Reguleringsplan for Rådhuskvartalet med nærområder - 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

Innhold

Reguleringsplan for Rådhuskvartalet med nærområder - 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-10 legges områderegulering for «Rådhuskvartalet med nærområder», planID 0529132, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Utvalg for teknisk drift og plansaker i møte 28.08.2017, sak 61/17.

Hensikten med planarbeidet er å utvikle nærområdene til Rådhuset. Planlagte reguleringsformål er tjenesteytende næringer og service, kontorer og boliger. Det blir lagt til rette for boliger på arealet til tidligere Raufoss barneskole samt brannstasjon og utvidelse av næringsområde på RA-løkka grøntområde.

Planen med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på denne siden og under plandialog i kart.

Kartillustrasjon

Planforslaget omfatter området vist på kartutsnittet:

Rådhuskvartalet - planforslagets område

Merknader og innspill

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til

Vestre Toten kommune 
Planavdelingen
Postboks 84
2831 Raufoss

eller på post@vestre-toten.kommune.no  innen 15. desember 2017.

Åpent møte

I forbindelse med høringen arrangerer vi åpent møte onsdag 15. november 2017 kl 18.00 i kommunestyresalen i Fyrverkeriet kulturhus. Det vil bli følgende innlegg:

  • «Tettstedutvikling og Raufoss» ved Ingfrid Lyngstad, landskapsarkitekt MNLA, Rambøll Lillehammer AS
  • «Et moderne boligprosjekt» i regi av Arild Trogstad i Toten eiendom
  • Områdeplan for «Rådhuskvartalet med nærområder» ved planavdelingen i kommunen.

Vedlegg


Publisert: 18.10.2017 12:00
Sist endret: 18.10.2017 12:00