Grunnskolen i Vestre Toten kommune

Høst 2021: Denne siden er under konstruksjon

Innhold

Verdiplakat

Visjoner og verdier

Våren 2018 ble det avholdt grendemøter i Vestre Toten kommune.

Møtene ble arrangert av en tverrfaglig sammensatt gruppe som hadde som oppdrag å spørre befolkningen om hvilke verdier de mente skulle danne fundamentet for arbeidet med barn og unge i Vestre Toten kommune.

Rektorene i grunnskolen snakket innledningsvis om overordnet del og føringene som ligger i den. Verdiene er utformet i samarbeid med skolene og tar utgangspunkt i teksten Om faget som viser hvordan man tenker at overordnet del skal realiseres  i hvert enkelt fag.

Trygghet

Grunnskolen i Vestre Toten kommunes visjon: TrygghetVisjoner og verdier i Grunnskolen i Vestre Toten kommune: Trygghet

Respekt

Grunnskolen i Vestre Toten kommunes visjon: RespektVisjoner og verdier i Grunnskolen i Vestre Toten kommune: Respekt

Inkludering

Grunnskolen i Vestre Toten kommunes visjon: InkluderingVisjoner og verdier i Grunnskolen i Vestre Toten kommune: Inkludering

Mestring

Grunnskolen i Vestre Toten kommunes visjon: MestringVisjoner og verdier i Grunnskolen i Vestre Toten kommune: Mestring

Bildegalleri

Under utvikling

Pedagogisk plattform

Menneskesyn

Menneskeverdet og de verdiene som støtter opp om det danner grunnlag for hele virksomheten til grunnskolen i Vestre Toten kommune. Vi har et helhetlig menneskesyn som inkluderer det fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og religiøse aspektet ved mennesket. Vi vil utvikle hele mennesket! Elevgruppen vår er mangfoldig og ulikhetene verdsettes og anerkjennes som en ressurs i skolen.

De kommunale verdiene: TRYGGHET, RESPEKT, INKLUDERING og MESTRING er grunnleggende verdier i møte med elevene. Det er gjennom det daglige møtet mellom elever og ansatte i grunnskolen at verdiene blir realisert. Vi har en kultur som anerkjenner at alle mennesker er forskjellige, men også at vi er likeverdige. Elevene er en viktig aktør i arbeidet med ivaretakelsen av menneskeverdet i våre skoler.

Læringssyn

Læringssyn henger tett sammen med menneskesyn og elevsyn. Vi har et helhetlig læringssyn. Vi tenker at sosial læring ikke kan skilles fra faglig læring og vi planlegger våre aktiviteter og vår undervisning ut fra det.

I vår praksis står det sosiokulturelle læringssynet sentralt. Det er gjennom dialog og deltakelse i fellesskapet at vi lærer. Fellesskapet skal gi den enkelte støtte i sin faglige og sosiale utvikling. Vi konstruerer egen læring i dette sosiale samspillet. Når elevene reflekterer over egen læring, forstår sine egne læringsprosesser og etter hvert tilegner seg kunnskap på selvstendig vis bidrar det til mestringsfølelse.


Fokus på elevenes utvikling og medvirkning. Illustrasjon: Jørn MelnesFokus på elevenes utvikling og medvirkning. Illustrasjon: Jørn Melnes

I Vestre Toten kommune har vi et særskilt fokus på elevenes utvikling innen sosial kompetanse og de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, regning, muntlig og digital kompetanse. Vi har en Kommunal leseplan og starter arbeidet med Fokus på 1. trinn. fra 1.klasse.

Vi arbeider for å være rause i forhold til elevenes utgangspunkt og bevisste i forhold til hvordan vi tilrettelegger opplæringen slik at elevene opplever mestring. Vi har fokus på læringsprosessen og opplever at elevenes medvirkning, undring, nysgjerrighet, skaperglede, kreativitet og engasjement er uttrykk som kjennetegner gode læringsprosesser.

Kultur for læring

I Vestre Toten kommune tenker vi på oss selv som lærende skoler. Vi vet at en utvikling hos lærere, assistenter og andre ansatte er en forutsetning for elevenes læring. Vi samarbeider tett innad på skolene og på tvers av skoler gjennom ulike nettverk. I profesjonsfellesskapet reflekterer vi over felles verdier, vurderer og videreutvikler vår praksis. Vi tar utgangspunkt i teori og gjennom utforskende holdninger, aksjonslæring, og lærende møter utvikler vi vår praksis slik at den blir bærekraftig.

Vi mener at en læringskultur basert på deltakere som har positive forventninger til hverandre bidrar til utvikling. Det betyr også at vi har positive forventninger til elevenes læring og utvikling. Foreldre og lokalsamfunnet er sentrale i arbeidet med å bygge en kultur for læring. Grunnskolen er en del av lokalsamfunnet og vi er opptatt av en den lokale dialogen i arbeidet med å utvikle vår læringskultur.

