Reinsvoll ungdomsskole

Innhold

Om Reinsvoll ungdomsskole

Reinsvoll ungdomsskole er en av to ungdomsskoler i Vestre Toten kommune og ligger på tettstedet Reinsvoll, omtrent midt mellom Oslo og Lillehammer.

Skolen har i dag rundt 210 elever og ca. 45 ansatte. Vi mottar hvert år elever fra fire barneskoler i Reinsvoll krets: Ihle skole, Thune skole, Bøverbru skole og Reinsvoll skole.

Det er politisk vedtatt at Raufoss ungdomsskole og Reinsvoll ungdomsskole skal slås sammen.

På Reinsvoll ungdomsskole jobber vi for å gi elevene våre gode, grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og holdninger.  Gjennom samarbeid om relevante, varierte og forskningsbaserte undervisningsopplegg har vi som mål at elevene skal bygge opp en handlingskompetanse som gjør dem i stand til å anvende den kunnskapen de har lært i videre skolegang, framtidig arbeidsliv og samfunnsliv. 

Rektors hjørne

På Reinsvoll ungdomsskole er vi opptatt av at ungdommene våre skal lære, trives og utvikle seg. Vi ønsker å skape en skole som øker elevenes motivasjon og mestring, og som gir god læring gjennom praktisk og variert opplæring. Da må elever, foreldre og skole stå sammen i forsøket på å skape kvalitet på arbeidet i klasserommet. Vi har som mål at dette skal skje gjennom et reflektert samarbeid og kunnskap om hva som gir god læring.

Elevenes læring skjer i et tett samspill mellom lærer og elev. Sosial støtte og følelse av tilhørighet er avgjørende for alle elevers motivasjon, uavhengig av kontekst og alder. Skal vi lykkes med å forberede elevene på framtidas samfunn, må vi ha en skole som ser og utvikler hele mennesket. Derfor er vi svært opptatt av å skape gode, utviklende læringsmiljøer med gode relasjoner mellom alle. Det håper vi alle som har tilknytning til Reinsvoll ungdomsskole, tar med seg inn i sitt arbeid eller samarbeid med oss!

Velkommen til skoleåret 2016-2017!

Hilsen

Bjørn Haugen
Rektor

Les hele velkomstbrevet fra rektor.

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no er en nettside om mobbing for barn, unge og foreldre, utviklet av Utdanningsdirektoratet. Nettsiden er et av mange virkemidler som er viktige i kampen mot mobbing i barnehage og skole.

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

På www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis man opplever mobbing. Foreldre og voksne er svært viktige støttespillere for barn og unge i dette arbeidet.

Mer informasjon finner du på www.nullmobbing.no. Les også Utdanningsdirektoratets informasjonsskriv til foreldre og elever om skolemiljø.

Ansatte

Administrasjon

Rektor Bjørn Haugen
Tlf: 61 19 45 02
Mail: bjoern.haugen@vestre-toten.kommune.no

Inspektør Gry Lundon Dahl
Tlf: 61 19 45 03
Mail: gry.dahl@vestre-toten.kommune.no 

Rådgiver 1 Atle Dahl
Tlf: 61 19 45 06
Mail: atle-torbjoern.dahl@vestre-toten.kommune.no 

Rådgiver 2 Jørn Dragerengen
Tlf: 61 19 45 05
Mail: joern.dragerengen@vestre-toten.kommune.no 

Merkantil Randi F. Lereng
Tlf: 61 19 45 00
Mail: randi.lereng@vestre-toten.kommune.no

Vaktmester Bjørn S. Jensen
Tlf: 61 19 45 04
Mail: bjoern-steinar.Jensen@vestre-toten.kommune.no

Pedagogisk personell

Kontaktlærer  8A Yuliya Havdal 
Mail: yuliya.havdal@vestre-toten.kommune.no

Kontaktlærer 8B Jørn Dragerengen             
Mail: joern.dragerengen@vestre-toten.kommune.no

Kontaktlærer 8B Gro Skoglund
Mail: gro.skoglund@vestre-toten.kommune.no

Kontaktlærer 8C Birger Aasland
Mail: birger.aasland@vestre-toten.kommune.no

Kontaktlærer 8C Ida D. Iversbakken
Mail: ida.dysthe@vestre-toten.kommune.no         

 

Kontaktlærer 9A Kristin Sveen
Mail: kristin.sveen@vestre-toten.kommune.no     

Kontaklærer 9A Atle Dahl
Mail: atle-torbjoern.dahl@vestre-toten.kommune.no

Kontaktlærer 9B Ranveig N.Glemmestad
Mail: ranveig.glemmestad@vestre-toten.kommune.no  

