Orientering om kommunestyrevedtak 30.03.2017 - nedleggelse av Ihle skole

Innhold

ORIENTERING OM KOMMUNESTYREVEDTAK 30.03.17 - NEDLEGGELSE AV IHLE SKOLE

Kommunestyret i Vestre Toten kommune behandlet 30.03.2017 sak 23/17; «Ihle skole – vurdering av om skolen skal nedlegges».

Et flertall i kommunestyret vedtok følgende punkter:

  1. Ihle skole legges ned fra høsten 2017
  2. Forskrift om skoletilhørighet i Vestre Toten kommune endres og oppdateres som følge av dette, herunder følgende kretstilhørighet:
    - Elton krets legges til Raufoss skolekrets
    - Ihle, Valheim og Ringvold krets legges til Bøverbru skolekrets
  3. Dagens elever ved Ihle skole overføres samlet til Bøverbru skolekrets
  4. Vestre Toten kommune vil være fleksibel i forhold til å finne gode løsninger i forhold til skoletilhørighet, skoleskyss mv for elever som berøres av skolenedleggelsen
  5. Kommunestyret støtter rådmannens anbefalinger i saksutredningen om anvendelse av skolelokalene og tilhørende anlegg og intensjonene som presenteres om løsninger for Ihle barnehage og Ihle idrettslags virksomhet. Rådmannen gis i oppdrag å konkretisere dette i egne avtaler med de berørte partene og framlegge løsningsforslagene for endelig behandling i kommunestyret

Grunnskolesjefen vil i samarbeid med de berørte skolene arbeide for å sikre en best
mulig overgang til ny skole for elever og foresatte.

Foresatte inviteres til foreldremøte på Ihle skole onsdag 19. april kl. 19.00.
Det sendes ut mer utfyllende informasjon i forkant av dette møtet.

Med hilsen
Gunnar Tofsrud
grunnskolesjef

Vedlegg:


Publisert: 31.03.2017 13:48
Sist endret: 31.03.2017 13:48