Korta skole

Innhold

Om Korta skole

Korta skole

Korta har fått navnet sitt etter elva som renner gjennom tomta vår og skolen åpnet i 1997. Vi har pr. i dag 336 elever fordelt på 2 paralleller på hvert trinn.

Vi ligger flott til på østsida av Raufoss. Vi har store, gode områder både til lek og læring. Vi har i år 51 ansatte, og på SFO er det på det meste 70 elever.

 • Sammen mestrer vi best.
 • Alle elever på Korta skole skal reglmessig oppleve gleden ved å lykkes i et positivt fellesskap.
 • Hver enkelt elev skal bli den beste utgaven av seg selv.

Rektors hjørne

Da vi i 1998 utlyste en konkurranse blant elevene om hva bokstavene skulle stå for, ble resultatet:

-   Kunnskap

-  Omtanke

-   Respekt

-  Trivsel

-  Ansvar

Dette er verdier som vi fortsatt ønsker skal prege oss. Vi ønsker at elevene skal bli den beste utgaven av seg selv, og gi dem et godt grunnlag for videre vekst.

Vi trenger et godt foreldresamarbeid, et godt elevfellesskap og ansatte som har den enkelte elevs læring og utvikling i fokus for at vi skal skape en god skole. Visjonen vår,  «Sammen er vi best», viser seg å være et godt grunnlag når vi lykkes.

Satsingsområder i år for alle trinn er å sikre er de grunnleggende ferdighetene:

 • Digitale ferdigheter
 • Muntlige ferdigheter
 • Å kunne lese, regne og skrive.

Vi har ut fra friminuttsprosjektet fra i fjor utviklet en modell vi mener skal skape bedre relasjoner og aktiviteter ute. Målet er bedre trivsel for alle. Ellers er mobbing det feltet vi har fokus på hele tida. Uke 36 er avsatt til en fordypning om emnet for alle elever.

Vennebenk - Korta skole
Vennebenk - Korta skole

I tillegg er vi en del av Vestre Totens satsing på realfag. Det er mange ulike tilnærminger på de ulike trinn.

Vi starter høsten med skogdag og deltakelse i Friluftsfestivalen.

Gode felles opplevelser gir gode læringsmiljøer.

Nullmobbing.no

nullmobbing.noNullmobbing.no er en nettside om mobbing for barn, unge og foreldre, utviklet av Utdanningsdirektoratet. Nettsiden er et av mange virkemidler som er viktige i kampen mot mobbing i barnehage og skole.

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

På www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis man opplever mobbing. Foreldre og voksne er svært viktige støttespillere for barn og unge i dette arbeidet.

Mer informasjon finner du på www.nullmobbing.no. Les også Utdanningsdirektoratets informasjonsskriv til foreldre og elever om skolemiljø.

Ansatte

Ledelse

Øyvinn Langseth Gulbrandsen, rektor - telefon 980 23 673
Epost: Oeyvinn.Gulbrandsen@vestre-toten.kommune.no

Sigrun Aaserud, inspektør - telefon 907 72 850
Epost: sigrun.aaserud@vestre-toten.kommune.no

Pedagogisk personale

Lærere 1. trinn

1. trinn - telefon: 418 66 522

Lærere 2. trinn

2. trinn - telefon: 418 66 523

Lærere 3. trinn

3. trinn - telefon: 418 66 524

Lærere 4. trinn

4. trinn - telefon: 418 66 525

Lærere 5. trinn

5. trinn - telefon: 418 66 526

Lærere 6. trinn

6. trinn - telefon: 418 66 527

Lærere 7. trinn

7. trinn - telefon: 418 66 528

Faglærer
Vernepleiere
Helsesykepleiere
Assistenter i skolen
 • Heidi Bakke, SFO
 • Hiba Al Saad, SFO
 • Nina Ekern, SFO
 • Berit Gamme, SFO
 • Jolanta Ewa Granmo, SFO
 • Ann Kristin Østeng, SFO
 • Nina Jeanette Sommerstad, SFO
 • Marianne Hagebakken, SFO
 • Geir Einar Tollefsrud, SFO
 • Lars Grøtberg, SFO
 • Mona Håkerud, SFO
Skolefritidsordning (SFO) - ansatte

SFO - ansatte: Telefon: 418 66 529 / 481 54 170

 • Trude Haugerud
Kontor
Vaktmester

Skolebibliotek

Korta skolebibliotek

Skolerute 

Skolerute

Elevråd

Elevrådet på Korta skole
Et elevråd er et felles demokratisk organ valgt av elevene for elevene på en skole. Hver skole er i følge opplæringsloven, pliktig til å opprette et elevråd. Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas.

