Høring: ROS-analyse og støyvurdering for Metallco, Eina

Innhold

Høring

Vi viser til varsel om oppstart av mulig reguleringsarbeid datert 31.1.2018.

Multiconsult har nå utarbeidet en ROS-analyse etter et samarbeid mellom Fylkesmannen, kommunen, Multiconsult og Metallco. Funn i granskningsrapporten etter ulykken er tatt hensyn til ved planlegging av ny drift, - og de nye planene er grunnlaget for analysen. Det er i tillegg gjort nye vurderinger av støyforholdene på grunnlag av endrede planer for den nye driften.

Merknader som er kommet inn i forbindelsen med oppstartsvarselet er kommentert i egen notat.

Etter forslagsstillers vurdering har den bedriftsinterne risikovurderingen, støyanalysen og gjennomgangen av ROS-analysen ikke avdekket forhold som tilsier at gjeldende reguleringsplan for området ikke kan opprettholdes og bedriften gjenoppbygges på samme sted. Dokumentene viser at man gjennom tiltak i design/ løsninger og utforming av området, samt interne prosedyrer vil kunne redusere risiko til et akseptabelt nivå.

Dokumentene finner man nederst på denne siden, i tillegg til Kiwi og YX bensinstasjon på Eina.

Åpent møte

Dere inviteres til et åpent møte der Multiconsult presenterer dokumentene, og det vil være mulighet til å stille spørsmål. Møtet holdes i gymsalen på Thune skole mandag 23. april kl. 18.00 - vel møtt.

Merknader og frist for innspill

Har dere merknader til dokumentene så bes de sendes skriftlig til:

  • Vestre Toten kommune
    Postboks 84
    2831 Raufoss

eller post@vestre-toten.kommune.noFristen for merknader settes til 6. mai.

Med hilsen
Anne Merethe Andresen, arealplanlegger

Vedlegg

Reguleringsplan vedtatt 20. februar 2014:


Publisert: 13.04.2018 08:57
Sist endret: 13.04.2018 08:57