Reguleringsplan - rett til å fremme forslag

Innhold

Beskrivelse

En reguleringsplan utformes enten som områderegulering (som utarbeides av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige. Detaljregulering er et arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder. Planen gir grunnlag for å avklare hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet.

Kontaktperson

Navn
Pål Andreas Hoel
Tittel
Ingeniør
Telefon
61 15 33 00
Telefaks
61 15 35 55

Målgruppe

Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter

Kriterium/vilkår

 • Detaljregulering skal følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel. Den utarbeides eventuelt også etter krav i en vedtatt områderegulering
 • Forslagsstiller skal legge til rette for medvirkning fra de som vil bli berørt av planen, slik som barn og unge
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse skal utarbeides for alle planer som gjelder utbygging
 • For enkelte planer vil det være krav om konsekvensutredning. Det må i så fall utarbeides et eget planprogram som skal sendes på høring og fastsettes av kommunen før planforslaget utarbeides

Pris for Tjenesten

Kommunen kan kreve gebyr for private planforslag.

Gebyr, pbl:
Saksbehandlingsgebyr 2015

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må ta opp planspørsmålet i et møte med kommunen før du kan sette i gang planarbeidet. Som forslagsstiller skal du kunngjøre oppstart av planarbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet og gjennom elektroniske medier. Når planutkastet er utarbeidet i samsvar med kommunens krav, oversender du det til kommunen. Kommunen overtar saken når planforslaget er vedtatt sendt på høring.

Kontaktperson i kommunen:

Anne Merethe Andresen

Tlf.: 61153436

teama@vestre-toten.kommune.no

Saksbehandlingstid

Kommunen skal ta stilling til om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller avvises innen tolv uker etter at forslaget er mottatt.

Mulighet til å klage

Hvis planen blir avvist selv om den er i tråd med kommuneplanen, kan du kreve å få den lagt fram for kommunestyret.

Brosjyre

  Skjema

   Annet


   Publisert: 12.09.2016 10:45
   Sist endret: 12.09.2016 10:45