Vestre Toten ungdomsskole

Innhold

Om Vestre Toten ungdomsskole

Vestre Toten ungdomsskole (VTu) åpnet i august 2019 etter en lang planleggings - og byggeperiode. VTu er nå er kommunens eneste ungdomsskole med omtrent 450 elever og drøyt 80 ansatte.

Skolen er nabo til Raufosshallen og Raufoss videregående skole. 

VTu's visjon er "Sammen om læring for framtida", og vi skal jobbe etter verdiene Raus, Reflektert, Relasjonell og Robust i tillegg til kommunens verdier Trygghet, Respekt, Inkludering og Mestring. Skolens rektor er Hanne Marken.

Vestre Toten ungdomsskole (VTu). Logodesign: Jørn Melnes

Rektors hjørne

19. august 2019 hadde 435 elever sin aller første skoledag på Vestre Toten ungdomsskole, og det splitter nye og flotte bygget vårt ble endelig tatt i bruk. Skoleåret 2023 / 2024 har skolen 455 elever og ca 80 ansatte.

Informasjon til elever går stort sett via Teams, mens foreldre / foresatte får informasjon gjennom Skooler og trinnenes facebook-grupper. Du finner derfor ikke informasjon om aktiviteter i skoleåret på hjemmesiden. Hvis du har spørsmål til oss er det bare å ta kontakt!

Med vennlig hilsen
Hanne Marken, rektor

Glimt fra VTu

12. november 2021: FN-rollespill i kommunestyresalen på Raufoss

Den 11. november arrangerte Vestre Toten ungdomsskole FN-rollespill i kommunestyresalen på Raufoss. 23 elever fra 10. trinn ved ungdomsskolen deltok i rollespillet, i tillegg til at Gran ungdomsskole og Hadeland vgs deltok med 24 elever hver. Elevene simulerte et møte i FNs sikkerhetsråd, og tema for dagen var atomnedrustning og Irans konflikt med USA og Israel.

Les hele saken her: FN-rollespill i kommunestyresalen på Raufoss

FN-rollespill i kommunestyresalen på Raufoss.De 23 delegatene fra Vestre Toten ungdomsskole.
Foto: Trude Ninive Lundstein/Vestre Toten ungdomsskole

22. desember 2020: Juleskolelåta 2020

I fjor danset de ansatte for elevene siste skoledag før jul, i år har de laget en juleskolesang 🎵 
Alle ansatte på VTu ønsker med dette alle i Vestre Toten kommune en riktig fin julefeiring.

Med vennlig hilsen
Hanne Marken
Rektor, Vestre Toten ungdomsskole

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Xs2hRY7darM&feature=emb_title (ekstern lenke - youtube.com)

11. desember 2020: Vintermorgen ved VTu

11. desember 2020 hadde FAU ved ungdomsskolen pyntet skolegården klar til skolestart på morgenen ✨ 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6dnc17iu-S0 (ekstern lenke - youtube.com)

11. november 2020: Vestre Toten ungdomsskole er på ballen for en bedre verden!

FN-sambandet samarbeider med Norway Cup, Utenriksdepartementet og Statsministerens kontor om en global kampanje for å skape blest om bærekraftsmålene.

Vestre Toten ungdomsskole var så heldige å bli spurt om å være med, og 8F ble klassen som fikk æren av å "hit the ball to reach the goals". I denne filmen forteller 8F hvilket bærekraftsmål de er mest opptatt av.

Se filmen på:

3. april 2020: En påskehilsen fra Vestre Toten ungdomsskole

Forventninger og et godt læringsmiljø

Som skole har vi forventninger til både elever, foresatte og hele personalet. Et godt samarbeid er positivt for læring og trivsel. Vi ønsker en jevn kontakt mellom lærer og foresatte. Vi ønsker også et godt samarbeid i hele personalet og med ulike samarbeidsorganer. 

Alle elever er rett til et godt og inkluderende læringsmiljø. Det fremmer helse, trivsel og læring. Å utvikle et læringsmiljø av høy kvalitet der barn og voksne trives, har vært og er en kontinuerlig prosess. Vi vil være en skole med en delingskultur der både barn og voksne skal lære. Sammen må vi vurdere hvordan vi kan skape og opprettholde et best mulig læringsmiljø. Vi ønsker å ha en atmosfære som gir gode betingelser for sosial og faglig læring.

Vi håper alle gjør sitt beste for å bidra til en god opplæring for elevene våre.

Ansatte

Administrasjon

Rektor: Hanne Marken

Assisterende rektor: Gry Lundon Dahl
Avdelingsledere: Geir Strangstadstuen (8. trinn), Jørn Dragerengen (9. trinn) og Ida Granskogen (10. trinn)
Merkantilt: Lena Enes og Hege Amundsen

Kontaktærere

8. trinn

 • Avdelingsleder: Geir Strangstadstuen
 • Kontaktlærere 8A og 8B: Anne Flatebø Haug, Trude Ninive Lundstein og Hanne Olsen Senstad
 • Kontaktlærere 8C: Rune Slåtten og Ragnhild Lund
 • Kontaktlærere 8D: Tina Ø. Slåttum og Sindre S. Thorsbakken
 • Kontaktlærere 8E: Janne Bergum og Ola Sangnes

