Høring og offentlig ettersyn: Reguleringsplan for Støen pukkverk, Eina

Innhold

Reguleringsplan for Støen pukkverk, Eina

Utvalg for teknisk drift og plansaker fatta i møte 22.10.2017 vedtak om å legge detaljplan for Støen pukkverk med plan-ID 0529147 ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn etter plan og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å utvikle og utvide det eksisterende massetaket på Støen, Hågårvegen, fv 117 sør for Eina sentrum. Planen med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter er lagt ut her under seksjonen Kunngjøringer/høringer og i plandialog i Kart.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til:

  • Vestre Toten kommune
    Planavdelingen
    Postboks 84
    2831 Raufoss

eller på post@vestre-toten.kommune.no innen 20. januar 2018.

Åpent møte

I forbindelse med høringen arrangerer vi åpent møte mandag 4. desember 2018 kl 18.00 i gymsalen på Thune skole, Eina. 

Velkommen!

Vedlegg


Publisert: 23.11.2017 11:42
Sist endret: 23.11.2017 11:42