Høring - barneskolestruktur i Vestre Toten kommune

Innhold

Kommunestyret i Vestre Toten kommune vedtok i møte 31.08.2017 å sende følgende innstilling ut på åpen høring:

  1. Ihle skole legges ned fra 1. januar 2018.
  2. Forskrift om skoletilhørighet endres og oppdateres som følge av dette, herunder følgende kretstilhørighet: 
    - Elton krets legges til Raufoss skolekrets 
    - Ihle, Valheim og Ringvold krets legges til Bøverbru skolekrets.
  3. Dagens elever ved Ihle skole overføres til de skolekretser de tilhører i skoleåret 2017/2018.
  4. Vestre Toten kommune vil være fleksibel i forhold til å finne gode løsninger i forhold til skoletilhørighet, skoleskyss mv for elever som berøres av skolenedleggelsen.
  5. Kommunestyret støtter rådmannens anbefalinger i saksutredningen om anvendelse av skolelokalene og tilhørende anlegg og intensjonene som presenteres om løsninger for Ihle barnehage og Ihle idrettslags virksomhet. Rådmannen gis i oppdrag å konkretisere dette i egne avtaler med de berørte parter og framlegge løsningsforslagene for endelig behandling i kommunestyret.

Rådmannen ber om at høringsinstansenes uttalelse til vedlagte utredning og forskrift sendes til post@vestre-toten.kommune.no   innen 10.11.2017.

Ta kontakt med skolekontoret på telefon 61 15 33 60 dersom du ønsker å få høringsdokumentene tilsendt.  

Kommunestyret tar endelig stilling til saken etter høringsfristens utløp.  

Vedlegg:


Publisert: 08.09.2017 08:21
Sist endret: 08.09.2017 08:21