Kontaktlærer 9B Ingvild Koch
Mail: ingvild.koch@vestre-toten.kommune.no

Kontaktlærer 9C Hege Stepperud 
Mail: hege.stepperud@vestre-toten.kommune.no

 

Kontaktlærer 10A Ingvild Næss
Mail: ingvild.naess@vestre-toten.kommune.no

Kontaktlærer 10A Stian Presterudstuen
Mail: stian.presterudstuen@vestre-toten.kommune.no

Kontaktlærer 10B Trude N.Lundstein
Mail: trude.lundstein@vestre-toten.kommune.no

Kontaktlærer 10B Geir Strangstadstuen
Mail: geir.strangstadstuen@vestre-toten.kommune.no

Kontaktlærer 10C Eric Caprona
Mail: eric.caprona@vestre-toten.kommune.no

Kontaktlærer 10C Kari Marie R.Hagaseth
Mail: kari-marie.hagaseth@vestre-toten.kommune.no

Øvrig pedagogisk  personale

Tor Amundsen
Mail: tor.amundsen@vestre-toten.kommune.no

Helle Aspelund
Mail: helle.aspelund@vestre-toten.kommune.no               

Ole Marius Haugen Bergsveen
Mail: ole-marius.bergsveen@vestre-toten.kommune.no

Eva-Lina Brude
Mail: eva-lina.brude@vestre-toten.kommune.no

Linda Sandsengen Holte
Mail: linda.sandsengen@vestre-toten.kommune.no

Hanne Korsen
Mail: hanne.korsen@vestre-toten.kommune.no

Aase Laeskogen
Mail: aase.laeskogen@vestre-toten.kommune.no

Anders Nyhuus
Mail: anders.nyhuus@vestre-toten.kommune.no

Kristine Runningen
Mail: kristine.runningen@vestre-toten.kommune.no

Tove Kristin Skaret
Mail: tove-kristin.skaret@vestre-toten.kommune.no

Egil Tyriberget
Mail: egil.tyriberget@vestre-toten.kommune.no

Geir Arne Wollan
Mail: geir-arne.wollan@vestre-toten.kommune.no

Andre ansatte

Miljøterapeut Siv Anita Hansen
Mail: siv.hansen@vestre-toten.kommune.no

Vernepleier Trond Åge Viken
Mail: trond-aage.Viken@vestre-toten.kommune.no

Assistent Inger Helen Bekkelien
Mail: inger-helen.bekkelien@vestre-toten.kommune.no

Assistent Lena Enes
Mail: lena.enes@vestre-toten.kommune.no

Assistent Evi Gjestvang

Assistent Anders Hveem
Mail: anders.hveem@vestre-toten.kommune.no

Assistent Olav Johansen
Mail: olav.johansen@vestre-toten.kommune.no

Assistent Lars Ludvigsen
Mail: lars.ludvigsen@vestre-toten.kommune.no

Assistent Marius Lundgård           
Mail: marius.lundgaard@vestre-toten.kommune.no

Assistent Henriette Nielsen           

Assistent Terese Strandvik
Mail: terese.strandvik@vestre-toten.kommune.no

Skolerute 

Elevråd

Alle skoler skal ha elevråd

Det er elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. Det betyr at om det er noe du ikke er fornøyd med på skulen, kan du ta saken opp i elevrådet.

Det er vanlig at hver klasse velger sin elevråderepresentant i begynnelsen av skoleåret. Elevrådsrepresentanten i din klasse kan ta opp saker du og klassen mener elevrådet bør ta videre med rektor.

I barneskolen skal det være med elever fra 5., 6. og 7. trinn i elevrådet. Yngre elever kan også bli valgt.

Elevmedvirkning er essensielt for å få verdens beste skole. Skolen er til for elevene og må derfor tilpasses elevene.

Råd og utvalg

Foreldrekontakt

Foreldrekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i gruppen/klassen og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), og de er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. Foreldrekontaktene er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen.

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ, som skal orienteres om og kan uttale seg i saker om elevenes skolemiljø. Et godt fungerende skolemiljøutvalg er viktig for å kvalitetssikre elevenes arbeidsmiljø.

It`s Learning


Publisert: 14.07.2016 12:08
Sist endret: 14.07.2016 12:08
Reinsvoll ungdomsskole

Besøksadresse:

Frøsakervegen 17
2840 Reinsvoll

Postadresse:

Frøsakervegen 17
2840 Reinsvoll

Telefon: 61 19 45 00

Kontaktperson: Bjørn Haugen

Telefon: 61 19 45 00