Varsel om oppstart reguleringsarbeid - Alseth boligfelt

Innhold

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid

I henhold til Plan- og bygningslovens §12 - 8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid: Alseth boligfelt, Vestre Toten kommune. Vedlagt følger dokumenter som er sendt ut angående varsel om oppstart planarbeid for Alseth boligfelt.

Norgeshus AS har på vegne av Norgeshus EH Bolig AS startet reguleringsplanarbeid for gnr. 12, bnr. 35 i Vestre Toten kommune. Gjeldende plan for området er kommuneplan for Vestre Toten kommune, vedtatt 27.11.2014, der arealene er avsatt til boligformål og vegformål.

Oppstart reguleringsarbeid - Alseth boligfelt

Detaljreguleringen skal legge til rette for utbygging av opptil 20 boenheter (regulant tar forbehold om antall enheter). Disse skal fordeles på eneboliger og flermannsboliger. Andre aktuelle formål vil være kjøreveg, frisikt, parkering, renovasjon og lekeplass.

Planområdets størrelse er om lag 8100 m2.

Vedlegg


Publisert: 29.01.2018 14:17
Sist endret: 29.01.2018 14:17