Reinsvoll skole

Innhold


Reinsvoll skole er en barneskole på Reinsvoll i Vestre Toten kommune, midt mellom Oslo og Lillehammer, med 150 elever fra 1. - 7. klasse. Med stor glede og forventninger ønsker vi elevene, personalet og de foresatte velkommen. Elevene skal møte en skole som gir alle muligheter for riktig stimulering, mestring og glede. 

Innskriving/ registrering Kompetanseplan  Leksehjelp Elevfravær i skolen Fritak fra aktiviteter Nærmiljø   

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Nullmobbing.no er en nettside om mobbing for barn, unge og foreldre, utviklet av Utdanningsdirektoratet. Nettsiden er et av mange virkemidler som er viktige i kampen mot mobbing i barnehage og skole.

På www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis man opplever mobbing. Foreldre og voksne er svært viktige støttespillere for barn og unge i dette arbeidet.

Mer informasjon finner du på www.nullmobbing.no. Les også Utdanningsdirektoratets informasjonsskriv til foreldre og elever om skolemiljø.

 

Bilder av skolen

 

Forventninger og et godt læringsmiljø

Som skole har vi forventninger til både elever, foresatte og hele personalet. Et godt samarbeid er positivt for læring og trivsel. Vi ønsker en jevn kontakt mellom lærer og foresatte. Vi ønsker også et godt samarbeid i hele personalet og med ulike samarbeidsorganer. 

Alle elever er rett til et godt og inkluderende læringsmiljø. Det fremmer helse, trivsel og læring. Å utvikle et læringsmiljø av høy kvalitet der barn og voksne trives, har vært og er en kontinuerlig prosess. Vi vil være en skole med en delingskultur der både barn og voksne skal lære. Sammen må vi vurdere hvordan vi kan skape og opprettholde et best mulig læringsmiljø. Vi ønsker å ha en atmosfære som gir gode betingelser for sosial og faglig læring.

Vi håper alle gjør sitt beste for å bidra til en god opplæring for elevene våre.

Rektors hjørne

Med glede og forventninger ser vi fram til å møte både elever og foresatte i det nye skoleåret! Et godt samarbeid mellom skole, elever og foresatte er positivt for både informasjon, læring og trivsel. Vi ønsker derfor at det skal være en jevn og god kontakt mellom lærere og foresatte.

I august ønsker vi nye førsteklassinger velkommen til skolen! Vi ønsker barna lykke til på Reinsvoll skole. Dessuten ønsker vi alle de andre elevene og ansatte velkommen tilbake til skolen etter sommerferien!

SFO

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig tilbud om opphold utenom skolens ordinære undervisningstid . Alle som søker SFO-plass til ordinært opptak tildeles plass. Tildelt SFO-plass beholdes til barnet går ut 4. trinn dersom den ikke sies opp av foresatte. Dersom antall søknader er større enn det som er forsvarlig ut fra kapasiteten på skolens SFO-arealer, kan barn fra 4. trinn sies opp fra fastsatte kriterier.

Les mer på kommunens nettsider om skolefritidsordning.

Ansatte

Administrasjon

Rektor Annette Møller (fra 1/8-22)
Tlf: 61 15 37 00
Mail: -

Konstituert rektor Lars-Thomas Evensen
Tlf: 61 15 37 02
Mail: lars-thomas.evensen@vestre-toten.kommune.no

SFO-leder Marius Lundgård
Tlf: 61 15 37 20
Mail: marius.lundgaard@vestre-toten.kommune.no

Merkantilt Marit Jorunn Bergum (mandag, onsdag og fredag)
Tlf: 61 15 37 00
Mail: marit.bergum@vestre-toten.kommune.no

Vaktmester Nils Henrik Huset
Tlf: 61 15 37 03
Mail: nils-henrik.huset@vestre-toten.kommune.no

Pedagogisk personell

Kontaktlærer 1. trinn Kristin Hagen
Mail: kristin.hagen@vestre-toten.kommune.no

Kontaktlærer 1. trinn Kjetil Høines
Mail: kjetil.hoeines@vestre-toten.kommune.no

Kontaktlærer 2. trinn Stina Brennengen
Mail: stina.brennengen@vestre-toten.kommune.no

