Rutiner for nærvær og fravær for elever i grunnskolen i Vestre Toten kommune

August 2023: Denne siden er under konstruksjon

Innhold

Rutiner for nærvær og fravær for elever i grunnskolen i Vestre Toten kommune

Hva kjennetegner en nærværskole?

 • Lærer tar ansvar for å bygge en god relasjon til alle elever.
 • Skoleledelsen setter tema «Hvordan bygge en god relasjon» på agendaen årlig.
 • Klasserommet preges av elevmedvirkning og gode demokratiske prosesser.
 • Alle elever opplever mestring i skolehverdagen.
 • Kontaktlærer følger rutine og bekymringsgrense for fravær.
 • Klassemiljøet oppleves som et inkluderende miljø.
 • Elever med behov for tilpasset læring får dette i det ordinære fellesskapet.
 • Ansatte, elever og foresatte er kjent med skolens nærværsinnsats og fraværsrutiner.

Kilde: Færder kommune

Skolen løfter dette frem som et tema i klassens time, i individuelle samtaler mellom lærer og elev, på foreldremøter, på utviklingssamtaler og på personalmøter.

Bekymringsfullt nærvær og fravær

Bekymringsfullt nærvær er når eleven strever med å gå på skolen, men enda ikke har utviklet et fravær fordi foreldre og skole klarer å tilrettelegge ved hjelp av tiltak. Eksempler: Blir fulgt inn på skolen av foreldrene, møtes av lærer i skolegården, det kan være elever som har mange "vondter" og føler seg dårlige, elever som viser engstelse ved adskillelse av foreldrene og som kan være redde for å gjøre nye ting/være i nye situasjoner, elever som er på skolen, men som ønsker å ha undervisning adskilt fra andre medelever.

Vær spesielt oppmerksom på de som vegrer seg for gym og annerledesdager og de som ønsker undervisning på eget rom. (Jordheim, 2017).

Dokumentert fravær er sykdom, innvilget permisjon eller fravær grunnet forhold elevene og foreldrene ikke rår over. 

Udokumentert fravær er fravær som foreldre ikke har meldt fra om og fravær som er av lengre varighet enn det skolen har gitt eleven permisjon for.

Alvorlig skolefravær

 • Har en enkelttime eller mer udokumentert fravær
 • Har høyt dokumentert fravær. Se oversikt under for når du må handle 
 • Har kommet for sent tre ganger på en måned.
 • Møter opp på skolen, men forlater den igjen.

«Alvorlig skolefravær kan utvikle seg gradvis eller oppstå plutselig. Langvarig alvorlig skolefravær kan oppstå i hele skoleforløpet, men har økt risiko ved skolestart, overgang til ungdomsskolen, ved skolebytte eller etter lengre ferier og sykefravær» Lysne, 1996 Fra Bærum kommune.

Bekymringsfullt fravær er når fravær fra undervisningen og det sosiale fellesskapet i skolen, gyldig eller ugyldig, er av et omfang / en hyppighet som medfører bekymring knyttet til elevens faglige utvikling, samt elevens sosiale tilhørighet og utvikling. Jo Magne Ingul, 2011.

Koronasituasjonen er en betydelig risikofaktor og har ført til at andelen elever med lite fravær har blitt lavere, mens andelen med høyt fravær har økt betraktelig. Situasjonen har også ført til nedgang i elevenes motivasjon og mestring. Thomas Nordahl, 2021 / Et løft for trivsel og læring 15.06.2021.

Når skal du være bekymret for fravær? 

Når skal du være bekymret for fravær?


Du må handle ved:

 1. 10% fravær, dokumentert eller udokumentert.
 2. 10 enkelttimer i en termin.
 3. Gjentakende forsentkomming.

