Melding om reguleringsvedtak - Toten Kjøtt, Bøverbru

Innhold

Melding om reguleringsvedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-3 vedtok kommunestyret i møte den 22.6.2017, følgende reguleringsplan:

  • «Toten Kjøtt» på Bøverbru.

Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 påklages. 
Evt. klage framsettes skriftlig og sendes innen 3 uker til:

Vestre Toten kommune
Utvalg for teknisk drift og plansaker
postboks 84
2831 Raufoss

eller post@vestre-toten.kommune.no

Evt. krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra d.d., jfr. plan- ogbygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav fremsettes skriftlig.

Med hilsen
Plansjefen, Vestre Toten kommune

Vedlegg


Publisert: 29.06.2017 13:23
Sist endret: 29.06.2017 13:23