne Wiken                - Rektor

Elevråd

Elevrådsrepresentanter ved Raufoss ungdomsskole skoleåret 2016/2017:

Omega 1: Sander, Oda F. (vara)

Omega 2: Musse, Amalie (vara)

Omega 3: Sander Sebastian, Hiba (vara)

Omega 4: Mikail, Tuva (vara)

Pi 1: Elise, Thea Jeanett (vara)

Pi 2: Malin Ruen, Markus (vara)

Pi 3: Stine, Andrine (vara)

Pi 4: Vibeke, Kasper Hoel (vara)

Sigma 1: Vetle, Mina (vara)

Sigma 2: Sigurd, Synne (vara)

Sigma 3: Martin, Mahnaz (vara)

It`s Learning

Lenke til It`s Learning


Publisert: 14.07.2016 12:08
Sist endret: 14.07.2016 12:08
Raufoss ungdomsskole

Besøksadresse:

Prøvenvegen 59
2830 Raufoss

Postadresse:

Prøvenvegen 59
2830 Raufoss

Telefon: 61 19 46 20

Kontaktperson: Arne Wiken

Telefon: 61 19 46 20