Elevrådet er elevenes sjanse til å påvirke skolehverdagen. Elevrådet skal blant annet jobbe for at elevene har et bra læringsmiljø og gode arbeidsforhold.

Det skal velges en elevrådsrepresentant og en vararepresentant fra hver klasse. Helst en gutt og en jente. Dette valget bør være i løpet av den første skoleuka.

 Elevrådet skal jobbe for det beste for alle skolens elever. Derfor er det viktig at de som sitter i elevrådet (de tillitsvalgte fra klassene) er flinke til å gi info til elevrådet om hva klassen ønsker og tenker, og info til klassen om hva elevrådet gjør, skal gjøre og kan gjøre.

Det blir satt opp halvårsplan for elevrådsmøtene og når det er Kantine for 5. – 7. trinn. Det blir sendt ut møteinnkalling i forkant av hvert møte.

Etter hvert møte blir det laget referat som skal refereres i klassen. Dette referatet skal settes inn i Elevrådspermen som hver klasse har. Klassene skal ha klassemøter med jevne mellomrom. Saker herfra kan tas opp på elevrådsmøtene.

Else Haugen har ansvaret for elevrådsarbeidet på Korta skole. Møtene holdes på rom 120.

Klasserådsarbeid

ANTIMOBBEARBEIDET
Klassestøtter ved Korta skole

Hver klasse (5. – 7. trinn) velger to klassestøtter, en gutt og ei jente. Det er viktig at elevene som velges er elever som har respekt i elevgruppa og som tør å si ifra. De har videre en viktig rolle som gode forbilder for andre elever og skal fungere som bindeleddet mellom elever og lærere i forhold til mobbing på skolen. Klassestøttene inkluderes derfor i skolens antimobbeteam.

Klassestøttene skal være aktive medhjelpere i arbeidet mot mobbing. De skal forsøke å stanse mobbing ved å:

 • Si i fra til mobberne
 • Be om hjelp fra andre elever
 • Be andre klassestøtter om hjelp
 • Be om hjelp fra de voksne i antimobbeteamet
 • Be om hjelp fra andre voksne på skolen
 • Forsøke å snakke med elever som er alene eller utestengt
 • Oppfordre andre til å snakke med elever som er alene eller utestengt
 • Si ifra til antimobbeteamet når de hører om digital mobbing, ryktespredning og baksnakking

Klassestøttene har faste møter med skolens antimobbeteam. Her settes det fokus på ulike temaer i forhold til mobbing. Klassestøttene har også taushetsplikt og får ikke lov til å snakke med andre elever om det som blir tatt opp på disse møtene.

SKOLEN HAR ANSVAR FOR AT MOBBESAKER BLIR LØST!

Hvis du blir mobbet selv eller vet om andre som blir mobbet:

 • Si fra til en voksen på skolen
 • Si fra til klassestøttene
 • Si fra til foreldrene dine

Ledere av antimobbeteamet er Else Haugen og Mona Solbakken.

SFO

Generell informasjon vedrørende skolefritidsordningen (SFO)

Kommunikasjon

Skooler:

Skolen benytter seg av Skooler som digital læringsplattform. Logg deg inn for å finne ukeplaner, informasjon skole/hjem, årsplaner, med mer. 

IST Home:


Publisert: 14.07.2016 12:06
Sist endret: 04.01.2024 09:39
Korta skole

Besøksadresse:

Korta skoleveg 30
2830 Raufoss

Telefon: 61 15 37 30

Kontaktperson: Øyvinn Langseth Gulbrandsen

Tittel: Rektor

Telefon: 61 15 37 31

Kontaktperson: Monica Gonstad

Tittel: SFO-leder

Telefon: 61 15 37 35

Kontaktperson: Skolefritidsordning (SFO)

Telefon: 418 66 529 / 481 54 170