Kontaktlærer 3. trinn Ådne Mo
Mail: adne.mo@vestre-toten.kommune.no

Kontaktlærer 3. trinn Tone Midteng
Mail: tone.midteng@vestre-toten.kommune.no

Kontaktlærer 4. trinn Marianne Granheim
Mail: marianne.granheim@vestre-toten.kommune.no

Kontaktlærer 4. trinn Jan Harald Sandstad
Mail: jan-harald.sandstad@vestre-toten.kommune.no

Kontaktlærer 5. trinn Tore Sønsteby
Mail: tore.soensteby@vestre-toten.kommune.no

Kontaktlærer 6. trinn Tine Bech Andreassen
Mail: tine.andreassen@vestre-toten.kommune.no

Kontaktlærer 7. trinn Mari Midtbu
Mail: mari.midtbu@vestre-toten.kommune.no

Faglærer Lene Tøftum Dotseth
Mail: lene.dotseth@vestre-toten.kommune.no

Faglærer Lars-Thomas Evensen
Mail: lars-thomas.evensen@vestre-toten.kommune.no

Faglærer Berit Finstad
Mail: berit.finstad@vestre-toten.kommune.no

Faglærer Simen Haug Egge
Mail: simen.egge@vestre-toten.kommune.no

Faglærer Inge Kristoffersen
Mail: inge.kristoffersen@vestre-toten.kommune.no

Assistenter

Bjørn Erik Dysthe

Evi Gjestvang

Bente Haavi

Marius Lundgård

Torunn Løkken

Tina Nielsen

Ruth Nielsen

Inger Lise Omdahl

Sondre Kleven Larsen

Helsesykepleier

Mette Cecilie Bratland

 

Skolerute 

Skolerute

Start og sluttider

Start og sluttider for 1. - 4. trinn

Start og sluttider for 5. - 7. trinn

Natursekken

I forbindelse med Vestre Toten kommunes realfagssatsning, har Reinsvoll skole i 2015 - 2017 vært med i "Den Naturlige Skolesekken".

Skoler som deltar i Den naturlige skolesekken får midler, veiledning og kompetanseheving for lærere for å utvikle og gjennomføre undervisning for bærekraftig utvikling., en nasjonal skolesatsing som skal bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer.

Mange av dagens samfunnsproblemer, miljøproblemer og økonomiske kriser viser at lokale og nasjonale samfunn inngår i en symbiotisk vekselvirkning med det globale verdenssamfunnet. Bærekraftig utvikling handler derfor om å tenke og handle både lokalt, nasjonalt og globalt. Realisering av en bærekraftig utvikling krever aktiv deltakelse fra samfunnsborgere med handlingskompetanse. For å oppnå dette, er det helt nødvendig at vi integrerer utdanning for bærekraftig utvikling i utdanningssystemet.

Ved vår skole har vi laget et eget nettsted der vi samler og deler noe av den jobben vi gjør i vår undervisning i realfag. Ta en titt på www.realfagiskolen.no. Se også www.natursekken.no for mer informasjon om Den Naturlige skolesekken

Kultursekken

Skolen vår har flere ganger i året besøk av artister og kunstnere som gir oss kulturelle innslag og opplevelser. For mer informasjon og bilder fra de ulike innslagene, se her.

Vikarbehov

Reinsvoll skole ønsker å knytte til seg dyktige og engasjerte vikarer både som lærervikar, assistentvikar og vikar på SFO. Skolen har ønsker å ha en base med navn på vikarer som kan steppe inn ved fravær i personalet på skolen og på SFO.

Er du interessert i å være vikar og stå i denne basen?

Dersom du har anledning og lyst til å prøve deg som vikar på skole eller SFO - eller dersom du kjenner noen som kunne vært interessert
- send mail til lars-thomas.evensen@vestre-toten.kommune.no, så vil du bli kontaktet i løpet av kort tid.

