Asfaltering på rv. 4 mellom Eina og Hunndalen.

Innhold

Pressemelding fra Statens vegvesen: Asfaltering på rv. 4 mellom Eina og Hunndalen påstartes 5. september 2017. 

Nesten hele riksveg 4 mellom Einavoll og Hunndalen får ny asfalt i høst. Først ut er strekningen Einavoll - Eina kirke, der arbeidet begynner natt til tirsdag 5. september 2017. Denne og to andre parseller må stenges om natta mens arbeidet pågår.

Statens vegvesens entreprenør PEAB vil jobbe med å legge nytt dekke på rv. 4 fram til ut i oktober. I perioder vil PEAB asfaltere flere strekninger mellom Eina og Hunndalen samtidig. Trafikantene må regne med ventetid mens arbeidet pågår, og noen strekninger vil bli stengt om natta.

Nattarbeid og stengt veg

- Vi starter med strekningen Einavoll – Eina kirke. Dette arbeidet vil strekke seg over ca. fire uker, sier byggeleder Kari Svingheim i Statens vegvesen. - De to første ukene skal entreprenøren jobbe natt, det vil si fra kl. 19 til kl. 06 morgenen etter. Da blir vegen stengt for kjøretøy som veier inntil 7,5 tonn. De blir dirigert over på fylkesveg 117 på vestsida av Einavatnet.

Kjøretøy over 7,5 tonn blir sluppet forbi anleggsstedet i kolonne med to timers mellomrom. Altså kan det bli ventetid på inntil to timer for lastebiler, og personbilister må beregne noe ekstra tid til å kjøre på fylkesvegen vest for Einavatnet, understreker Svingheim.

Flere boliger har atkomst til rv. 4 langs strekningene som skal stenges. For dem vil entreprenøren skilte med piler i hvilken retning de skal kjøre for å komme ut på den delen av rv. 4 som er åpen.

Beregn god tid

Etter ca. to uker med nattarbeid vil asfalteringa mellom Einavoll og Eina kirke foregå på dagtid i om lag to uker. Da blir trafikken ledet forbi i ett kjørefelt med ledebil. Trafikantene må regne med noe ventetid og redusert framkommelighet. Både på dag og natt vil arbeidet foregå på ukedagene mandag til torsdag, mens vegen blir åpen for vanlig trafikk i helgene.

- Vi håper at trafikantene beregner god tid når de skal kjøre rv. 4 mellom Hunndalen og Eina på hverdager i høst, sier Kari Svingheim. - Det er en utfordring å jobbe med dekkelegging på en så trafikkert veg, med til dels dårlige omkjøringsmuligheter. Derfor må vi i perioder stenge vegen og jobbe om natta, når det er minst trafikk. Når vi er ferdig, vil trafikantene få en sikrere og mer behagelig veg å kjøre på.

Været kan virke inn

Frost og store nedbørsmengder kan påvirke framdriften i dekkelegginga. I utgangspunktet blir strekningen mellom Blili og Bruflat, sør for Reinsvoll, asfaltert samtidig med at arbeidet på den sørlige parsellen fullføres. Der vil arbeidet foregå på dagtid. Mellom Eina kirke og Blili er det kun gang- og sykkelvegen som får nytt dekke. Dette vil ikke påvirke vegtrafikken.

Strekningen mellom avkjøringa til Raufoss Nord og Hunndalen blir etter planen satt i gang som tredje delstrekning, mens arbeidet avsluttes med strekningen Bruflat – Raufoss. På den siste strekningen blir det nattestenging mellom Bruflat og Reinsvoll, med omkjøringsmuligheter for alle kjøretøy.

Statens vegvesen vil komme med oppdatert informasjon fortløpende. 

Vedlegg - asfalteringskart


Publisert: 04.09.2017 13:53
Sist endret: 04.09.2017 13:53