Varsel om oppstart av planarbeid for Solgård, Øverbyvegen 24 på Raufoss

Innhold

I henhold til plan- og bygningslovens §§12-3,12-8 varsles det oppstart av planarbeid for Solgård i Vestre Toten kommune, Nasjonal plan-ID: 0529148 BoligPartner AS utfører planarbeidet.

Planområdet ligger sentralt på Raufoss langs Fv89, og har et areal på ca 5,3 daa. Planen erstatter deler av gjeldene reguleringsplan for «Fv. 89 Fortau i Øverbyvegen» vedtatt 28.08.1997. PlanID: 0529045. Det er ikke krav om konsekvensutredning.

Planen omfatter primært utbyggingsområdet med gnr/bnr 12/59. Fordi plangrensen er lagt til senterlinje veg, inngår også del av gnr/bnr 12/500, 12/530 (Fv89 Øverbyvegen inkl. fortau), del av gnr/bnr 12/519 (Rognerudvegen) samt del av gnr/bnr 12/520 (Bjerkevegen). Plangrense mot syd følger tomtegrensen. Planavgrensningen er vist med sort stiplet linje i kartutsnittet.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting med konsentrert småhusbebyggelse i et etablert boligfelt på Vestrumenga. Det er tenkt oppført 2-mannsboliger og/eller 3-mannsboliger. Høy kvalitet av uteoppholdsarealet vil være i fokus. Tomten som skal bygges ut, er en større privat boligeiendom som består av en frittliggende enebolig og garasje. Omkringliggende eiendommer består også av frittliggende eneboliger.

Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale
I forbindelse med reguleringsarbeidet for gnr 12, bnr 59 i Vestre Toten kommune varsles det oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i hht Plan- og Bygningsloven § 17. Parter i forhandlingen er BoligPartner og Vestre Toten kommune. Formålet med avtalen er fordeling av ansvar og ev. kommunal overtakelse av disse for drift og vedlikehold. Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn.

Skriftlige synspunkter som har betydning for arbeidene kan sendes: BoligPartner AS, Tjuvholmen, Brygga 11, 2317 Hamar innen 12.12.2016.

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med øvrige innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangs behandling av planforslaget. Ved utlegging til offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

Informasjonsmøte
Det blir avholdt et informasjonsmøte for naboer og andre interesserte som ønsker ytterlige informasjon. Møtet finner sted i møterommet «Smia» på Vestre Toten rådhus tirsdag 22.11.16 kl: 18.00.

Spørsmål kan rettes til Line Danielsen, tlf: 918 19 886 / 62 36 52 98 eller e-post: lineirene@mjosplan.no

Disse dokumentene er også lagt ut på Servicetorget.

Se reguleringsplanen i Kart

Vedlegg:


Publisert: 11.11.2016 09:49
Sist endret: 11.11.2016 09:52