Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Innhold

Beskrivelse

Feiing skal gjennomføres etter behov. Behovet, dvs. hvor ofte feiing må gjennomføres, vurderes bl.a. på grunnlag av hva det fyres med, sotmengder, fyringsmønster og type ildsted for hvert enkelt fyringsanlegg.

Tilsyn skal også gjennomføres etter behov. Behovet vurderes på grunnlag av kartlagt risiko; bl.a. bygningstype og alder, kvaliteten på fyringsanlegget og fyringsmønsteret.

For at feiervesenet skal kunne følge opp behovet for feiing til enhver tid, må fyringanlegget være tilknyttet kommunens feie- og tilsynsregister. Nyinstalleringer og utskiftinger av ildsteder må derfor meldes til feiervesenet.


Målgruppe

Eiere av bygninger med pipe


Kriterium/vilkår

Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker adkomst til og på taket. Er feieren avhengig av løs stige for å komme opp på taket, skal eieren sørge for at stige er tilgjengelig.


Pris for tjenesten

Gebyrregulativ - 2017


Lover og retningslinjer, gjeldende lov - og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se også forskrift om brannforebygging kapittel  4, §17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg


Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Eiere av helårsbolig med pipe/ildsted som er registrert i kommunens eiendomsregister, vil automatisk bli kontaktet. Du får vanligvis varsel om feiing eller tilsyn i postkassen din dagen før. Hvis tidspunktet ikke passer, kan du avtale et nytt tidspunkt med feieren. Hvis det ikke er klargjort for feiing (enten ved at noen er til stede, stige er lagt frem eller det på annen måte er gitt klar beskjed om at det kan feies), vil feiingen ikke bli utført. Hvis du ikke har gjort ny avtale mens feieren er i området, må du regne med å vente til neste runde. Ta derfor kontakt med feieren snarest mulig!

Ved gjennomføring av tilsyn med fyringsanlegget inne i boligen må eier eller en som representerer eier være til stede. Tilsyn kan også avtales på kveldstid.


Søknadsbehandling

Feieren skal vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi deg en skriftlig tilbakemelding med frist for å rette eller frist for å gi tilbakemelding om når retting blir gjort. Tilsynsmyndigheten kan gi de nødvendige pålegg hvis dette ikke skjer.


Mulighet til å klage

Er du ikke fornøyd med de tjenestene feiervesenet utfører, så ta kontakt med kommunen. Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen, er kommunens egen klagenemnd.


Brosjyrer


Skjema

Ordning for fritidsboliger

Fra og med 2016 er fritidsboliger med fyringsanlegg også omfattet av tjenesten.

Kommunen er i ferd med å utarbeide egen ordning for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger. Eiere av fritidsboliger vil bli kontaktet av feiervesenet i løpet av 2017 angående registrering av eventuelle fyringsanlegg og innhenting av opplysninger om fyringsanlegg. Det vil samtidig bli sendt ut mer informasjon om ordningen.


Publisert: 06.01.2017 13:52
Sist endret: 06.01.2017 14:36