Barnehage

Innhold

Visjoner og verdier, Vestre Toten kommune

Til barnets beste - alltid

Vår visjon tar utgangspunkt i barnehageloven §1:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

I Vestre Toten har vi, sammen med innbyggerne i kommunen, utarbeidet verdier som skal prege arbeidet med barn og unge i vår kommune. Det er i hverdagens møter mellom de voksne og barna i barnehagen at verdiene blir realisert. De voksne skal arbeide for å fylle den rollen det innebærer å la barna erfare Trygghet, Respekt, Inkludering og Mestring.

Disse verdiene finner vi også igjen i barnehagelovens formålsparagraf. Den enkelte barnehage jobber med å synliggjøre hvordan disse verdiene gjenspeiles i barnehagens praksis.

Barnehageplass

Slik søker du

Foreldre skal søke elektronisk via kommunens nettsider. Innlogging skjer ved bruk av ID-porten.

 • Dersom du pr i dag ikke er folkeregistrert i Vestre Toten, må du søke uten å være innlogget.
 • Dersom du søker uten å være innlogget, må du logge inn etter at søknaden er sendt for å lagre kontaktopplysninger.
 • Alle barnehagene i kommunen er med i samordnet opptak. De som allerede står på venteliste, trenger ikke søke på nytt.
Søknadsfrist

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars, for øvrig kan det søkes hele året.
Nytt barnehageår starter 1. august.

Rett til barnehageplass

Private barnehager har egne opptakskriterier. Se vedtekter for den enkelte barnehage

Tilbud om plass

Tilbud om plass sendes ut på e-post. For å se på aktiv søknad, eventuelt endre og svare, gå til Min side i det elektroniske søknadssystemet og logg inn med MinID.

Svar på søknad - du får tre valg:

 • Takke ja til tilbudet du har fått: Du vil ikke lenger stå på ventelisten.
 • Takke ja; beholde ventelisteplassen: Du vil fortsatt stå på venteliste til en plass med høyere prioritet enn den du har fått.
 • Takke nei: Du blir stående på ventelisten til plasser du har prioritert høyere enn den du har fått.
Endre eller si opp barnehageplass

For å gjøre endringer eller si opp barnehageplassen logger du deg inn i barnehageportalen med MinID: 

Etter du har gjort endringene du ønsker, vil søknaden bli behandlet fortløpende.

Oppsigelsestid
Oppsigelsestiden varierer fra barnehage til barnehage. Se vedtekter for aktuell barnehage.

Betalingssatser

Betalingssatser
Foreldrebetaling i barnehagene reguleres av «Forskrift om foreldrebetaling i barnehager»

Deltidsplasser
For deltidsplasser i kommunale barnehage betales redusert pris med følgende satser fra 01.08.24:

 

 • 60% kroner 1360,-
 • 70% kroner 1520,-
 • 80% kroner 1680,-
 • 90% kroner 1840,-

 

Matpenger
I de kommunale barnehagene er satsen for matpenger kr 230,- pr. måned for 100% plass.

Satsen for matpenger ved deltidsplass

 • 90% plass - kr 207,-
 • 80% plass - kr 184,-
 • 70% plass - kr 161,-
 • 60% plass - kr 138,-

Det tas forbehold om endringer.

Prisen på reduserte plasser og betaling for mat kan variere noe i de private barnehagene. I enkelte private barnehager betales det en andel som fås igjen når barnet slutter. Se vedtekter til den enkelte barnehage

Barnehagene i Vestre Toten

Barnehagetjenesten er administrativ enhet for 11 barnehager. Disse er fordelt på 4 kommunale og 7 private. Ca. 560 barn har barnehageplass i Vestre Toten. 


