Sanering av vann- og avløpsledninger ved Raufosshallen med oppstart tirsdag 6. februar

Innhold

Sanering av vann- og avløpsledninger ved Raufosshallen

Med bakgrunn i at Vestre Toten kommune skal oppgradere parkeringsplassen ved Raufosshallen sommeren 2018, har Teknisk driftsavdeling behov for å få skiftet ut gammelt vann- og avløpsnett (VA) før plassen rehabiliteres.

VA-ledninger som går fra parkeringsplassen, krysser Prøvenvegen og over til kum 3134 mellom Skolebakken 4 og Lyngbakken 1 vil også være gjenstand for utskifting. I den forbindelse vil Prøvenvegen stenges for gjennomkjøring i den perioden vegen krysses med VA-grøft. Omkjøring sør for kryssingen vil måtte skje via Kildalvegen. Det vil bli skiltet ihht godkjent arbeidsvarslingsplan.

Fotgjengere benytter fortau ved den videregående skolen og Raufosshallen og videre via en midlertidig gangveg over til Prøvenvegen nord for graveområdet. Se vedlagte kart.

For egen sikkerhet henstiller vi alle fotgjengere til å følge anviste skilter. Skolebusser og pendelrute vil få av- og påstigning i Prøvenvegen ved Raufoss ungdomsskole, med adkomst via Lyngbakken.

Planlagt oppstart med stenging for gjennomkjøring er tirsdag 6. februar, med en varighet på ca. 3 uker. Vegen vil åpnes for ferdsel når kryssing av Prøvenvegen er ferdigstilt. Saneringsarbeider inne på parkeringsplassen vil fortsette ut mars måned

I anleggsperioden må det påregnes redusert fremkommelighet og varierende vannforsyning. Vannet kan da bli borte i korte perioder på dagtid mellom kl 07.00 og 15.00. Vannavstegning vil varsles i forkant, via kommunens SMS-varsling.

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede på mobil 918 92 110, eller e-post vegar.joensson@vestre-toten.kommune.no

Med hilsen

Vegar Jønsson
Prosjektleder vann og avløp, Vestre Toten kommune

Vedlegg


Publisert: 05.02.2018 09:41
Sist endret: 05.02.2018 09:41