Tjenester A - Å

Innhold

A

Adressetildeling

Allemannsretten

Allmennkultur

Arealoverføring

Avløp - offentlige avløpsanlegg

Avløp - private avløpsanlegg

B

Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt

Barnehageplass

Barnehager i Vestre Toten

Barnevern

Bibliotek

Bolig - oppføring av ny bolig

Boligtilskudd til etablering

Boligtilskudd til utbedring/tilpasning

Bostøtte

Brannteknisk veiledning i byggesaker

Brannvern og tilsyn

Brukerstyrt personlig assistanse

Bruksendring

Byggetiltak på bebygd eiendom

Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

D

Dagtilbud - aktivitetstilbud

Demens

Den kulturelle skolesekken

Driftsbygning i landbruket

E

Eiendomsskatt

Eierseksjonering/reseksjonering

Enhet for psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer

Ergoterapi

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F

Farlig avfall

Fastlege

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Fellingstillatelse

Forhåndskonferanse

Fradeling av eiendom

Frisklivsentral

Fritak fra aktiviteter i skolen med bakgrunn i religion eller livssyn

Fyrverkeri - handel og oppbevaring

Fysioterapi

G

Gravide rudmiddelmisbrukere - bruk av tvang

Grensejustering

Grunnskoler i Vestre Toten

Grunnskoleopplæring for voksne

H

Helsestasjon

Helsestasjon for ungdom

Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere

Hjemmehjelp

Hjemmesykepleie

Husdyrhold

I, J

Individuell plan

Innbyggerinitiativ

Innsynsrett i offentlige dokumenter

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Jegerprøven

Jordbruk

K

Klage til Sivilombudsmannen

Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning

Kommunal bolig/gjennomgangsbolig

Kommunal planlegging - medvirkning

Kommunalt lån (sosiallån)

Kommunale årsgebyr

Kommunepsykolog

Kompetanseplan for grunnskole VTK

Konsesjon og landbrukseiendom

Koordinerende enhet for habilitering- og rehabiliteringsvirksomhet

Kulturskole - opptak

Kunnskapsprøven - alkoholloven

L

Landbruk

Ledige tomter

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Legevakt

Leksehjelp i grunnskolen

Leseplan

Lærlingordning

M

Matombringing

Miljøfyrtårn - sertifisering

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Muntlig eksamen

N

Nabovarsel

Nedgravde oljetanker

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O

Omsorgslønn

Omsorgsbolig

Omsorgstjenesten

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger

Oppmålingsforretning

Ordensreglement

P

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

PP-tjenesten

Praktisk bistand

Produksjonstilskudd i jordbruket

Psykiske helsetjenester

Publisering av saksdokumenter på internett

R

Raufosshallen

Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd

Reguleringsplan - rett til å fremme forslag

Renovasjon

Rovviltkontakt, beredskapsplan beitedyr

 

S

Samlivskurs

Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)

Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre

Selvbygger

Serveringsbevilling

Skjenkebevilling

Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning

Skogfond

Skolefritidsordning (SFO)

Skolehelsetjeneste

Skolemiljøet

Skolerute

Skoleskyss

Skolestart

Skoletilhørighet

Smittevern

Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område

Startlån og tilskudd for bolig

Statlige spillemidler til idrettsformål

Støttekontakt

Sykehjem - korttidsopphold

Sykehjem - langtidsopphold

Svangerskapsomsorg

T

Tekniske hjelpemidler - utlån

Tidligpensjon for jordbrukere

Tilbud for kreftrammede

Tilskuddsordninger i landbruket

Totenbadet

Torsdagsklubben

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Trygghetsalarm

Tømmekalender - renovasjon (se Avfall og gjenvinning)

U

Ungdomshus

Ungdomskontakt

Ungdomsråd

Utslippstillatelse

V

Vald - godkjenning

Valg til kommunestyret og fylkestinget

Vann og avløp - abonnementsvilkår

Veivedlikehold

Veiviseren.no - Bolig for velferd

Velferdsordninger i landbruket

Vergemål

Viltvakt

Ø

Økologisk landbruk

Økonomisk rådgivning - gjeldsrådgivning


Publisert: 12.09.2016 12:28
Sist endret: 12.09.2016 13:17