Arbeidsmiljøutvalget, Vestre Toten kommune

Innhold

Arbeidsmiljøutvalget (AMU), Vestre Toten kommune

Saksdokumenter
Saksdokumenter for Arbeidsmiljøutvalget (AMU) finner man under Møtepapirer og vedtak

Rutiner
Dokumenter/rutiner som beskriver hva AMU skal gjøre og hvem som sitter i utvalget finner man i Compilo.

Hva er Arbeidsmiljøutvalget?

Lovpålagte oppgaver for AMU m/ eksempler

Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og vernetjeneste

Eksempel:

 • Ved valg av bedriftshelsetjeneste 
 • Oppgaver/rapporter fra bedriftshelsetjeneste
 • Endring av verneområder
Behandle spørsmål om opplæring og instruksjon på områder som kan ha betydning for arbeidsmiljøet

Eksempel:

 • Gjennomføring av HMS grunnopplæring
 • Tematimer innen helsefremmende og inkluderende arbeid for HEIA grupper
 • Større arrangementer som Ansattes dag og Stenbergdagen
Behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke fra Arbeidstilsynet. 

Eksempel:

 • Bygging av ny skole
Behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som nye maskiner, rasjonaliseringstiltak, endringer i arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak

Eksempel:

 • Økonomiplan
 • Innføring av Lean forbedringsarbeid
 • Innføring av Compilo
 • Større arbeidsmiljøinvesteringer
Delta aktivt i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Delta i kartlegginger, utarbeidelser av handlingsplaner og gi råd i forhold til prioriteringer og tiltak

Eksempler:

 • Arbeidsmiljøutvalgets aktivitetsplan
 • Medarbeiderundersøkelser
Vurdere helse- og velferdsaspekter ved arbeidstidsordninger

Eksempel:

 • Utvidet turnus
Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes arbeidsmiljøet. Ha fokus på årsaken til hendelsen og se til at arbeidsgiveren gjør det som er nødvendig for å hindre at det skjer igjen

Eksempler:

 • HMS årsmelding med forbedringsområder
 • Sykefraværsstatistikk
 • Plan for risikovurdering
 • Avvikshåndtering i Compilo
Gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater

Eksempler:

 • Støy,
 • Inneklimamålinger
 • MAHUS
Behandle spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert funksjonsevne 

Eksempler:

 • Oppfølging av sykmeldte 
 • Arbeidsplassvurderinger/arbeidsplassbeskrivelse

Om arbeidsmiljøutvalg i Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøutvalget, Vestre Toten kommune

Kapittel 7. Arbeidsmiljøutvalg (ekstern lenke - lovdata.no)

Hvem er med?

Arbeidsmiljøutvalget 2022-2023 med vararepresentanter

Arbeidstakersiden

Mette Mari Sveen, hovedverneombud.
Vara: Trine Skjølås

Morten Pettersbakken, Fagforbundet.
Vara: Viggo Arnesen

Kjetil Naterstad, NITO.
Vara: Irene Hoff

Kjersti Fremstad, UTF.
Vara: Åsne Løkken

Kari Bjørnstad, FO.
Vara: Anne Karin Nordli

Arbeidsgiversiden

Bjørn Fauchald, kommunedirektør
Trine Kløvrud, omsorgssjef
Gina Matsson, HR-leder
Ivar M. Jahr, grunnskolesjef
Ole Petter Bergersen, eiendomssjef

 • Vara 1: Eirik Røstadsand, plansjef
 • Vara 2: Elisabeth Lund, kultursjef
Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av:

 • Arbeidsgiverrepresentant: Bjørn Fauchald
 • Arbeidstakerrepresentant: Mette Mari Sveen
 • Sekretær for arbeidsmiljøutvalget: Astri Aadnes
AKAN og Actimed

AKAN-kontakt: Morten Pettersbakken
Representant Actimed: Guro Pedersen

Innspill? 

Har du innspill? Ta kontakt med nærmeste leder og/eller HEIA-gruppa.

Kontaktperson: Astri Aadnes, HMS-konsulent


Publisert: 06.12.2018 09:02
Sist endret: 11.05.2022 09:56