Varsel om oppstart av planarbeid for Metallco Aluminium AS

Innhold

Varsel om oppstart av planarbeid - Metallco Aluminium AS

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsettelse av arbeid med mulig endring av reguleringsplan for Toten Metall (nå Metallco Aluminium AS), planID 0529 116 for eiendommene gnr/bnr. 148/19,61 med adresse Einavegen 971, i Vestre Toten kommune. Planområdet omfatter også mindre deler av eiendommene gnr/bnr. 148/1,2,55, gnr/bnr. 149/1,44 samt gnr/bnr. 200/18.

Tiltakshaver er Metallco Aluminium AS og forslagsstiller er Multiconsult Norge AS.

Gjeldende reguleringskart - Metallco Aluminium AS

Hensikten med planarbeidet er å gjøre en gjennomgang av grunnlagsmaterialet til gjeldende reguleringsplan; risikovurderinger, støyvurderinger og risiko- og sårbarhets-analysen (ROS). Gjennomgangen av grunnlagsmaterialet vil vise om det faktisk vil være behov for å gjøre endringer i reguleringsplanen for å sikre tilfredsstillende forhold for omgivelsene mht. støy og risikoforhold. Utfallet av gjennomgangen vil også kunne være at man finner grunnlag for å opprettholde gjeldende regulering.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Eventuelle kommentarer/ merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig til:

Multiconsult Norge AS
v/ Siri H. Opsahl
Postboks 265 Skøyen
0213 OSLO

Eventuelt på e-post til siho@multiconsult.no innen 23.02.2018.

Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan stilles til:
Multiconsult Norge AS v/ Siri H. Opsahl, mobiltelefon 930 87 974.

Vedlegg


Publisert: 01.02.2018 13:03
Sist endret: 01.02.2018 13:03