Melding om administrativt vedtak - standard abonnementsvilkår - administrative bestemmelser og VA-norm for GLT og Hadeland – revisjon 2017

Innhold

Følgende vedtak er fattet

Vestre Toten kommune vedtar å gjøre VA-norm GLT og Hadeland av 28.11.2016 til gjeldende norm for tekniske krav vedrørende vann- og avløpsanlegg som skal eies, driftes og vedlikeholdes av kommunen.

Vestre Toten kommune vedtar å gjøre Standard Abonnementsvilkåradministrative bestemmelser, 2. utgave, 1. opplag 2017, gjeldende for alle vann- og avløpsabonnenter i kommunen.

Vedtakene kunngjøres i Totens Blad og på kommunens hjemmeside. VA-norm GLT og Hadeland og Standard abonnementsvilkår, administrative bestemmelser gjøres tilgjengelig på egen internettside www.va-norm.no

Begrunnelse for vedtaket

Kommunestyret i Vestre Toten vedtok i sak 46/10, den 10.06.2010, å innføre normer for ledningsnett vann og avløp, samt standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser. 

VA-normen fra 2010 var i 2016 gjenstand for revisjon. Revisjonen ble utført av Norconsult AS, med representanter for kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Gran, Lunner, Søndre Land og Norde Land som deltagende parter.

Standard abonnementsvilkår, administrative bestemmelser, utgitt i 2008, var i 2016 gjenstand for revisjon ved Kommuneforlaget AS. Ny utgave er publisert i 2017, og det er hensiktsmessig for kommunen å ta denne i bruk.

Standard abonnementsvilkår, tekniske besemmelser har ikke vært til revisjon, og utgivelsen fra 2008 er fortsatt gjeldende for Vestre Toten kommune.

Hjemmel for vedtaket

I kommunestyrevedtaket fra sak 46/10, delegerer kommunestyret myndighet til å foreta endringer av normene til administrasjonen.
Dette vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra man mottar melding om vedtaket. Klagen skal sendes til den avdelingen som har fattet vedtaket. Der vil man også få nærmere opplysninger om klageretten og behandlingsmåten for klager.

Med hilsen
Bodil Kristin Evenstad, driftssjef og Vegar Jønsson, prosjektleder

Vedlegg


Publisert: 11.05.2017 13:19
Sist endret: 11.05.2017 13:19