Fritak fra aktiviteter

Elever kan, etter skriftlig melding fra foreldrene / de foresatte, få fritak fra de deler av undervisningen som foreldrene / de foresatte eller eleven ut fra egen religion eller livssyn opplever som utøving av annen religion eller tilslutning til annet livssyn, eller som de opplever som støtende eller krenkende.

Innhold

Skolen skal legge til rette for at eleven får annen undervisning innenfor læreplanen. Det vil si at eleven får den samme kunnskapen som de andre elevene, men på en annen måte. Elever som har fylt 15 år, sender selv melding.  Fritaksretten gjelder alle skolefag. Skolen skal hvert år informere elevene og foreldrene / de foresatte om reglene for fritak og om innholdet i opplæringen.

Kristendom religion, livssyn og etikk er et ordinært skolefag som normalt skal samle alle elever. Undervisningen i faget skal ikke være forkynnende. Skolen skal vise respekt for elevenes og foreldrenes / de foresattes religiøse og filosofiske overbevisninger og sikre retten til likeverdig opplæring. Likevel kan det oppstå situasjoner som enkelte foreldre/foresatte eller elever opplever som problematiske.

Regelverk

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) kap. 2 Grunnskolen
Lov om grunnskolen og den vidaregåande skolen (opplæringslova) § 2-3 a Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa
Lov om grunnskolen og den vidaregåande skolen (opplæringslova) § 2-4 Undervisninga i faget kristendom, religion, livssyn og etikk

Retningslinje

Informasjon om endringer i opplæringsloven (rundskriv F-10-08)
Informasjon om regelverk til foreldre (bokmål)
Læreplan i KRLE

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Foreldre/foresatte må melde skriftlig til skolen hvilke aktiviteter de vil eleven skal fritas fra. Elever som har fylt 15 år, kan selv gi skriftlig melding uten samtykke fra foreldre/foresatte.

Gudstjenester i skoletiden

Skolen kan ihht opplæringsloven § 1-1 gjennomføre gudstjenester som en del av sin generelle kultur- og tradisjonsformidling, men gudstjenesten kan ikke være en del av KRLE-faget.

Skolen organiserer deltakelse ved at elevene aktivt meldes på av foresatte. (Den enkelte elev kan bestemme dette selv etter fylte 15 år.) Det bør være samtidig påmelding til gudstjeneste og alternativt tilbud. I slike tilfeller kreves det ingen egen melding om fritak fra deltakelse i gudstjeneste.

Gudstjenesten bør ikke gis karakter av semesteravslutning, da en avslutning bør være samlende for alle elevene.

Klagemulighet

Hvis skolen ikke godtar fritaksmeldingen, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.


Publisert: 20.08.2016 23:51
Sist endret: 20.08.2016 23:55