Kvalitetssystem for spesialpedagogiske tiltak

Innhold

Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning i Vestre Toten kommune

Lovgrunnlag

Retten til spesialpedagogisk hjelp i førskolealder/barnehage er hjemlet i Barnehageloven §19a. Hovedformålet med den spesialpedagogiske hjelpen er å sikre at barnet tilegner seg nødvendige ferdigheter slik at barnet blir bedre rustet til å begynne i grunnskolen og bidra til at barnet får muligheter til læring og utvikling ut fra evner og forutsetninger (St.m 16 06/07, St.m 18 10/11, St.m 1 / 2012, Innstilling 50S 11/12).

Alle elever har rett på et tilpasset opplæringstilbud med tilfredsstillende utbytte.

(Tilpassa opplæring og tidlig innsats, Oppl. lova § 1.3). Når det skal vurderes hva som vil være tilfredsstilende utbytte, er den kompetansen som eleven kan forventes å ha på et gitt tidspunkt i opplæringen etter kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet en viktig faktor. Spesialundervisning skal sikre tilpasset opplæring for elever som ikke får et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet (Rett til spesialundervisning, Oppl. lova § 5.1).   

Barnehagesjefen eller rektor ved den enkelte skole fatter enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp/ spesialundervisning (Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 2 og Kap IV, V og VI).  (Delegert myndighet – datert)

Hver barnehage og skole har en kontaktperson i PPT og det er en spesialpedagogisk koordinator ved hver skole.

A. Barnehagen vurderer både individ og system faktorer før tilmelding til PPT. Barnehagen vurderer om barnet kan få hjelp som sikrer forsvarlig utvikling innenfor sitt daglige oppholdsmiljø. Det kan få som konsekvens at man justerer det ordinære barnehagetilbudet.

Med utgangspunkt i egen kompetanse kartlegger, vurderer og justerer og evt prøver barnehagen ut nye tiltak innenfor de ordinære rammene. Barnehagen kan be om hjelp til å dette gjennom TIT (Tidlig innsats team) / SPT (spesialpedagogisk team) sin friressurs og melding til logoped

B. Skolen har plikt til å vurdere utbyttet av opplæringen: Undervisningspersonalet har en selvstendig varslingsplikt til rektor i tilfeller de mistenker at eleven ikke får et tilfredsstillende utbytte av opplæring. Skolen har plikt til å vurdere og evt. prøve ut tiltak med sikte på å gi eleven et tilfredsstillende utbytte.

Målet med dette er å styrke et godt tilpasset opplæringstilbud og redusere behovet for spesialundervisning (Endring i Oppl. lova § 5.4 1.08.13). Foreldrene/foresatte kan kreve at skolen foretar nødvendige undersøkelser av om eleven trenger spesialundervisning.

Pyramide PPT

For pyramide i større og mer utskriftsvennlig format, 
vennligst følg denne lenken

 
Rutiner og praksis før tilmelding til PPT

Nivåvurdering / utredning og tiltak

Vurdering av elevens læringsutbytte. 
Prosessbeskrivelse

Ansvar

NIVÅ 1

ALLE ELEVER

§ 1-3

Systematisk, pedagogisk
vurdering i daglig
undervisning og TPO
ut fra elevens utviklingsbehov

Skolen vurderer både individ- og systemfaktorer:
Kartlegger (screening av ferdigheter) –   vurderer – justerer – prøver ut nye tiltak innenfor de ordinære rammene og gir TPO.

 • Observasjon (individ, aktør, kontekst), vurdering for læring, kartleggingsprøver (jf. kommunens   kartleggingsplan for alle trinn), elevarbeider m.m., vurdering av undervisningen, innhold og organisering, rutiner, arbeidsmåter, relasjoner (læringsmiljø) og andre forhold rundt eleven som bidrar til å forsterke problemene.
 • Drøfter og analyserer aktuell problemstilling/bekymring etter LP-modellen i samarbeid med elevens andre lærere, språk- og leseveiledere (SLV) og andre aktuelle.

Hva kan vanskene henge sammen med?
Hva bidrar til å forsterke problemene?
Hvordan kan vi avhjelpe vanskene innen TPO, med ordinære opplæringsmål, slik at   eleven får tilfredsstillende læringsutbytte?

