Offentlig høring – forskrift om renovasjon av husholdningsavfall, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre land, Søndre Land kommuner.

Innhold

Offentlig høring

Utvalg for teknisk drift og plansaker vedtok i møte 03.04.2017 å legge forslag til ny Felles forskrift om renovasjon av husholdningsavfall, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land kommuner, Oppland, ut til høring. Høringsperioden settes til 6 uker.

Høringsdokumentene er tilgjengelig i resepsjonen i Vestre Toten rådhus, Fyrverkeriet bibliotek og her på kommunens hjemmeside. Høringen annonseres i Totens blad.

Bakgrunn

Kommunestyrene i regionen vedtok før ferien i 2015 å overføre ansvaret for renovasjonsordningen til GLT Avfall IKS. Av vedtakene som ble fattet, kom det klart fram at kommunene fortsatt skulle vedta renovasjonsforskriftene og at det var et mål å revidere / utarbeide ny likelydende forskrift for alle kommunene i regionen.

Vedlagt følger høringsutkast til ny Felles forskrift om renovasjon av husholdningsavfall, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land kommuner, Oppland. Denne forskrift vil erstatte nåværende vedtatte forskrifter for innsamling av forbruksavfall m.v for Vestre Toten kommune, vedtatt av Vestre Toten kommunestyre 29.01.98.

Beskrivelse av vesentlige endringer fra gjeldende forskrift til høringsutkastet for ny felles forskrift.
Ny forskrift er hjemlet i flere paragrafer i Forurensningsloven, da nåværende forskrift ikke er oppdatert etter lovendring.

Ny forskrift vil gjelde for alle 5 kommunene i Gjøvikregionen, ikke bare Vestre Toten kommune.

GLT-Avfall IKS er av kommunestyret tildelt driftsansvar, i motsetning til tidligere der Vestre Toten kommune ivaretok driftsansvar

Begrepene forbruksavfall og produksjonsavfall som benyttes i nåværende forskrift er foreldet. § 4 i ny forskrift gir definisjoner for de avfallsbegrepene som benyttes i høringsutkastet; avfall, farlig avfall, husholdningsavfall, næringsavfall, restavfall, smittefarlig avfall og våtorganisk avfall.

I nåværende forskrift er forbruksavfall husholdningsavfall og næringsavfall som forsvarlig kan tas hånd om i kommunal renovasjonsordning. Kommunen selv avgjør hva som skal defineres som forbruksavfall. Ny forskrift gjelder kun husholdningsavfall. Næringsavfall er definert som avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner, og omfattes ikke.

§8 renovasjonsteknisk plan er nytt. Kommunen har anledning til å kreve en renovasjonsteknisk plan i regulerings og byggesaker.

§10 kulepunkt Oppsamlingsenhet eierforhold: i nåværende renovasjonsforskrift for Vestre Toten kommune bestemmer kommunen om oppsamlingsenheten skal holdes av kommunen eller abonnenten. Oppsamlingsenhet for våtorganisk avfall eies av kommunen. Sedvane har vært at abonnenten betaler for oppsamlingsenheter ved opprettelse av abonnement, og kommunen har byttet ut dunker uten kostnad når det er behov for utskifting, med mindre dette er forvoldt av abonnenten selv. I utkast til ny forskrift er det GLT-avfall som eier oppsamlingsenhetene.

§11 Plassering av oppsamlingsenheter langs privat veg. Det vil i ny forskrift ikke være krav til at det må være minimum 4 abonnenter langs vegen som i nåværende forskrift, men det krav til minst 3 meter bredde og fri høyde på minst 4 meter. Dette innebærer også krav til kvisting. Av branntekniske hensyn er det i ny forskrift tatt med en anmodning om å plassere oppsamlingsenhetene i god avstand fra husfasade.

§11.1 Utforming av hus for avfallsbeholdere er nytt

§13 Etablering av nedgravde avfallsløsninger er nytt

§15 Anskaffelse av kjøkkenkvern er nytt

§20 Gebyrdifferansiering er nytt

Høringsfrist

Utkastet sendes med dette på høring. Høringsinstansene inviteres til å vurdere ny forskrift og komme med eventuelle merknader innen 21. juni 2017.

Merknader/innspill sendes på e-post til post@vestre-toten.kommune.no, eller pr. brev til Vestre Toten kommune, postboks 84, 2831 Raufoss.

Videre behandling
Etter behandling av høringsinnspill vil 2. gangs politisk behandling foregå ved at Utvalg for teknisk drift og plansaker legger dette fram for endelig vedtak i kommunestyret.

Med hilsen
Bodil Kristin Evenstad
driftssjef, Teknisk driftsavdeling

Vedlegg

  • Melding om politisk vedtak - Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre land kommuner, Oppland.

Publisert: 10.05.2017 12:31
Sist endret: 10.05.2017 12:31