Økning av hallkapasitet for skole, idrett og fysisk aktivitet - bygging av idrettshall

Innhold

Innledning

Vestre Toten kommune har i mange år arbeidet med å utvide hallkapasiteten i kommunen. Dette gjelder både planer om ny idrettshall på Reinsvoll og utvidelse av Raufosshallen. Planene på Raufoss er aktualisert i forbindelse med sammenslåing av ungdomsskolene og bygging av ny ungdomsskole på nabotomta til Raufosshallen.

Dette er store og viktige saker, men også krevende økonomisk å få realisert.

Bakgrunn

Formannskapet har behandlet saken og fattet rett før sommerferien følgende vedtak:

  1. Formannskapet ber rådmann legge opp til en bred høringsprosess med involverte parter (idrettsrådet/lag/foreninger/politiske partier) med utgangspunkt i alternativer, behov, investeringer, drift, rammer og utbyggingsplaner for Raufosshallen og idrettshall på Reinsvoll. Frist for høringsprosessen settes til 5. september 2017.
  2. Formannskapet ber om at rådmann og ordfører avklarer vilkår i et framtidig samarbeid med Oppland fylkeskommunens knyttet til Raufosshallen.
  3. Rådmannen bes om å utrede etterbruk av Reinsvoll ungdomsskole til formannskapets septembermøte.

Høringen

På grunn av sommerferien og behov for å forberede saken ytterligere, er høringsfristen utsatt til 10. oktober 2017. 

Administrasjonen har utarbeidet et høringsnotat, se nedenfor. Det finnes også ytterligere utredninger og dokumentasjon for både prosjektet på Reinsvoll og mulighetsstudien for Raufosshallen. Disse dokumentene kan dere motta elektronisk ved å henvende dere til geir.sollie@vestre-toten.kommune.no 

Saken sendes ut på en bred åpen høring med intensjon om å få fram synspunkter og prioriteringer knyttet til de ulike alternativer som foreligger.
Høringsinnspill sendes til post@vestre-toten.kommune.no innen 10. oktober 2017.
Kommunen håper på mange og konstruktive innspill.

Saksdokumenter


Publisert: 08.09.2017 07:06
Sist endret: 08.09.2017 07:06