Velkomstbrev 2016

Med glede og forventninger ser vi fram til å møte både elever og foresatte i det nye skoleåret! Et godt samarbeid mellom skole, elever og foresatte er positivt for både informasjon, læring og trivsel. Vi ønsker derfor at det skal være en jevn og god kontakt mellom lærere og foresatte.

Innhold

22. august ønsker vi 15 førsteklassinger velkommen til skolen! Vi ønsker barna lykke til på Reinsvoll skole. Dessuten ønsker vi alle de andre elevene velkommen tilbake til skolen etter sommerferien! Fra skolestart kan vi ønske tre nye medarbeidere velkommen til Reinsvoll skole. Det er gledelig å presentere Sigurd Evensen nytilsatt som SFO-leder fra 1. august. SFO vil komme med nærmere informasjon. Ellers er også gledelig at Bjørn Erik Dysthe og Marius Lundgård er tilsatt i deltidsstillinger som assistenter i henholdsvis skole og SFO. Vi ønsker lykke til på Reinsvoll skole!

Kontaktlærere i det nye skoleåret

1. trinn: Stina Brennengen
2. trinn: Tone Midteng og Ådne Mo
3. trinn: Marianne Granheim
4. trinn: Berit Finstad
5. trinn: Camilla Ringen Andersen
6. trinn: Gunhild Harrang
7. trinn: Simen Haug Egge
I tillegg har alle klasser andre lærere og skoleassistenter.

Ny fag- og timefordeling for 5. – 7. klasse

Timetallet i naturfag er økt med 38 timer på 5.- 7. trinn. Det betyr at det totale timetallet økes med 38 timer fordelt på tre skoleår. For Reinsvoll skole sin del er følgelig skoledagen utvidet til kl. 14.25 på onsdager for 5. – 7. klasse. Ellers er start og sluttider som før. Se ”Start og sluttider Reinsvoll skole 2016/2017”.

Trafikksikkerhet

I forbindelse med skolestart ønsker vi å sette fokus på trafikksikkerhet. De yngste barna er sårbare i trafikken, og mange foreldre gruer seg til å la barna gå eller sykle til skolen. Vi må sikre trygge skoleveier. Å gå eller sykle til skolen er viktig for at barn skal få nok fysisk aktivitet i løpet av en dag.

Opplandstrafikk og Trygg Trafikk oppfordrer skolene til å ta trafikksikkerhet på alvor. De oppfordrer foreldre til å planlegge slik at flest mulig barn kan gå eller sykle til skolen. Vi ber alle om å være ekstra oppmerksom på trafikken ved rundkjøringa utenfor skolen. Vi oppfordrer også om å være ekstra oppmerksomme ved kjøring i Frøsakerveien og Svein Erik Strandlies vei. Når det gjelder skoleskyssen, er det setebelter i alle busser. Både lærere og foresatte bør snakke med barna om hvor viktig det er å sitte fastspent i både buss og bil. I skolebussene skal alle passasjerer ha sitteplass, og det er svært viktig at elevene SITTER i setene. Skolen har rutiner med lærere og assistenter som bussvakter om morgenen og ved skoleslutt. De bærer gule vester.

Det er foreldre som har myndighet til å avgjøre når barna kan sykle til skolen. Før barna er i stand til å ferdes trygt alene, kan foreldre gå eller sykle sammen med barna. I Reinsvoll skoles ordensreglement anbefaler FAU og skolen følgende; ”Sykling til og fra skolen fra høsten på 5. trinn eller etter bestått sykkelprøve som tas om våren på 4. trinn. Ved sykling i skoletida skal elevene bruke hjelm. Sykkel er ikke tillatt brukt i skolegården før kl. 16.30.”

”Mobilfri skole”

Skolens ordensreglement sier at elevene våre ikke kan bruke mobiltelefon i skoletida. Vi er alle opptatt av å skape et godt og inkluderende læringsmiljø slik at alle trives og føler seg trygge. Dette er viktig for å fremme god læring. Et viktig ledd i dette arbeidet er å forsøke å få alle til å være en del av det sosiale livet og samspillet på skolen. Vi ønsker å lære elevene våre å bygge gode relasjoner og å skape et miljø der vi tar vare på hverandre og har fokus på å være venner. Vi mener dette best sikres gjennom en «mobilfri skole” der elever som fortsatt har behov for det, kan ha med mobiltelefon til skolen. Men telefonene oppbevares i et såkalt ”mobilhotell” gjennom skoledagen. Hvordan dette skal gjennomføres i praksis, er beskrevet i ”Ordensreglement for Reinsvoll skole”. .