Tidspunkt

10% fravær

15. oktober

Ca. 4 dager

1. desember

Ca. 7 dager

Terminslutt 15. januar

Ca. 10 dager

1. mai

Ca. 6 dager

Terminslutt

Ca. 10 dager

Årsaker til skolefravær

  Risikofaktorer Beskyttelsesfaktorer
Faktorer hos eleven
 • Psykisk sårbarhet / psykiske vansker
 • Lærevansker
 • Nevroutviklingsforstyrrelser (ADHD, autismespekter…)
 • Spilling / gaming / skjerm og søvn
 • Innadvendt / sjenert
 • Bekymringer / tankekjør både for skole og andre faktorer
 • Prestasjonsangst
 • Lav sosial kompetanse
 • Manglende tilhørighet (Koronasituasjonen)
 • Få eller ingen venner
 • Sykdom eller diffuse fysiske plager
 • God sosial kompetanse
 • Positivt selvbilde
 • Minst en god venn - gode sosiale relasjoner på skolen
 • Skolefaglig mestring
 • Fritidsinteresser/aktiviteter 
Faktorer ved familien
 • Psykiske vansker hos foresatte
 • Rusproblematikk
 • Fysisk / psykisk vold / misbruk
 • Samspillsvansker i familien
 • Endrede familiesituasjoner
 • Manglende grensesetting
 • Foresatte med egne negative erfaringer med skolen
 • Lite sosialt nettverk
 • God psykisk helse hos foresatte
 • Godt samarbeid mellom foresatte og skole. God involvering i barnets skolehverdag.
 • Støttende sosialt nettverk
 • Tydelig grensesetting.
Faktorer ved skolen
 • Mangelfulle rutiner for registrering og håndtering av fravær.
 • Høyt lærerfravær
 • Dårlig klasse – og læringsmiljø
 • Liten kompetanse på psykiske vansker
 • Lite/mangelfull tilpasset opplæring
 • Dårlige / svake relasjoner mellom voksne på skolen og barnet og mellom elever
 • Skolens kompetanse på nærvær/fravær.
 • Svak sammenheng mellom faglig og sosial læring.
 • Mangel på et gyldig VI.
 • Godt registreringssystem og oppfølging av fravær
 • Tydelig klasseledelse
 • Velfungerende tilpasset opplæring
 • Trygg relasjon mellom lærer og elev og mellom elevene
 • Gode rutiner for handling ved høyt fravær
 • Fast rutine med informasjon til elev og foresatte om betydningen av lavt fravær
 • Godt samarbeid skole – hjem
 • God informasjonsflyt ved overganger og lærerbytter
 • Interne støttesystemer for barnets beste
 • Tidlig involvering av andre aktører
 • God sammenheng mellom faglig og sosial læring
 • Skolen evner å skape et gyldig VI

 

Fem ulike nivå:

 • Forebygging av fravær
 • Undring og avklaring (Nivå 0)
 • Tiltak i egen tjeneste (Nivå 1)
 • Tverrfaglig innsats, fortrinnsvis mellom to tjenester (Nivå 2)
 • Omfattende tverrfaglig innsats (Nivå 3)

Sentralt i oppfølgingen:

 • Høy intensitet på tiltakene
 • Opplæring i hjemmet tilbys kun etter grundige og tverrfaglige vurderinger
 • Fritak fra opplæring anbefales ikke
 • Bytte av skole anbefales sjelden

Handlingsveileder

Handlingsveileder

Nivå

Hva

Hvordan

Hvem

Forebygging/ nærvær

 • Forebyggende arbeid for et trygt og godt læringsmiljø
 • Fravær føres daglig i Skooler
 • Månedlig gjennomgang av fravær ved kontaktlærer
 • To ganger per termin: Gjennomgang av fravær med trinnleder/teamleder
 • To ganger per termin: Ledelsen gjennomgår skolens samlede fravær

Verktøy:

Alle ansatte Kontaktlærer
Ledelse 

Undring og avklaring

(Nivå 0)

 • Kontaktlærer identifiserer bekymringsfullt nærvær (Se s. 2) eller alvorlig skolefravær:
 • - 10% fravær totalt (skjønn utøves)
  - enkelttimer.
  - forsentkomminger.
  - forlater skolen etter å ha
     møtt opp.
 • Kontaktlærer snakker først med eleven om fraværet.
 • Kontaktlæreren samarbeider med eleven om kontakten med hjemmet.
 • Hvis samtalen med foresatte betrygger kontaktlærer, avsluttes saken og eleven får beskjed.
 • Hvis samtalen viser at det er grunn til bekymring, informeres først barnet, så ledelsen og gå til nivå 1.
 • NB! Ved aktivitetsplan husk frist på en uke.

