Reguleringsplan for Sillongen sør – Melding om politisk vedtak

Innhold

Kommunestyret behandlet i møte 29.09.2016 sak 86/16.
Følgende vedtak ble fattet:

«Forslag til reguleringsplan for Sillongen sør, planID 0529141, blir godkjent.
Planframlegget er i tråd med overordna plan for området og stetter krav satt i lov og forskrift.
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningslova §12-12.»

Vedtaket kan i hht. plan- og bygningslovens § 1-9 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Vestre Toten kommune, pb.84, 2831 Raufoss eller post@vestre-toten.kommune.no innen 9. november 2016. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra dd., jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Vedlegg til saken:

 


Publisert: 07.10.2016 12:21
Sist endret: 07.10.2016 12:26