Bøverbru
--------------------------

Bøverbru barnehage

Telefon.: 61 19 61 36
Nettsted: Bøverbru barnehage

Åpningstid: 06.45 - 16.15

 

Ihle barnehage

Telefon.: 950 78 605
Epost: post@ihlebarnehage.no
Nettsted: Ihle barnehage

Åpningstid: 06.45 - 16.45


Eina
--------------------------

Eina barnehage

Telefon.: 61 19 43 02
Nettsted: Eina barnehage

Åpningstid: 07.00-16.30


Raufoss
--------------------------

Veltmanåa barnehage

Telefon.: 61 15 97 60
Nettsted: Veltmanåa barnehage

Åpningstid: 6.45-16.15


Grimåsskogen barnehage

Telefon: 61 19 09 00
Nettsted: Grimåsskogen barnehage

Åpningstid: 06.30 - 17.00


Lunde gårdsbarnehage

Telefon: 61 19 51 49
Nettsted: Lunde gårdsbarnehage

Åpningstid: 07.00 - 16.00
Barnas alder: 2 - 6 år


Vestrumenga barnehage

Telefon: 61 15 35 28
Nettsted: Vestrumenga barnehage

Åpningstid: 07.00 - 16.30


Trollskogen barnehage

Telefon.: 61 19 80 70
Nettsted: Trollskogen barnehage

Åpningstid: 06.30 - 16.30


Polaris FUS barnehage

Telefon: 61 19 00 55
Nettsted: Polaris FUS barnehage

Åpningstid : 06.45 - 16.30


Espira Dragerskogen barnehage

Telefon.: 61 19 45 90
Nettsted: Espira Dragerskogen barnehage
Kart: Geografisk plassering

Åpningstid : 06.30 - 17.00


Reinsvoll
--------------------------

Reinsvoll barnehage

Telefon.: 61 14 41 20
Nettsted: Reinsvoll barnehage
Kart: Geografisk plassering

Åpningstid 06.30-16.30

Kontaktopplysninger barnehagekontoret

Barnehagesjef Malin Iversen

Konsulent Ellen Tora Hunstad

Redusert foreldrebetaling

Søknadsfrist for nytt barnehageår er 15. juni.

Frist for søknad gjennom året er den 15. i hver måned, med virkning fra påfølgende måned.

Mål og satsingsområder

Mål- og satsingsområder er utarbeidet fra nasjonale sektormål og skaper sammenheng fra Stortinget via kommunestyret til den enkelte barnehageavdeling.

Våre satsingsområder er Inkluderende praksis, Barnets stemme, Tidlig innsats og Organisasjonsutvikling.

Systematisk arbeid med satsingsområdene handler om ledelse, både politisk, kommunalt og om barnehagens egen ledelse, om de ansattes praksis og hvordan dette virker inn på barnas utvikling.

Sentrale dokumenter er Språkplanen og Trygt og godt barnehagemiljø.

Trygt og godt barnehagemiljø

Barnekonvensjonen artikkel 3 og art.12, Grunnloven § 104, Barnehageloven § 3 gir barn rett til å bli hørt i saker som berører de, og barnets beste skal være et grunnleggende hensyn. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. For å arbeide med dette kreves det ansatte som har god relasjonskompetanse og evne til å lytte til barn.

Barn i barnehage kan fint formidle hvordan de har det, og hva de mener er viktig i sin hverdag.

Språkplanen

Det er utarbeidet en felles «Språkplan» i samarbeid med andre tjenesteområder og omfatter helsestasjon, barnehage, skole, kultur med bibliotek og voksenopplæring.

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Formålet med felles plan er å sikre felles praksis og godt grunnlag for videre språk og leseopplæring.

 • Språkplanen (under utvikling)
Andre relevante lenker: Samhandlingsmodellen «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI)

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og familier det er knyttet undring eller bekymring til. BTI bidrar til tidlig innsats, samordning av tjenestene og godt samarbeid mellom innbyggere og tjenester i kommunen.


Publisert: 25.05.2023 14:41
Sist endret: 24.05.2024 08:47