PP-tjenesten

Innhold

Ledelse og kontaktinformasjon

PP-leder: Lise Mette Lie

Telefon: 975 65 497
Lokalt sentralbord: 61 15 34 50

E-post: lise.lie@vestre-toten.kommune.no

Om tjenesten

PP-tjenesten er en lovpålagt tjeneste for kommunene (jf Opplæringslovens kap 5-6). . PPT er en sakkyndig instans som utarbeider sakkyndig vurdering og som skal bidra til organisasjonsutvikling i skolen.

Spesialpedagogisk team jobber med tiltak etter enkeltvedtak fattet på bakgrunn av sakkyndige vurderinger (SPT for førskolesektor), men også med barn og unge uten enkeltvedtak. Den siste gruppa gjelder barn henvist for logopedisk behandling eller elever med problematferd, sosioemosjonelle vansker eller inkluderingsvansker. Spesialpedagogisk team har sitt lovgrunnlag i Opplæringslovens § 5.1 for grunnskolebarn og Barnehageloven §19 a.

Begge tjenestene jobber med barn og unge, ofte med de samme individene (dog med ulike roller og arbeidsoppgaver), og begge  utøver systemarbeide på individnivå og/eller systemarbeide knyttet til organisatoriske problemstillinger i barnehager og skoler.

Kvalitetssystem for spesialpedagogiske tiltak


Publisert: 14.07.2016 11:50
Sist endret: 19.02.2021 10:44