Leksehjelp

Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen. Kommunen kan fordele leksehjelpen fritt på 1.–10. årstrinn.

Innhold

Leksehjelpen skal gi elevene hjelp med skolearbeidet, og regnes ikke som en del av opplæringen, men skal ses i sammenheng med denne. Det er frivillig om man vil delta. Kommunen plikter å informere foreldrene om retten til leksehjelp og tilbudet som gis. Kommunen skal sørge for at elevene i leksehjelpen har et forsvarlig tilsyn og at det psykososiale miljøet er godt.

Formålet med leksehjelpen er å gi elevene støtte i læringsarbeidet, mestringsfølelse, gi gode rammer for selvstendig arbeid og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Leksehjelp ved Reinsvoll skole vil være tirsdag fra 13:15 - 13:55 for elever fra 3. - 7. trinn, og torsdag fra 13:15 - 13:55 for 4. - 7. trinn.

Kriterier/Vilkår

  • Det skal tilbys totalt 8 timer leksehjelp per uke i løpet av grunnskolen.
  • Tilbudet kan ikke avgrenses til elever som har ekstra behov for opplæring
  • Det er ikke noe krav om at leksehjelperne skal ha pedagogisk kompetanse
  • Elevgruppen skal ikke være større enn at den enkelte eleven blir fulgt opp individuelt

Tjenesten er gratis.

Regelverk

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 10-9 Politiattest
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 13-7a Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp

Forskrift

Forskrift til opplæringslova kap. 1A Leksehjelp for elevar i grunnskolen

Retningslinje

Informasjon om regelverk til foreldre (bokmål)

 


Publisert: 20.08.2016 23:35
Sist endret: 20.08.2016 23:39