Vi ønsker å involvere foresatte og vi ønsker at vi sammen har positive forventninger i forhold til elevenes sosiale og faglige utvikling. Samtidig er vi opptatt av at barn og unge skal oppleve at det er lov til å gjøre feil og at også det kan være en kilde til læring og utvikling.

Vi arbeider for å ha en kultur der alle får like muligheter og der vi har variasjon i tilrettelegging og læringsarenaer for at vi skal skape et godt læringsmiljø for alle. Vi arbeider for at elevene skal utvikle seg på en måte som gjør at de mestrer egne liv.

Tverrfaglig samarbeid til barnets beste

I Vestre Toten kommune har vi et tett tverrfaglig samarbeid. Det er flere yrkesgrupper som arbeider i skolen og bidrar i laget rundt læreren til det beste for elevenes trivsel og utvikling. Vi har en kultur for pedagogisk analyse og gjennom sammenhengssirkelen analyserer vi de utfordringer som oppstår for å finne frem til gode og hensiktsmessige tiltak.

Vi har en kultur for å involvere elever og foresatte i det tverrfaglige arbeidet. Vi evaluere kontinuerlig de tiltak som settes inn. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er en modell som danner grunnlag for at samarbeidet skal fungere til barnets beste. Vårt felles mål at elevene skal oppleve at de voksne samarbeider som et godt lag rundt elevene – Sammen om en trygg oppvekst.

Voksenrollen

Vi arbeider for at de voksne på skolen fremstår som omsorgspersoner, veiledere, tydelige ledere og forbilder. De har ansvaret for å møte eleven der hen er. De skal ha en god dialog med barn og unge, og på bakgrunn av den legge til rette for elevenes deltakelse og tilhørighet i skolen. Sentralt i rollen står de voksnes relasjonskompetanse og det er i de små interaksjonene i skolehverdagen vi danner grunnlag for gode relasjoner.

De voksne må ha evne til å utføre det doble oppdraget med veiledning av elever i både faglig og sosial kompetanse. God læringsledelse har sentrale kjennetegn som alle ansatte jevnlig reflekterer over og som hver skole utformer ut fra denne refleksjonen.

De voksne har ansvar for at de samhandler med hverandre og elevene på en måte som oppleves trygg og forutsigbar for elevene.

Det er i møte mellom de voksne i skolen og elevene at verdiene blir realisert. Voksne må fylle den rollen det innebærer å la elevene erfare trygghet, respekt, inkludering og mestring.

Elevrollen

Elevene skal utvikle sin egen rolle og sentrale områder for elevrollen er elevenes livsmestring, medvirkning og demokratisk deltakelse. Gjennom å delta i skolen skal de bli bevisste sin rolle i forhold til egen utvikling, medelever og læringsmiljøet. Det å sette seg inn i andres tanker, følelser og erfaringer danner grunnlag for empati og vennskap. Vi vil at de utvikler gode holdninger basert på verdiene trygghet, respekt, inkludering og mestring.

Elevene er sentrale i arbeidet med å realisere kommunens verdier og like viktig som de voksnes utøvelse av verdiene er elevenes kjennskap og eierskap til innholdet i dem. De skal kjenne til kriterier, øve seg på dem og gjennom dette vokse seg inn i rollen som klasse- og skolevenn. De skal gjennom daglige innslag få mulighet til å trene seg på å følge med på egen utvikling, faglig og sosialt.

Eleven har en sentral rolle i arbeidet med menneskeverdet i skolen. Vi skal arbeide for at de verdsetter det kulturelle mangfoldet og utvikler holdninger som toleranse, likeverd og respekt. Gjennom elevråd og skolemiljøtiltak bidrar de aktivt i arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø.

Elever har rett til å uttale seg om forhold som angår dem.

Foreldresamarbeid

Barn og unges viktigste arenaer for utvikling er hjemme og på skolen. Det er viktig at samarbeidet mellom disse to arenaene fungerer godt for at barn skal oppleve livsmestring. Samarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til elevens faglige og sosiale utvikling. En god og tillitsfull dialog mellom hjem og skole er et gjensidig ansvar, men det er skolen som har det overordnede ansvaret for å ta initiativ og legge til rette for samarbeidet. De kommunale verdiene trygghet, respekt, inkludering og mestring er sentrale i kommunikasjonen mellom skole og hjem

Foresatte har en sentral oppgave i å sette seg inn i skolens grunnleggende verdier og bidra til at eleven utvikler holdninger som toleranse, likeverd og respekt.

Samarbeidet med foresatte skal åpne dører mot verden og fremtiden for eleven.

Mål og satsingsområder

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftsmål 4: God utdanning
Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Man kan lese mer om alle bærekraftsmålene her:

Nasjonalt

Under konstruksjon

Regionalt

Under konstruksjon

Kommunalt

Under konstruksjon

Den pedagogiske verdikjeden

Skoleeiers system for et trygt og godt skolemiljø

Under konstruksjon

Samspill, språk, lesing og skriving

Under konstruksjon


Publisert: 01.10.2021 12:06
Sist endret: 09.12.2021 10:35