Smittevern

Innhold

Beskrivelse

Smittevern i denne sammeheng er den delen av helsetjenesten i kommunen som skal forebygge, behandle og beskytte mot smittsomme sykdommer.


Kommuneoeverlegen er fagansvarlig, og skal se til at det foreligger en Smittevernplan som skal beskrive kommunens tiltak og ansvar i hht lov og forskrift ved de ulike deler av smittevernsarbeidet.

Legene utøver individuelt rettet smittevern, gjennom egnet behanlding av smittesomme sykdommer som måtte forekomme hos sine respektive praksiser, rådgivning til aktuelle pasienter mht personlig smittevernansvar, samt har forskriftsforankret varlingsplikt til kommuneoverlegen, ved en rekke ulike smitttsomme sykdommer.
Institusjoner (Sykehjem, omsorgsboliger med heldøgns bemanning), og hjemmebaserte helsetjenester (hjemmesykepleien) har ansvar for å følge egne infeksjonskontrollrutiner.

Ved mistanke til Mat eller vannbåren smitte, skal Mattilsynet også varsles. Mattilsynet jobber da tett sammen med Kommuneoverlegen.

Kommuneoverlegen har myndighet til å fatte straks- og tvangsvedtak (kokepåbudd av drikkevann, stengning av virksomheter som er årsak til smitte), dersom hensynet til allmuens helse tilsier det.

Kontaktperson

Navn
Jens Andreas Mørch
Tittel
Kommuneoverlege
Telefon
61 15 39 51
Telefaks
61 15 35 55

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Lov om smittsomme sykdommer

Kommmunehelseloven

  Om søknadsprosessen

  Brosjyre

   Skjema

    Annet


    Publisert: 12.09.2016 10:46
    Sist endret: 12.09.2016 10:46