Legevakt

Innhold

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Kommunen har plikt til å sørge for at innbyggerne kan ha tilgang på nødvendig helsehjelp, herunder akutte legetjenester , 24/7.

Fastlegene skal ha øyeblikkelig hjelp-tilbud primært til egne pasienter i kontorets åpningstid - mandag til fredag. .
Legevakt er en tjeneste som skal sikre kommunens innbyggere nødvendig helsehjelp (s.k. øyeblikkelig hjelp) som ikke kan vente til man kan oppsøke fastlegen i kontortiden.

Legevakttjeneste for innbyggere i Vestre Toten, utenom kontortiden, ivaretas av Gjøvik Interkommunale legevakt (GIL) - lokalisert ved akuttmottaket på Sykehuset Innlandet Gjøvik. Samme inngang .

I begge tilfeller kontaktes Legevaktsentralen 116117. (nytt nasjonalt Legevaktsnummer som rutes til den Legevakt som er nærmest der du ringer fra) .

Kontaktperson

Navn
Jens Andreas Mørch
Tittel
Kommuneoverlege
Telefon
61 15 39 51
Telefaks
61 15 35 55

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

Pris for Tjenesten

Satser avhengig type konsultasjon.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Legevakt utenom kontortid.
Ved behov for legevakt ringes tlf nr 116117.

Legevaktens åpningstider er:

Klokken 1500 - 0800 på hverdager og klokken 0800 - 0800 på helge-og helligdager

Legevakt i kontortiden for de med fastlege:
Ring fastlegen din. Alle kontor skal ha et akuttnummer.
http://www.vestre-toten.kommune.no/legekontorene-i-vestre-toten

Hvis jeg trenger legevakt , men fastlegen er borte:
Kontorene har gjensidig stedfortreder avtaler for å ivareta øyeblikkelig hjelpsbehov, selv om fastlegen er borte eller kontoret er stengt. Hvilket kontor man skal henvende seg til, skal det skal det opplyses om på legenes telefonsvarer.

Hvis jeg trenger legevakt, men IKKE har fastlege i kommunen:
Personer med behov for akutt legehjelp, men ikke har fastlege i kommunen , kontakter Legevaktssentralen 116117. De vil bli henvist til det kontor som har påtatt seg den kommunale legevaktsberedskapen

Ved behov for øyeblikkelig hjelp som haster: ring 113.

Mulighet til å klage

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Brosjyre

Skjema

    Annet


    Publisert: 12.09.2016 10:43
    Sist endret: 12.09.2016 10:43