Tiltak vurderes på bakgrunn av hypoteser og drøftes med elev og  foresatte/foreldre.
Tiltak (forebygge, avhjelpe, styrke)
Gjør endringer innenfor eksisterende rammer:

Enkle tiltak for noen elever innenfor klassa eller for kortere tid   utenfor klassa, gruppetiltak, en intensiv periode for hele klassa med tematisert innsats, f.eks. ”kurs”.

Evaluering/vurdering/revidering (justering)

 • Av tiltak og læringsmiljø, elevens fungering ift. opplæringen og andre faktorer som: motivasjon for læring, innsats, lærings -og mestringsstrategier
 • Vurdering for læring (VFL)

Hvor er jeg (vi), hvor skal jeg (vi), hvordan kommer jeg (vi) dit?

 • Utprøving av nye tiltak (forskningsbaserte), oppfølging, drøfting, evaluering
 • Evt. ny justering, utprøving av nye tiltak,evaluering

Elever som ikke oppnår tilfredsstillende læringsutbytte utredes på nivå 2 og tiltak utvikles og prøves ut.

Se ”Individuell vurdering for grunnskolen i VTK”, ”Kommunens leseplan”, ”ØLU” (økt læringsutbytte) - se figur under ”Skolens praksis”.

Kontaktlærer i
samarbeid med elevens øvrige lærere og foresatte / foreldre

NIVÅ 2

UTVALGTE ELEVER

som ikke har tilfredsstillende læringsutbytte på nivå 1

§ 5-4

Systematisk, pedagogisk 
vurdering og TPO ut fra
elevens utviklingsbehov

 

Skolen vurderer både individ- og systemfaktorer:

 • Individuell og dynamisk utredning – gå i dybden
 • Vurderer hvilket trinn eleven er kommet på i en tenkt utviklings – eller læringssekvens på et område, for å starte opplæringen på elevens ”ståsted”
 • Vurderer hva som er vanskelig, hva som hemmer utviklingen
 • Vurderer pedagogiske behov
 • Vurderer hjelpebehov/hvilken tilrettelegging og støtte som gir best mestring og utviklingsmuligheter
 • Analyserer saken ved hjelp av LP-modellen

Supplerende målrettede tiltak innen TPO:

 • Utarbeider systematiske tiltak: Individuelle- og gruppetiltak med individuelle mål - på bakgrunn av vurderings- og kartleggingsresultater
 • Gjennomfører og prøver ut strategier og tiltak 
 • Individuelle tiltak og gruppetiltak følges opp av alle lærere
 • Resultater og tiltak drøftes i faste møter, tas opp med PPT skolekontakt (anonymisert)
 • Evt ny kartlegging, evaluerer, reviderer
 • Prøver ut nye tiltak, evt videre kartlegging. Tilmeldingsskjema hvis tilmelding til PPT er aktuelt. Skolen innhenter foreldrenes samtykke, fyller ut tilmeldingsskjema og sender det til PPT sammen med nødvendig dokumentasjon av resultater og prosesser fra den pedagogiske utredningen, pedagogisk rapport og utfylt LP-skjema.

Kontaktlærer i samarbeid med SLV, spes.ped.-koordinator, rektor, evt. andre tilsatte

Evt. anonym drøfting med PPT på kontordager på skolen

 

NIVÅ 3

FÅ ELEVER

§ 5-1

Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning - PPT - bygger videre på og er avhengig av informasjonen fra den  pedagogiske vurderingen på nivå 1 og 2, samt  nødvendig  dokumentasjon som inkluderer pedagogisk rapport og LP-skjema.

 • Sakkyndig vurdering av elevens   behov for spesialundervisning i henhold til Opplæringsloven § 5-3: utredning og tilråding.  
 • Enkeltvedtak om spesialundervisning/ enkeltvedtak med avslag på spesialundervisning

PPT i nært samarbeid med skole og foresatte, evt. andre instanser

PPT

Rektor

 

Skolens praksis

PP-tjenesten: Skolens praksis
For illustrasjon i større og mer utskriftsvennlig format, 
vennligst følg denne lenken

Skolen vurderer både individ og systemfaktorer før tilmelding til PPT. Skolen må først vurdere om det er mulig og realistisk å avhjelpe vanskene innenfor ordinær opplæring med ordinære opplæringsmål og om eleven kan få et tilfredsstillende utbytte ved at den ordinære opplæringen endres. Det kan få som konsekvens at man justerer det ordinære opplæringstilbudet.

