Nyheter for ansatte - Vestre Toten kommune

Innhold

Personvernerklæring for ansatte

Merk: Denne erklæringen er under bearbeidelse og ikke endelig.

Erklæringen gjør rede for hvordan arbeidsgiveren Vestre Toten kommune samler inn og behandler personopplysninger om deg og hvordan du som ansatt forholder deg til lovverket. Rådmannen er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven.

Du vil på vår hjemmeside finne vår personvernerklæring som gjelder for kommunens nettsteder og systemer, både elektronisk og papirbehandling. Erklæringen gjør rede for hvordan Vestre Toten kommune samler inn og behandler personopplysninger om innbyggere og brukere av ulike tjenester. Denne gjelder også for deg.

Rettslig grunnlag for innhenting er hjemlet i sentrale lover(se linken ovenfor)

Informasjon og samtykke

Som ansatt og ved signering av arbeidsavtale med arbeidsgiver, har du samtykket i at vi både behandler og samler inn opplysninger om deg til de formål som er ihht. gjeldende lover og bestemmelser.

Du har og i ditt arbeidsforhold godkjent å bruke personopplysninger om andre kun til det formål som er bestemt i din jobb samt å følge de rutiner som er fastlagt.

Behandling av personopplysninger

Følgende er definert som personopplysninger:

F.eks.: Navn, adresse, tlf.nr., e-postadresse, fødselsdato, personnr  (ikke uttømmende liste).

I tillegg er det en del sensitive opplysninger som gjelder ditt personlige forhold til arbeidsgiver.

Formålet er først og fremst å ha opplysninger som identifiserer deg som person og kunne gi opplysninger til myndigheter og få tilgang til nødvendige opplysninger om deg som arbeidstaker.

Opplysninger om ansatte

Vestre Toten kommune behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar i henhold til personopplysningsloven § 6. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune, fagforeningstilhørighet og refusjoner.

Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner (kassasjonsregler) og lagring av personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven inkl. riksarkivarens forskrift. I tillegg gjelder personopplysningslovens bestemmelser.

Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområde regnes å være offentlige opplysninger og publiseres på hjemmesiden f.eks. offentlige søkerliste.

Personalmappene, ansettelsesforhold og oppfølging ansatte,  med ulike dokumenter oppbevares i sak- og arkivsystemet. Tilganger er begrenset til gruppa «personal». I tillegg er mappa «oppfølging ansatte» unntatt offentlighet. Opplysningene håndteres i hht. riksarkivarens forskrift.

Opplysninger hentes fra eller brukes i bl.a

 • Fagsystemer som er i bruk, f.eks. lønn- og personalsystemet, GAT m.m
 • Tilgangsstyring i ulike fagsystemer
 • E-post og kalender
 • Compilo- kommunens kvalitetssystem (avvik og dokumentbehandling)
 • Sak og arkivsystem – personalmapper.
 • I tillegg har vi adgangsstyring av dører,  kameraovervåking av dører og inngangspartier. Overvåkingen skal være merket «videoovervåkning».
 • Opplysningene som lagres skal ikke brukes til overvåking av ansatte. Da kreves det spesiell avtale og dialog.
Saksbehandling og arkiv

Vestre Toten kommune bruker et sak- og arkivsystem med elektronisk journalføring og elektronisk lagring av dokumenter. Sak- og arkivsystem følger den offentlige standarden NOARK. I tillegg benyttes andre fagsystemer innenfor de enkelte virksomheter, hvor ikke alle følger NOARK standard.

Det registreres ulike typer personopplysninger i sak- og arkivsystemet (og andre fagsystemer.)  Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningens regler. Se også «retningslinjer personalarkiv» i Compilo.

I offentlighetsforskriften § 7, jf § 6 fjerde ledd, er det spesifisert en del opplysninger som ikke skal fremgå av offentlig journal. Etter tre måneder blir journaler på hjemmesiden deaktivert.

Det er kun opplysninger som blir journalført i sak- og arkivsystemet som er tilgjengelig i offentlig journal, og ikke journalføringer i andre fagsystemer.

E-post og telefon

Vestre Toten kommune benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle kommunens lovpålagte oppgaver og tjenesteproduksjon. Eventuelle personopplysninger som fremkommer over telefon eller på e-post vil kunne journalføres i personalmapper. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over («saksbehandling og arkiv»).

Ansatte skal ikke dele eller formidle sensitive opplysninger eller personnummer via e-post. Vår e-post er ukryptert.  Mottatt e-post som inneholder sensitive personopplysninger skal ikke distribueres videre, men tas ut av e-postsystemet og journalføres på vanlig måte.

Slike opplysninger skal heller ikke lagres lokalt på PC eller annet ukryptert elektronisk verktøy. Kun godkjent system for lagring skal nyttes, som sak/arkiv eller andre godkjente fagsystemer.

Den enkelte ansatte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lengre er aktuelle, og minst 2 g/ år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postboksen.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vårt sentrale sentralbord.  Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet. Loggen slettes automatisk etter 2 dager.

Logging i IKT-systemer

Vestre Toten kommune har alminnelige sikkerhetslogger i sine IKT-systemer /fagsystemer. Ansatte legger igjen spor ved ulike pålogginger og det er de ansattes bruk av systemene som blir registrert. Det gis ikke ytterligere informasjon her av hensyn til sikkerheten i våre systemer.

Ansattes bruk av internett: Vær bevisst din bruk. Du legger igjen spor. Vi viser til dokument om informasjonssikkerhet i Compilo.

Det rettslige grunnlaget for slike logger, hjemlet i §8 i personopplysningsloven,  er for å ivareta virksomhetens sikring av andre informasjonsverdier enn personopplysninger.

Innsyn

Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i henhold til offentlighetsloven og forvaltningsloven eller dersom det er hjemlet i særlov.  Det er etablert sikkerhetstiltak og rutiner for systemer som inneholder personopplysninger, og særlige tiltak i forbindelse med sensitive personopplysninger.

Ansatte har innsynsrett for å vite hva slags personopplysninger vi har om deg og hvordan vi behandler disse.

Du kan, dersom du mener at arbeidsgiver ikke har overholdt sine forpliktelser, kontakte kommunens personvernombud som kan bistå deg. Du kan også klage saken inn til tilsynsmyndighet, som i dette tilfellet er Datatilsynet.

Opplysninger til tredjepart enten som videreformidling eller lagring

Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjepart. Opplysninger og videreformidling til tredjepart skjer kun dersom det er hjemlet i lov eller det er inngått databehandleravtale som oppfyller personopplysningslovens krav.

Lagring og sletting

Kommunen arbeider fortløpende med forbedring av rutiner for lagring - og lagringstid samt rutiner for sletting av opplysninger jfr. personopplysningsloven og GDPR.

Kontaktinformasjon

Personvernombud: Geir Steinar Loeng

Generelle opplysninger:

 • