Høg og stabil sysselsetting i Vestre Toten

Innhold

Fjorårets tall for sysselsettingen viste en svært sterk vekst i Vestre Toten med 4,6%. Dette var langt over landsgjennomsnittet på 1,4%, og representerte nesten hele nettoveksten i Oppland fylke. De ferske tallene fra 4. kvartal 2015 viser at sysselsettingen i kommunen har stabilisert seg, men fortsatt med en positiv trend. Veksten er på 23 sysselsatte, eller ca. 0,4%. Samtidig viser tallene for hele landet en tilbakegang på ca. 2,5%, mens det både i Oppland fylke og nabokommunene Gjøvik og Østre Toten er registrert en nedgang på ca. 1%. Omlegginger i statistikken gjør at tallene for alle fylker og kommuner framstår som noe svakere enn forrige år. Dette vil imidlertid ikke påvirke det relative forholdet til andre kommuner, fylket og landet som helhet.

Samlet sett er dette gledelige tall for Vestre Toten. Sysselsettingen utvikler seg fortsatt vesentlig bedre enn i nabokommunene og landet som helhet. Dette er spesielt bra i forhold til den sterke veksten forrige år. Omstillingsprogrammet målsatte en årlig vekst på 1 % pr. år fra 2011. Vi ligger pr. nå godt foran dette målet.

Tallene viser stabile forhold i kommunen, men med noen bransjemessige svingninger. Industrien som hovednæring har svakt redusert sysselsetting, men holder seg godt oppe mot toppnivået for november 2014. Korrigert for effekten av endret statistikkgrunnlag er nivået stabilt. Jordbruk og skogbruk sammen med handel går påviselig tilbake, mens helse- og sosialtjenester viser betydelig vekst. Vi har foreløpig ikke gjort analyser av hvilke faktorer som kan ligge bak disse tallene.

Vedlegg:

Utviklingen i sysselsettingen i Vestre Toten
 

Sysselsetting etter arbeidssted 2010-2016, Vestre Toten kommune
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0529 Vestre Toten

6 206

6 232

6 258

6 229

6 516

6 539

 

Sysselsettting etter næring 2010-2016 Vestre Toten kommune

            0529 Vestre Toten

2010

2011

2012

2013

2014

2015

01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske

277

252

270

253

247

209

05-09 Bergverksdrift og utvinning

12

13

11

10

13

11

10-33 Industri

2356

2410

2417

2435

2569

2538

35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon

39

39

42

40

46

45

41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet

258

281

268

269

279

259

45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner

394

391

382

410

462

418

49-53 Transport og lagring

205

213

222

232

225

221

55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet

94

101

95

82

90

102

58-63 Informasjon og kommunikasjon

32

32

36

42

34

41

64-66 Finansiering og forsikring

18

21

21

19

16

16

68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift

143

139

160

164

182

206

77-82 Forretningsmessig tjenesteyting

54

49

43

55

58

57

84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring

192

187

208

207

199

193

85 Undervisning

435

432

438

430

452

448

86-88 Helse- og sosialtjenester

 1483 

 1465 

 1442 

 1374 

 1432 

 1563 

90-99 Personlig tjenesteyting

184

178

171

178

181

162

00 Uoppgitt

30

29

32

29

31

50

Kilde: Statistisk Sentralbyrå

 


Publisert: 15.08.2016 12:05
Sist endret: 15.08.2016 12:06