Elevfravær

Barn og unge i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring, jf. Opplæringsloven § 2‐1. Dette betyr at de skal delta i opplæringen.

Innhold

Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil 10 dager, jf. Opplæringsloven § 2‐11.

Det skal utvises skjønn ved behandling av hver enkelt søknad. Permisjon er derfor ingen rettighet, men vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Søknad om permisjon (eget skjema) skal være skriftlig og sendes til rektor i god tid. Elever har ikke rett til å få erstattet tapt undervisning pga. permisjon. Foreldrene må selv sørge for at eleven får den nødvendige undervisningen i permisjonstiden.

Retningslinje

Praktiske opplysninger


Publisert: 20.08.2016 23:47
Sist endret: 29.04.2022 10:14