9. trinn

 • Avdelingsleder: Jørn Dragerengen
 • Kontaktlærere 9A og 9B: Ingrid Skogsrud, Amund Nyland og Henrik Langaas
 • Kontaktlærere 9C og 9D: Gunhild Narum Furulund, Petter Senstad og Tom-Adrian Ø. Larsen
 • Kontaktlærere 9E og 9F: Merete Hansen, Live Hofseth Hoel og Line Aa. Guldbrandsen

10. trinn

 • Avdelingsleder: Ida Granskogen
 • Kontaktlærere 10A og 10B: Ingrid Stræte, Stian Presterudstuen og Ingvild Næss
 • Kontaktlærere 10C og 10D: Torun B. Skjærstad, Eric de Caprona og Ranveig N. Glemmestad
 • Kontaktlærere 10E og 10F: Lone B. Evenrud, Gunhild Solberg og Lene Djupnes
Andre ansatte
 • Miljøterapeuter/elevtjenesten:
  Roger Karsrud (sosiallærer), May Hilde Fremstad (vernepleier), Kjersti Haugen (sosionom), Siv Anita Hansen (vernepleier) og Trond Åge Viken (vernepleier)
 • Rådgivere: Kari-Anne Gaarder og Rune Slåtten
Vaktmester

Vaktmester: Frank Amlien

Helsesykepleiere ved VTu

Helsesykepleiere ved Vestre Toten ungdomsskole er:

 • Elisabeth Thorud, telefon 902 45 994
 • Maria B. Fossum, telefon 907 74 016 

Start og sluttider

 • Elevene starter klokken 08.30 hver dag.
  Mandag, tirsdag, torsdag og fredag slutter elevene klokken 14.00, mens de slutter klokken 14.35 på onsdager.

Skolerute 

Skoleskyss

Skooler

Skolen benytter seg av Skooler som digital læringsplattform. Logg deg inn for å finne ukeplaner, informasjon skole/hjem, årsplaner, med mer.

Informasjonsbrosjyre: Skooler: Ny app for foresatte

Skjemaer for foresatte

Ordensreglement

Beredskapsplan

Råd og utvalg

FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

FAU er hjemlet i Opplæringslovens § 11-4.

Arbeidsområder for FAU

 • Jobbe for et godt skolemiljø
 • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
 • Samarbeide med Elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
 • Arrangere samlinger for foreldre og lærere, som storforeldremøter med ulike temaer
 • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Oversikt over klassekontakter, rektor og ledelse i FAU VTu 2023-2024

Alle skoler skal ha elevråd. Det er elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. Det betyr at om det er noe du ikke er fornøyd med på skulen, kan du ta saken opp i elevrådet.

Det er vanlig at hver klasse velger sin elevråderepresentant i begynnelsen av skoleåret. Elevrådsrepresentanten i din klasse kan ta opp saker du og klassen mener elevrådet bør ta videre med rektor.

Elevmedvirkning er essensielt for å få verdens beste skole. Skolen er til for elevene og må derfor tilpasses elevene.

Foreldrekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i gruppen/klassen og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), og de er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. Foreldrekontaktene er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen.

Hvilke oppgaver har foreldrekontaktene?

 • Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren
 • Gå gjennom årsplaner og lærestoff sammen med lærerne for neste halvår og peke på informasjonsbehovet foreldrene har
 • Holde god kontakt med elevene og vurdere hva foreldrene kan gjøre for å utvikle et godt miljø i gruppen. Trekke elevene mest mulig med i kontakten mellom hjem og skole.
 • Ivareta elevers og foreldres interesser når det oppstår saker som gjelder hele gruppen, f. eks. spørsmål om overføring av barn til annen skole, skyss- og trafikkforhold osv.
 • Ha god kontakt med alle foreldrene i gruppen og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser.
 • Legge fram saker som FAU vil høre foreldrenes mening om – skriftlig eller muntlig – på foreldremøte.
 • Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt og at disse blir informert om sine oppgaver.

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SU kan uttale seg om følgende:

 • Forslag til budsjett
 • Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
 • Plan for hjem-skole-samarbeid
 • Skolevurdering
 • Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene
 • Skolens informasjonsvirksomhet
 • Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
 • Fritidsaktiviteter
 • Skoleskyss
 • Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres
 • Ordensreglementet
Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ, som skal orienteres om og kan uttale seg i saker om elevenes skolemiljø. Et godt fungerende skolemiljøutvalg er viktig for å kvalitetssikre elevenes arbeidsmiljø.

Skolemiljøutvalget skal bestå av:

 • Elev- og foreldrerepresentanter
 • To fra kommunen (rektor og politisk oppnevnt representant)
 • Representanter for de tilsatte

Det er lovfestet at alle skoler skal ha et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget skal bidra til å sikre elevenes og foreldrenes deltakelse i skolens arbeid med å skape godt skolemiljø. Utvalget skal delta i planleggingen og gjennomføringen av skolens systematiske arbeid for å utvikle og kvalitetssikre skolens psykososiale og fysiske miljø.

Kontakt oss

Telefon: 61 19 45 00
Epost: vestretoten.ungdomsskole@vestre-toten.kommune.no


Publisert: 14.08.2019 10:01
Sist endret: 05.10.2023 15:04
Vestre Toten ungdomsskole

Besøksadresse:

Prøvenvegen 59
2830 Raufoss

Postadresse:

Prøvenvegen 59
2830 Raufoss

Telefon: 61 19 45 00

Kontaktperson: Hanne Marken

Tittel: Rektor

Telefon: 480 72 361