Vann og avløp

Innhold

Samlede vann- og avløpstjenester i Vestre Toten kommune

Tjenestebeskrivelser

Pågående og planlagte prosjekter

Pågående og planlagte prosjekter innen avdeling vann og avløp i kommunen for 2016/2017

Vann og avløpsanlegg Ihle-Gaukom

Pr. 26.08.2015 er snart 2/3 av vann- og avløpsledninger for prosjekt Ihle-Gaukom lagt. Sjøledningen  gjennom Sillongen ble ferdigstilt rett før fellesferien. Øvrige hovedledninger mellom Toten hotel og Gaukom er lagt. Strekningen Ihle Skole og ned mot Helsettjernet er ferdiglagt i løpet av uke 36. Arbeidene med ledninger mellom Helsettjernet og forbi Sagnes Handel er påbegynt. Her vil det bli noe lavere framdrift på grunn av at ledningsnettet passerer gjennom hager, og det er påkrevd å benytte mindre anleggsmaskiner. I løpet av uke 36-37 er det planlagt oppstart av boringer gjennom Vestre Toten veg og Ihlevegen for å knytte VA-nettet sammen.

Nedsetting av pumpestasjoner er antatt å bli i januar 2016. Hele anlegget inkl. istandsetting av berørte arealer er planlagt ferdig til fellesferien 2016.

Parallelt med ledningsnettet skal høydebassenget bygges. Byggingen av dette skal konkurranseutsettes nå i høst, og er planlagt å stå ferdig ca mars 2016.

Revidert framdriftsplan for VA-ledninger à 20.08.2015 finner man ved å følge denne lenken

Utbygging av vann og avløpsanlegg Ihle-Gaukom ble vedtatt utbygd av kommunestyret oktober 2013. Utbyggingen består av etablering høydebasseng på Gaukom, med ny vannledning fra Tollefsen og til Høydebassenget, samt etablering av avløpsledninger Helset, Gaukom, Ihle skole og Toten hotel. Tiltaket ble først og fremst en realitet for å få etablert reservevannsløsning for Ihleområdet og Raufoss øst. Når det allikevel skulle graves, ble det bestemt å legge med avløpsledninger for å få ryddet opp i private spredte avløpsanlegg.

Anlegget blir delt i to entrepriser, ledningsnett og høydebasseng. Prosjekteringsperioden for ledningsnett pågikk mellom november 2013 og oktober 2014, og det ble avholdt anbudskonkurranse i nov. 2015. Høydebassenget er planlagt lagt ut til konkurranse sommer 2015.

Vedlegg: 

Planlagt anleggsoppstart for ledningsenttet var desember 2014, men har blitt forsinket grunnet saksbehandling. Det er gitt signaler om at kontraktsinngåelse er nært forestående, og dermed også en anleggsstart.

Estimert byggetid ledningsnett og høydebasseng er ca. 18 mnd. Utførende entreprenør er Brødr. Gudbrandsen AS, og spørmål vedrørende anleggsdriften rettes fortrinnsvis til Brødr. Gudbransen AS og anleggsformann Kjell Jonny Haugen på telefon 918 47306 eller på følgende epostadresse: kjell.jonny@br-gudbrandsen.no   

Vestre Toten kommunes byggherrerepresentant er Vegar Jønsson v/ Teknisk driftsavdeling som man kan treffe på mobiltelefonnummer 918 92110 eller vegar.joensson@vestre-toten.kommune.no

Sanering vann og avløpsanlegg Sørliafeltet, Raufoss

Oppdatering 02.12.2015: 
Det vil være en kortvarig stans i driften av VA-anlegget på Sørliafeltet. Anleggsleder er sykemeldt ut uke 49, og vedkommende er den som innehar ADK-1 sertifikat på anleggslaget. Vestre Toten kommune har et krav om at det skal til enhver tid være minst en person med ADK-1 på anleggslag ved arbeid i grøft og rørlegging. Det forventes normal drift fra 07. desember 2015.

Grunnet forurensningssituasjon mot Kortabekken og Hunnselva, har sanering av avløpsledninger i Nedre Kortaveg, Øvre Kortaveg og Rotvegen blitt forsert som et høyt prioritert tiltak. Grunnet anleggets beskaffenhet, og pga at kommunens eget anleggslag allerede holder på med sanering på Korterudjordet, blir dette kjørt som et eget prosjekt.

Anbudskonkkuranse ble avholdt i november 2014, og det blir inngått kontrakt med  maskinentreprenør Paul Berg AS.

Forventet anleggsstart vil være månedskifte februar/mars2015, med en anleggsperiode på ca. 10 mnd.

Det vil være Paul Berg AS som under anleggsperioden også drifter alt av provisorier, og spørsmål rundt dette henvises dit.