Verktøy nivå 0:

 

Kontaktlærer
Elev
Foresatte
Ledelse

Tiltak i egen tjeneste

(Nivå 1)

 • Rektor og elevtjenesten informeres.
 • Evt. anonym drøfting med PP-rådgiver, helsesykepleier, kryssfaglig team, skoleutviklingsgruppe
 • Kontaktlærer kaller inn elev og foresatte til et møte. Rektor og en fra elevtjenesten deltar i møtet etter avtale
 • Kontaktlærer - stafettholder følger opp saken
 • Informer om opplæringsplikten
 • Kartlegg situasjonen sammen
 • Stafettlogg opprettes ved samtykke
 • Beskriv målet. Tiltak for både elev, foresatte og skolen utarbeides. Elevstemmen skal synes i utforming av mål og tiltak.
 • Legeerklæring- kan innhentes
 • Antimobbeteam kan evt. bistå (Samtykke)
 • Tiltakene evalueres etter senest fire uker i et nytt møte
 • (I referatet er både tiltak og ansvar tydelig Dokumentasjonen oppbevares i elevens mappe)
 • Hvis situasjonen er bedre etter fire uker, fortsetter oppfølgingen på dette nivået. Ny frist
 • Er problemet løst, avslutt stafettlogg og gå tilbake til hverdagen
 • Hvis situasjonen ikke løses, informer barnet før du går til nivå 2

Verktøy:

Ledelsen
Kontaktlærer
Elev
Foresatte
Elevtjenesten
Antimobbeteam
Anonyme drøftinger
Kryssfaglig møte
Skoleutviklings-gruppe
PP-rådgiver
Vernepleier
Miljøterapeut
Drøftingsteam
Meldingsteam
Barnevern

Tverrfaglig innsats, fortrinnsvis mellom to tjenester

(Nivå 2 )

 • Tverrfaglig samtykke innhentes, aktører gis tilgang til stafettlogg. Eleven informeres om prosessen underveis.
 • Kontaktlærer eller ledelse kontakter PPT eller annen relevant tjeneste og kaller inn til møte.
 • Hvis skolen ikke oppnår kontakt med hjemmet, se link til prosedyrer: Barn som ikke møter på skolen - for skoler og skoleeiere (Udir.no)
 • Oppstartmøte med fokus på felles problemstilling, mål, tiltak og ansvarsfordeling.
 • Det avtales hvem som skal være stafettholder videre. Husk å involvere eleven underveis.
 • Elevenes stemme er viktig i prosessen med kartleggingen og utforming av tiltak.
 • Evt. mer omfattende kartlegging av risiko og ressurser gjennomføres.
 • Nye mål og tiltak defineres, prøves ut og evalueres innen et angitt tidsrom.
 • Er problemet løst, avslutt stafettlogg og gå tilbake til hverdagen.
 • Er det fortsatt behov for tiltak må man vurdere å lage en ny fire ukers plan.
 • Alternativt: Drøft saken anonymt med Drøftingsteam.
 • Vurder å gå til nivå 3.

Verktøy:

Kontaktlærer
Elev
Foresatte
Ledelsen
Elevtjenesten
Helsesykepleier
PPT
Vernepleier
Evt. en annen aktuell tjeneste

Omfattende tverrfaglig innsats

(Nivå 3)

 • Utvidelse av Samtykke, aktører gis tilgang til stafettlogg.
 • Involvere eleven underveis
 • Etablere kontakt med andre aktuelle tjenester og innkall til møte (Stafettholder)
 • Oppstartmøte: med fokus på felles problemstilling, mål, tiltak og ansvarsfordeling
 • Elevenes stemme er viktig i prosessen med kartleggingen og utforming av tiltak.
 • Evt. mer omfattende kartlegging av risiko og ressurser gjennomføres
 • Det avtales hvem som skal være stafettholder videre. 
 • Nye tiltak defineres, ansvar fordeles og tiltak prøves ut innen et angitt tidsrom
 • Tiltak evalueres jevnlig, også der fravær blir langvarig. Stafettlogg oppdateres.
 • Tverrfaglig team opprettholdes til eleven ikke lenger har bekymringsfullt fravær.

Verktøy:

Kontaktlærer
Elev
Foresatte
Ledelsen
Aktuelle tjenester kan være:
PPT
Skolehelsetjenesten
Kommunepsykolog
Familieteam
BUP
Barnevern
Kultur og fritid
Aktivitetskontakt
Fastlege

Andre relevante kilder

 • Bok «Skolefravær» Trude Havik
 • Filmsnutter Trude Havik

Kontaktinformasjon


Publisert: 30.07.2021 13:02
Sist endret: 30.08.2023 14:53