Med utgangspunkt i egen kompetanse kartlegger, vurderer og justerer og evt prøver skolen ut nye tiltak innenfor de ordinære rammene med tanke på å gi eleven et tilpasset opplæringstilbud. Det må vurderes om dette tilbudet gir eleven et tilfredsstillende utbytte (Opplæringslova § 5.4, 1.08.13). 

C. Barnehagen/skolen drøfter saken anonymisert med TIT/SPT/PPT. I skolen analyseres problemstillingen ved hjelp av LP modellen. 

Barnehagen/skolen kan konkludere denne fasen med at barnet/eleven ikke har behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning.  

I de tilfeller hvor barnehagen/skolen gjør undersøkelser på grunnlag av at foreldrene/foresatte har bedt om det, betraktes henvendelsen som en søknad om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning.  Dersom barnehagen/skolen etter undersøkelsene konkluderer med at barnet/eleven ikke har behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning vil vedtaket være et enkeltvedtak, jamfør forvaltningsloven § 2.

Foreldrene/foresatte vil i disse tilfelle likevel kunne kreve en sakkyndig vurdering og at barnehagen/skolen skal melde saken til PPT.    

D. Hvis tilmelding til PPT er aktuelt innhentes foreldrenes/foresattes SAMTYKKE til tilmelding.

E. Barnehagen /skolen fyller ut tilmeldingsskjema og sender det til PPT sammen med annen framskaffet dokumentasjon (bl.a kartlegging) som inkluderer pedagogisk rapport skole / pedagogisk rapport barnehage. Styrer /rektor, pedagog og foresatte undertegner. Tilmelding til PPT betraktes som en søknad om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. Utfylt LP modell-skjema legges som vedlegg.  

F. Foresatte/foreldre kan tilmelde PPT direkte ved å ta kontakt med PPT (Veilederen for spesialundervisning 2009 s. 41). Tilmelding til PPT betraktes som en søknad om spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp. PPT ber da barnehagen/ skolen om informasjon om hvilke tiltak som er prøvd ut på nivå 1 og nivå 2.

Barn/elever som har enkeltvedtak om spesialpedagogiske tiltak

Prosedyrene i årshjulene gjelder for barn/elever som har vedtak om spesialundervisning.

A. Tiltaksmøter avholdes for hvert enkelt barn.

Deltakere er styrer/rektor, evt. spesialpedagogisk koordinator og pedagogisk leder/kontaktlærer (ved overganger representanter fra ny skole, evt. barnehage), PP-rådgiver og foresatte/foreldre. PPT er prosessansvarlig og har ansvar for å sikre elev/foreldres/foresattes medvirkning i prosessen (Oppl. lova § 5.4). Dagens opplæringstilbud/læringstilbud oppsummeres og vurderes.

B. Gjennomgående samarbeid:  

For barn med store tiltaksbehov (behov for ombygging, ny kompetanse etc.): To år før skolestart tar saksbehandler i PPT kontakt med aktuell skole v/ rektor, etter samtykke fra foreldre/foresatte. Styrer i barnehagen tar kontakt med grunnskolen v/rektor vedrørende barn som har hatt spesialpedagogisk hjelp i barnehagen ca ¾ år før skolestart. Samarbeidsmøte(r) gjennomføres om våren. Rektor ved barneskolen kaller inn til møte.        

Barneskolen kaller inn ungdomsskolen og foreldre/foresatte til samarbeidsmøter for elever som skal begynne på ungdomsskolen.

Kommunen v/ungdomsskolen tilmelder innen 1.okt Fylkeskommunen om 10.trinns-søkere til VG 1 etter fortrinnsrett, først innhentes samtykke fra foresatte. Rutiner vil utarbeides i Oppland.

C.  Individuell utviklingsplan (IUP) / individuell opplæringsplan (IOP), pedagogisk rapport og årlig rapport skole / årlig rapport barnehage skal sees i sammenheng med PPTs sakkyndige vurdering:

For barn/elever som får enkeltvedtak etter barnehageloven §19a eller § 5.1 utarbeider barnehagens/skolens IUP/IOP i samarbeid med foresatte/elev. Det skal legges stor vekt på deres syn. Målene må være realistiske ut fra barnets/elevens utviklingsmuligheter. Planen skal bidra til inkludering. Pedagogisk leder/kontaktlærer er ansvarlig for å utarbeide planen og årlig rapport skole / årlig rapport barnehage.