Vedlegg: Oversiktsplan Sørliafeltet, Raufoss

Innbyggere som blir berørt av anleggsdriften, og har spørsmål rundt dette, kan fortrinnsvis kontakte Paul Berg AS, v/Oliver Denk på mobiltelefonnummer 901 61 601 eller oliver@paulberg.no

Vestre Toten kommunes byggherrerepresentant er Vegar Jønsson v/ Teknisk driftsavdeling som man kan treffe på mobiltelefonnummer 918 92110 eller vegar.joensson@vestre-toten.kommune.no

Vann og avløpsanlegg Sørlien-Nyseth

Informasjonsoppdatering 23. desember 2016
I løpet av uke 1-2017 vil entreprenør Paul Berg AS starte anleggsarbeider med boring for sprenging i Vildåsvegen. Vegen vil da bli helt stengt for gjennomkjøring. Etter at sprengningsarbeider er gjennomført vil Vildåsvegen, slik det ser ut pr. i dag, kunne holdes åpen i kortere og lengre perioder for gjennomkjøring med personbil under hele anleggstiden.
Varsling om åpning/stenging av veg vil bli gitt forløpende til beboere i Vildåsvegen via kommunens SMS-varsling. I tillegg vil det varsles med skilting ved skoledammen på Raufoss, krysset Nysethbakken-Vildåsvegen, Skumsjøvegen i Breiskallen og Egstadkrysset i de periodene vegen holdes stengt.

Prosjektbakgrunn
Utbyggingen av nytt vann- og avløpsnett i området Sørlien-Nyseth er nå godt i gang, og foreløpig i rute etter entreprenørens oppsatte framdriftsplan. Anleggstarten ble noe forsinket i forhold til estimert oppstart, da igangsettingstillatelsen ikke ble gitt før kryssing av Veltmanåa hadde vært på høring til NVE, Fylkeskommune og Fylkesmannen.

Gjeldende overordnet framdriftsplan har en anleggsperiode som strekker seg fra uke 33/2016 til uke 50/2017.
Anlegget er delt opp i 3 faser, med strekningen fra Raufoss skistadion frem til Nysethbakken (K1-K7 på plantegning) som fase 1.
Strekningen Nysethbakken-Vildåsvegen (K7-K25), samt grenledning (K13-K30) sør for Nysethbakken er fase 2. Nysethbakken (K7-K18) er fase 3.

Vedlegg: Plantegninger

Anleggsdriften inne på skistadionområdet vil pågå til traséen enten er fremme ved bunnen av Nysethbakken, eller til løypekjøring for ski krever at anleggsmaskiner må flyttes ut av området, avhenging av hva som kommer først.

Vildåsvegen:
Gravearbeider i Vildåsvegen, strekning K7-K25, vil bli gjennomført vinter/vår 2017. Foreløpig estimert anleggsperiode for fase 2 er 6 måneder. Det kan bli behov for å justere lengden på perioden med hensyn på evt. spregningsarbeider og sikkerhet rundt dette.
I anleggsperioden vil vegen være helt stengt for gjennomkjøring. Arbeidene planlegges slik at adkomst med kjøretøy til eiendommene innenfor anleggsområde er mulig, så langt dette lar seg gjøre. Perioder med redusert fremkommelighet til eiendommer må påregnes, og vil bli varslet den enkelte av graveentreprenøren. Fremkommelighet beror på hvor mye spregningsarbeider som evt. må utføres.

For beboere er det planlagt oppstillingsplasser for biler utenfor anleggsområdet underveis i anleggsperioden.
Etter hvert som VA-grøft skrider frem, vil Vildåsvegen nedenfor anleggsmaskiner gradvis åpnes for trafikk, slik at omkjøring om Breiskallen ikke lenger er nødvendig.

Fremkommelighet for fotgjengere vil bli ivaretatt under anleggsperioden.

Vinterdrift av kommunal veg innenfor anleggsområdet, som brøyting og strøing, ivaretas av graveentreprenøren.

I nær framtid vil entreprenøren frakte inn gravemaskin i Vildåsvegen for å prøvegrave ca. hver femtiende meter. Dette for å kartlegge behovet for en evt. bor-/spregningsrigg.
Beboere vil bli varslet på SMS via kommunens varslingssystem før prøvegraving finner sted.

Nysethbakken:
Anleggsperioden for fase 3, Nysethbakken, er estimert til 7 måneder, og med en oppstart i mai 2017. Når arbeidene starter her, vil vegen bli helt stengt for gjennomkjøring, og omkjøring ovenfor anleggsområdet vil måtte bli om Sagvoll.
Mer detaljert Informasjon om gjennomføring vil bli gitt på et senere tidspunkt.

Oppdatert informasjon på gjennomføring og framdrift for hele va-anlegget vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside, og det vil varsles på SMS når oppdatering er gjort.

Det er maskinentreprenør Paul Berg AS som har ansvaret for den daglige driften i anlegget, og spørsmål rundt denne rettes fortrinnsvis til Oliver Denk, tlf . 901 61 601 eller oliver@paulberg.no.

Kommunens byggherrerepresentant er Vegar Jønsson, tlf 918 92 110 eller vegar.joensson@vestre-toten.kommune.no


Publisert: 13.06.2016 12:09
Sist endret: 13.06.2016 12:09