Høring: Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig – kriterier og ventelister, Vestre Toten kommune.

Innhold

Høringsnotat om forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig – kriterier og ventelister, Vestre Toten kommune.

Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, som trer i kraft 1. januar 2017.

Lovendringen er vedtatt for å bedre rettsstillingen til pasienter og brukere når det gjelder retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Lovendringen gjør det klart at pasient eller bruker har rett til slikt opphold dersom det etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre pasienten og brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Kommunen er etter lovendringen forpliktet til å fastsette i forskrift kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Hensikten med slike kriterier er å bidra til bedre forutsigbarhet og mer åpenhet rundt tildelingsprosessen. Forskriften skal regulere at søkere til langtidsopphold sykehjem har rett til å få et vedtak om å stå på kommunens venteliste. Dette gjelder de pasienter og brukere som tilfredsstiller kommunens kriterier for langtidsopphold, men som med forsvarlig hjelp kan vente på en langtidsplass. Kommunens forskrift skal også inneholde bestemmelser om hvordan kommunen sikrer forsvarlig oppfølging av de som står på venteliste.

Kommunen har ansvaret for å sørge for kommunale helse- og omsorgstjenester. De må etter lovendringen være tydelige overfor egne innbyggere på hvilke tjenester som pasienter og brukere kan forvente i egen kommune. Retten til vedtak skal gi trygghet for at vedkommendes behov er sett og at et tilbud om sykehjemsplass er der nå behovet oppstår.

Forslaget er til lokal forskrift er utarbeidet i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen. Utvalg for opplæring og velferd besluttet i møte 04.04.2017 å sende foreliggende forskrift på høring.

Høringsfrist er 12. mai 2017. Uttalelse sendes til Vestre Toten kommune på e-postadresse: post@vestre-toten.kommune.no. Postadresse: Vestre Toten kommune, Postboks 84, 2831 Raufoss. 

Informasjonen er i tillegg til denne publiseringen lagt ut i servicetorget på rådhuset og på Fyrverkeriet bibliotek.

Lokal forskrift vedtas endelig i kommunestyret i juni 2017. Den nye forskriften skal ha virkning fra 1. juli 2017.

Vedlegg


Publisert: 11.04.2017 10:47
Sist endret: 11.04.2017 10:47