Barnets/elevens utvikling skal vurderes ut fra målene som er satt i stimuleringsplan/IOP. Styrer/rektor kvalitetssikrer innhold og prosess og undertegner de nødvendige dokumentene. Samtidig skal elever som mottar spesialundervisning ha individuell vurdering i tråd med reglene i Forskrift til opplæringslova kap 3.

D. Plikt for skolene til å samarbeide om utarbeiding og oppfølging av tiltak og mål i individuell plan: 

Skolen skal, når det er nødvendig for å ivareta elevens behov for et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, delta i samarbeid om utarbeidelse og oppfølging av tiltak og mål i individuell plan hjemlet etter annen lov og forskrift (Oppl. lov § 15-5 Plikt til å delta i arbeidet med individuell plan, 1.08.13).

Skolen vurderer selv hvorvidt slik deltakelse er nødvendig. Skolen har ikke plikt til å utarbeide en individuell plan for elevene. Etter Kunnskapsdepartementets syn er det naturlig at den instans som er pålagt plikt og ansvar for å utarbeide en individuell plan også koordinerer denne. Departementet presiserer at skolens plikt etter forslaget innebærer deltakelse i utarbeiding og oppfølging av tiltak, ikke å lede eller koordinere arbeidet. Det fremkommer av ny helse- og omsorgslov at det er kommunen som skal tilby tjenestemottaker koordinator. Bestemmelsen pålegger ikke PPT en lovhjemlet plikt til å delta i arbeidet med individuell plan.

E: For fosterbarn som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning utenfor kommunen betaler bostedskommunen etter avtale. Bostedskommunen fastsetter omfanget av den spesialpedagogiske hjelpen/spesialundervisningen etter sakkyndig vurdering fra vertskommunen.

Bostedskommunen er den kommunen der foreldrene, eller den av foreldrene som har omsorgen for barnet, bor (Forskrift til opplæringsloven § 18-1 først ledd bokstav a og bokstav e).

F: Det avholdes planleggingsmøter på skolen og i barnehagen med barnehagesjef/rektor, PP. rådgiver, PPT-leder og kommunens skoleadministrasjon for å oppsummere, forberede sakkyndig vurdering, forberede enkeltvedtak, sikre likeverdighet og avklare det samlede ressursbehov.

G: Ca 1. april møtes PP-leder og representanter fra Voksenopplæringen vedrørende spesialundervisning for voksne.  

Hele året

Barnehagen/skolen gjennomfører prosess som beskrevet under Vurdering av behov.  Dersom NYE barn/elever skal vurderes i forhold til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning bør de tilmeldes PPT innen 1.11.

Ansvar: Styrer/kontaktlærer /rektor.

Skjema:

PPT sørger for kartlegging og pedagogisk utredning i samarbeid med barnehage/skole og hjem. PPT vurderer behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i sakkyndig vurdering der lova krever det. 

Skjema:

Tilbakemelding fra grunnskolesjef til PPT, barnehager og skoler om kvalitet og sammenheng mellom sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og stimuleringsplan/IOP (basert på et utvalg).

Klagerett: Klagefrist på vedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning er 3 uker fra det tidspunkt foreldre/foresatte har mottatt underretning om vedtaket, jf. Forvaltningslova § 29. Eventuell klage stiles til den som har undertegnet vedtaket og vedkommende sender kopi av klagen til Grunnskolesjefen. Klagen svares på innen 3 uker etter mottak med kopi til grunnskolesjefen. Dersom klagen tas til følge avsluttes saken. Dersom klagen ikke tas til følge, fortsetter prosessen mot klageinstans. Fylkesmannen i Oppland er endelig klageinstans. Etter forvaltningslova § 18 har foreldre/foresatte rett til å se dokumentene i saken.  

Kvalitetsstyringsystem årshjul barnehage - Vestre Toten kommune

For barnehagens årshjul i større og utskriftsvennlig format,
vennligst følg denne lenken

 

Kvalitetsstyringsystem årshjul skole - Vestre Toten kommune

For skolens årshjul i større og utskriftsvennlig format,
vennligst følg denne lenken

 

Fra 1.08.16 er retten til spesialpedagogisk hjelp og retten til tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder flyttet fra opplæringsloven til barnehageloven.

Innholdet her er ikke oppdatert i forhold til dette. 

Publisert: 22.08.2016 09:54
Sist endret: 08.06.2020 14:31