Elevråd

Alle skoler skal ha elevråd

Det er elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. Det betyr at om det er noe du ikke er fornøyd med på skulen, kan du ta saken opp i elevrådet.

Det er vanlig at hver klasse velger sin elevråderepresentant i begynnelsen av skoleåret. Elevrådsrepresentanten i din klasse kan ta opp saker du og klassen mener elevrådet bør ta videre med rektor.

I barneskolen skal det være med elever fra 5., 6. og 7. trinn i elevrådet. Yngre elever kan også bli valgt.

Elevmedvirkning er essensielt for å få verdens beste skole. Skolen er til for elevene og må derfor tilpasses elevene.

Råd og utvalg

Foreldrekontakt

Foreldrekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i gruppen/klassen og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), og de er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. Foreldrekontaktene er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen.

Hvilke oppgaver har foreldrekontaktene?
 • Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren
 • Gå gjennom årsplaner og lærestoff sammen med lærerne for neste halvår og peke på informasjonsbehovet foreldrene har
 • Holde god kontakt med elevene og vurdere hva foreldrene kan gjøre for å utvikle et godt miljø i gruppen. Trekke elevene mest mulig med i kontakten mellom hjem og skole.
 • Ivareta elevers og foreldres interesser når det oppstår saker som gjelder hele gruppen, f. eks. spørsmål om overføring av barn til annen skole, skyss- og trafikkforhold osv.
 • Ha god kontakt med alle foreldrene i gruppen og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser.
 • Legge fram saker som FAU vil høre foreldrenes mening om – skriftlig eller muntlig – på foreldremøte.
 • Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt og at disse blir informert om sine oppgaver.

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SU kan uttale seg om følgende:
 • Forslag til budsjett
 • Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
 • Plan for hjem-skole-samarbeid
 • Skolevurdering
 • Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene
 • Skolens informasjonsvirksomhet
 • Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
 • Fritidsaktiviteter
 • Skoleskyss
 • Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres
 • Ordensreglementet

Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ, som skal orienteres om og kan uttale seg i saker om elevenes skolemiljø. Et godt fungerende skolemiljøutvalg er viktig for å kvalitetssikre elevenes arbeidsmiljø.

Skolemiljøutvalget skal bestå av:
 • Elev- og foreldrerepresentanter
 • To fra kommunen (rektor og politisk oppnevnt representant)
 • Representanter for de tilsatte

Det er lovfestet at alle skoler skal ha et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget skal bidra til å sikre elevenes og foreldrenes deltakelse i skolens arbeid med å skape godt skolemiljø. Utvalget skal delta i planleggingen og gjennomføringen av skolens systematiske arbeid for å utvikle og kvalitetssikre skolens psykososiale og fysiske miljø.

Det ble konstituert skolemiljøutvalg på Reinsvoll skole høsten 2010.

FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

FAU er hjemlet i Opplæringslovens § 11-4.

Arbeidsområder for FAU
 • Jobbe for et godt skolemiljø
 • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
 • Samarbeide med Elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
 • Arrangere samlinger for foreldre og lærere, som storforeldremøter med ulike temaer
 • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Skooler

Skolen benytter seg av Skooler som digital læringsplattform. Der vil du finne ukeplaner, informasjon skole/hjem, årsplaner, med mer.

Logg deg inn på skooler.no for å komme til læringsplattformen.

Lenker

www.nullmobbing.no skooler.no www.fug.no


Publisert: 14.07.2016 12:07
Sist endret: 24.09.2021 12:14
Reinsvoll skole

Besøksadresse:

Frøsakervegen 21
2840 REINSVOLL

Postadresse:

Frøsakervegen 21
2840 REINSVOLL

Telefon: 61 15 37 00

Kontaktperson: Annette Møller

Tittel: Rektor (fra 01.08.22)

Telefon: 61 15 37 00

Kontaktperson: Lars-Thomas Evensen

Tittel: Konstituert rektor

Telefon: 61 15 37 02

Kontaktperson: Marius Lundgård

Tittel: SFO-leder

Telefon: 61 15 37 20