Kampanje mot mobbing og nytt nettsted om mobbing

I uke 36, fra 5. – 9. september, vil skolen også i år ha en kampanje mot mobbing med et kick-off event. I den forbindelse skal hele skolen lære seg BlimE- dansen 2016. Det er lov å begynne å tjuvtrene allerede nå 

Vi vil forsterke det viktige arbeidet mot mobbing, diskriminering og krenkelser. Markeringen er starten på læringsmiljø- og antimobbearbeidet som skal foregå hele året. Dette er viktig for å styrke både livskvalitet, muligheter og god psykisk helse.

Ellers er det viktig at voksne engasjerer seg i barnas liv. Vennskap motvirker mobbing, og voksne er viktige rollemodeller og tilretteleggere for vennskap. Kampanjen mot mobbing skal handle om at voksne tar ansvar for og sikrer at alle barn får oppleve et godt oppvekst- og læringsmiljø hvor vennskap og gode relasjoner preger miljøet. På Reinsvoll skole står verdiene omsorg, lærelyst og ansvar i fokus (OLA). Å jobbe for at skolen er et trygt og godt sted å være er et arbeid vi må ha fokus på hele tida. Vi vil ha en skole der ingen blir mobbet eller plaget. Vi ønsker skolen skal være et godt sted å være for alle; der elevene våre har det morsomt og lærer sammen og av hverandre.

På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.

Digital læringsplattform og skolens hjemmeside

På Its learning vil dere finne klassens varslingsplan, timeplan, ukeplaner, årsplaner i alle fag og annen informasjon. Årsplaner og varslingsplaner blir lagt ut innen høstferien.

Skolens hjemmeside inneholder informasjon om skolen. Vi ønsker å ha en hjemmeside som viser ulike sider ved skolen. Vi tenker at den skal vise skolen og elevene som vi alle er stolte av!

Leksehjelp

Fra i år blir det tilbud om leksehjelp på 2. -7. trinn. Leksehjelpen legges etter skoleslutt mandag fram til kl 13.55 for 2. – 4. trinn og etter skoleslutt tirsdag fram til kl. 13.55 for 3. – 7. trinn.

Tilbudet om leksehjelp er gratis og vil styres av fagarbeidere/assistenter. Vi anbefaler at de elevene som skal delta på leksehjelp, har med litt ekstra mat som de kan spise. Elevene har ikke rett til skyss hjem etter leksehjelpen. I de tilfeller det er ledig plass på bussen som går kl.14.05, kan de som har busskort bli med den. Eventuelt må elevene hentes, gå hjem eller gå over i SFO om de har plass der. De foresatte må ta ansvar for skyssen etter leksehjelp.

Skolekatalog

Alle elever får utdelt en skolekatalog gratis. Det vil bli tatt bilder av alle klasser. I tillegg vil det bli tatt portrettbilder av elever på 1., 4. og 7. trinn. Om dere ønsker å kjøpe klasse- eller portrettbilder, kjøper dere direkte fra firmaet. Det er ingen kjøpetvang. Fotograferingen foregår tirsdag 6. september.

Skolehelsetjenesten

Helsesøster på skolen er Mette C Bratland og Anne Eli Olsby Hoff. Det blir gitt nærmere informasjon om trefftider.

Telefontid

Telefontiden på skolens telefonnummer 611 53 700:
• Mandag: kl. 08.00 – 15.30 (sekretær til stede)
• Tirsdag: kl. 08.00 – 08.15, kl. 11.15 – 11.45 og kl. 13.30 – 15.30
• Onsdag: kl. 08.00 – 08.15, kl. 11.15 – 11.45 og kl. 14.00 – 15.30
• Torsdag: kl. 08.00 – 15.30 (sekretær til stede)
• Fredag: kl. 08.00 – 08.15 og kl. 11.15– 11.45

Ut over disse tidene vil det også være mulig å få svar på telefonen, men vi oppfordrer dere til å bruke oppsatt telefontid når det ikke haster. Ved nødstilfeller kan dere prøve skolens mobiltelefon: 414 47 342. Ellers er det også et alternativ å bruke mail når dere vil komme i kontakt med skolen.

Vi håper på et godt og lærerikt arbeidsår for ALLE ELEVER, FORESATTE OG ANSATTE på skolen. Ta gjerne kontakt med skolen om dere har spørsmål eller informasjon dere vil dele med oss.

 

Reinsvoll skole, 19.08.2016

Vennlig hilsen Kari-Ann Slåttsveen, rektor


Publisert: 19.08.2016 10:44
Sist endret: 19.08.2016 10:51