Åpen brenning i Vestre Toten kommune

Informasjon og forskrift om åpen brenning finner man her, og i år er unntak fra forbudet mot åpen brenning 19. april - 31. mai.

Innhold

Åpen brenning 2021

Åpen brenning i Vestre Toten kommune

Våren er her, og med den følger det gjerne en del behov for å bli kvitt
forskjellig avfall.

I Vestre Toten er det et generelt forbud i Lokal forskrift mot å brenne alle typer
og former for avfall hele året. Avfall skal leveres til godkjent mottaksplass for
gjenvinning og videre forsvarlig håndtering.

Unntak fra forbudet mot åpen brenning 19. april - 31. mai

Hvorfor 19. april? Forskriften åpner for denne typen brenning fra 15. april, med unntak av helligdager. I år er dagene 15.-18. april helligdager, så i år er det ikke anledning til å foreta slik brenning før 19. april.

Det finnes imidlertid noen unntak fra forskriften i § 5, og særlig to av dem er aktuelle nå:

  • Halmbrenning på dagtid frem til kl. 18.00, mandag- fredag utenom helligdager i perioden fom. 15. april tom. 31. mai
  • Kvist og rydningsvirke fra gårdsbruk i samme periode og med samme begrensninger som for halmbrenning

MERK at unntakene over kun gjelder for landbruket og kun for halm som er spredt utover jordet (ikke oppsamlet, i halm-, rundballer, i hauger eller tilsvarende - dette regnes som produksjonsavfall), og kun for kvist og rydningsvirke (og ikke noe annet).

Nødvendige sikringstiltak skal være etablert og oppgis ved melding til brannvesenet. Ta hensyn til vær og vindforhold og utvis aktsomhet, slik at brenningen til enhver tid er under kontroll.

Naboer som kan bli berørt/sjenert av røyk skal varsles før brenning finner sted.

Brannvesenet skal alltid varsles i rimelig tid før brenningen finner sted, ved melding til 110-sentralen.

Melding om åpen brenning

For ovennevnte unntak skal melding om brenning gis til 110-sentralen for Innlandet på telefon 61 14 80 00, eller på eget skjema for Registrering av brenning på 110-sentralens hjemmesider (ekstern lenke - 110-innlandet.no)

Du skal oppgi:

  • Hva som skal brennes - halm og/eller kvist og rydningsvirke, anslått areal/mengde
  • Navn på ansvarlig for brenningen
  • Telefonnummer som ansvarlig kan nås på mens brenning pågår
  • Dato og klokkeslett/tidsrom
  • Sted, dvs. adresse og så eksakt lokasjon for brenningen som mulig, gjerne kartreferanse
  • Sikringstiltak

110-sentralen registrerer opplysningene og brenningen i sitt kartverk.

MERK at varslet brenning ikke er noen garanti mot at brenningen kan medføre utrykning fra brannvesenet, dersom noen, for eksempel tilfeldig forbipasserende, av ulike årsaker likevel melder fra om det de kan oppfatte som en brann.

Dispensasjon fra forbudet

Foruten unntakene i forskriften, er det gitt åpning for å kunne søke om dispensasjon i særlige tilfeller i § 6.
Eget skjema for slik søknad finnes på kommunens hjemmeside under skjemaparken Søknader og skjema. Se skjemaet og forskriften for mer informasjon.

Elektronisk skjema

Søknadsskjema til utskrift

Bålbrenning i eller i nærheten av skog og mark 15. april - 15. september

I tidsrommet fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen (brannvesenet).

Skjema for Søknad om tillatelse til bålbrenning finnes på kommunens hjemmesider.

Åpen brenning og miljøet

Formålet med forskriften er å fremme helse, trivsel og miljø for kommunenes innbyggere. I tillegg sikrer forskriftsreguleringen bedre avfallshåndtering, og bidrar til å hindre sjenerende røyk og lukt, samt utslipp av skadelige stoffer gjennom forurensede partikler.

Kommunene i Gjøvikregionen har, i samarbeid med Horisont Miljøpark IKS og Dokkadeltaet Nasjonale våtmarkssenter utviklet tre faktaark om denne tematikken. Disse kan finnes her:

Noen bildeeksempler på ulovlig brenning

I dette bildegalleriet finner du noen bilder som viser eksempler på ulovlig brenning som har medført utrykning fra brannvesenet. Alle foto: Vestre Toten Brann og Redning.

Brenning av diverse bygnings- og rivingsavfall. Foto: Vestre Toten Brann og Redning. Brenning av diverse avfall i en hage. Det er heller ikke tillatt å brenne noen form for bråte (f.eks. gress og lauv).. Foto: Vestre Toten Brann og Redning. Brenning av (rivings)avfall nær vannet. Dette kan også medføre forurensning til vann og ikke bare til grunnen og lufta. Foto: Vestre Toten Brann og Redning. Brenning av større mengder avfall. Det er Ikke tillatt, selv om det er på et «trygt» sted. Foto: Vestre Toten Brann og Redning. Brenning av avfall etter mørkets frambrudd er ikke tillatt. I tillegg lyser slik brenning veldig opp og er ofte synlig på lang avstand. Dette medfører ofte varsel til brannvesenet fra observatører som oppfatter dette som brann, f.eks. i en bygning. Foto: Vestre Toten Brann og Redning.
Ta hensyn til dine omgivelser, helsa og miljøet og la være å brenne avfall.

Komposter gjerne organisk materiale som er egnet for det og lever ellers alt avfall på godkjent mottaksplass for en trygg og forsvarlig håndtering. Det er i tillegg gratis for privatpersoner som kildesorterer avfallet (unntatt for restavfall).

Gebyr for brannvesenets utrykning

Brenning som medfører utrykning fra brannvesenet, kan medføre ileggelse av gebyr til dekning av utrykningskostnader. Gebyr kan ilegges dersom brenningen kommer ut av kontroll (utvist uaktsomhet), ikke er innmeldt på forhånd eller er i strid med forskriften.

Lurer du fortsatt på noe om åpen brenning?

Se Lokal forskrift for Vestre Toten (ekstern lenke - lovdata.no) for gjeldende bestemmelser og ytterligere informasjon, eller ta kontakt med kommunen på telefon: 61 15 33 00 eller epost: post@vestre-toten.kommune.no


Publisert: 13.04.2022 09:20
Sist endret: 13.04.2022 09:25