Melding om reguleringsvedtak - ”Solgård” på Raufoss

Innhold

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-3 vedtok kommunestyret i møte 31.8.2017, sak 69/17, detaljreguleringsplan for ”Solgård” på Raufoss.
Planen omfatter eiendommen Øverbyvegen 24, og tilrettelegger for boligfortetting.

Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 påklages. Evt. klage framsettes skriftlig og sendes Vestre Toten kommune, Utvalg for teknisk drift og plansaker, pb.84, 2831 Raufoss eller post@vestre-toten.kommune.no innen 3 uker.

Evt. krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra d.d., jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Evt. krav fremsettes skriftlig.

Plansjefen

Saksdokumenter:


Publisert: 08.09.2017 09:57
Sist endret: 08.09.2017 09:57