Barnehage og barnehageplass

Innhold

Barnehagetjenesten

Barnehagetjenesten er administrativ enhet for 11 barnehager. Disse er fordelt på 4 kommunale og 7 private. Ca. 560 barn har barnehageplass i Vestre Toten.  

Barnehagekontoret i Vestre Toten kommune

Barnehagesjef Malin Iversen

Konsulent Ellen Tora Hunstad

Barnehager i Vestre Toten

Trygt og godt barnehagemiljø

Vedtekter

 • Vedtekter til kommunale barnehager finner du ved å følge denne lenken
 • De private barnehagene har egne vedtekter, se den enkelte barnehage i denne barnehageoversikten.

Slik søker du

Foreldre skal søke elektronisk via kommunens nettsider. Det er ikke mulig å søke på papirskjema. 

Dersom du er folkeregistrert i Vestre Toten kommune er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehageplass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse).

Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn. Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer, eventuelt dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Vestre Toten kommune), så kan du søke uten å være innlogget.

De som ikke har tilgang til internett, kan få hjelp til søkeprosessen på barnehagekontoret, i en av barnehagene, eller på biblioteket. 

Alle barnehagene er med i samordnet opptak. De som allerede står på venteliste, trenger ikke å søke på nytt. Du kan prioritere inntil seks barnehager.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for hovedopptak er 1. mars, for øvrig kan det søkes hele året. Nytt barnehageår starter 1. august.

Svar på søknad

Svar på søknad om barnehageplass sendes ut på epost fortløpende. For å se på aktiv søknad, eventuelt endre og svare, gå til Min side i det elektroniske søknadssystemet, og logg på med MinID.

Ved behov for hjelp, kontakt barnehagetjenesten på telefon 469 26 423.

Betalingssatser

Foreldrebetaling i kommunale barnehager fra 01.01.2023

Foreldrebetaling i barnehagen reguleres av «Forskrift om foreldrebetaling i barnehager».
Maksprisen for en barnehageplass i 2023 ble 15.12.2022 vedtatt i Stortinget.

Maksprisen blir fastsatt til kr 3 000 per måned fra og med 1. januar 2023. Kostpenger kommer i tillegg.

For deltidsplasser i kommunale barnehage betales redusert pris med følgende satser:

 • 60% kroner 2 040,-
 • 70% kroner 2 280,-
 • 80% kroner 2 520,-
 • 90% kroner 2 760,-

Alle barnehagene har lik søskenmoderasjon:

 • 1. barn: Full pris
 • 2. barn: 30 % moderasjon for det yngste barnet
 • 3. barn: 50 % moderasjon for det yngste barnet

Satsen for kjøp av dagplass i kommunale barnehager er kr 250,- pr dag.
Det betales et gebyr på kr 150,- pr påbegynt halvtime dersom barnet ikke blir hentet innen fastsatt stengetid.

Det tas forbehold om endringer.

Satsen for kostpenger blir fra 01.01.2022 kroner 230,- pr. måned for 100% plass.

 • 100% plass - kr 230,-

Satsen for deltidsplasser:

 • 90% plass - kr 207,-
 • 80% plass - kr 184,-
 • 70% plass - kr 161,-
 • 60% plass - kr 138,-

Private barnehager:
Prisen på reduserte plasser og betaling for mat kan variere noe i de private barnehagene. I enkelte private barnehager betales det en andel som fås igjen når barnet slutter.

Redusert foreldrebetaling

Om redusert foreldrebetaling: Informasjon og søknadsskjema

Rett til redusert foreldrebetaling
Stortinget vedtok 17. april 2015 en nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetaling i barnehagen for familier med lav inntekt. Dette innebærer at ingen familier skal betale mer enn 6% av samlet inntekt for en barnehageplass.

I henhold til Stortingets budsjettvedtak, vil husholdninger med inntekt under 550 000 kroner gi rett til redusert foreldrebetaling fra 01.01.2023.

Stortinget har også vedtatt 20 timer gratis pr. uke for de fire eldste årskullene i barnehagen (fra 2- 5 år). Fra 1. august 2023 gjelder dette for husholdninger med inntekt under 615 590,- kroner.

Ordningen gjelder for private og offentlige barnehager, ansvaret for gjennomføringen er lagt til kommunen som barnehagemyndighet. Det er kommunen der man er folkeregistrert som skal motta og behandle søknadene. Det må søkes på nytt for hvert barnehageår.

Ordningen er søknadsbasert
Foreldre som ønsker å få vurdert om de har rett til redusert foreldrebetaling, må søke kommunen. Sist tilgjengelige skattemelding blir brukt som dokumentasjon. Dersom du ikke har skattemelding eller denne ikke stemmer med din inntekt i dag, må du levere annen dokumentasjon. Dette kan for eksempel være de siste tre lønnsslippene fra arbeidsgiver eller vedtak fra NAV.

Som hovedregel skal søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling gjelde for et barnehageår av gangen.

Virkningstidspunkt
Søknadsfrist for nytt barnehageår er 15. juni. Frist for søknad gjennom året er den 15. i hver måned, med virkning fra påfølgende måned.

Hvilke inntekter skal regnes med? 
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret. Ved vesentlig varig endring av inntekt kan annen dokumentasjon på inntekt legges fram.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknadsfrist: 15. juni for barnehageåret 2023/2024.

Ved senere søknad: 15. i hver måned.

Utdanningsdirektoratet: Om foreldrebetaling
 • Utdanningsdirektoratet har egen nettside for foreldrebetaling, følg denne lenken for oppdatert og aktuell informasjon.

Rett til barnehageplass / Barnehageloven

Barnehageloven § 16: Rett til plass i barnehage:

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Hvem prioriteres ved opptak?

Kode 10: Barn med nedsatt funksjonsevne eller barn med vedtak etter lov om barnevernstjenester §§4-12 (vedtak om omsorgsovertakelse) og 4-4 annet og fjerde ledd (barnehageplass er innvilget som frivillig hjelpetiltak). Barn med rett til prioritet til opptak etter § 13 har etter søknad rett til plass selv om det ikke har fylt ett år innen utgangen av august.

Øvrige opptakskriterier i de kommunale barnehagene

Kode 20: Barn som har fått innvilget utsatt skolestart

Kode 30: Søkere som har behov for plass på grunn av pedagogiske, sosiale eller medisinske årsaker hos barnet eller familien for øvrig. 

Kode 10, 20 og 30 krever dokumentasjon. 

Kode 40: Barn som har søsken i barnehagen

Kode 50: Barn av enslige foreldre som er under utdanning eller arbeid utenom hjemmet

Kode 70: Barn der begge foreldrene er under utdanning eller i arbeid utenom hjemmet

Kode 80: Barn fra egen skolekrets

Kode 90: Øvrige søkere

Private barnehager har egne opptakskriterier. Se vedtekter i den enkelte barnehage.

Barnehagefakta

Utdanningsdirektoratet har en nettside som heter Barnehagefakta. Denne siden presenterer utvalgte nøkkeltall om norske barnehager på en enkelt tilgjengelig måte. Ved å følge denne lenken kan du lese mer om Barnehagefakta og tallene nettstedet presenterer. 

 • Nasjonalt barnehageregister (NBR) finner man ved å følge denne lenken
 • Nettstedet til Barnehagefakta finner man ved å følge denne lenken

Publisert: 13.06.2016 09:46
Sist endret: 26.05.2023 13:22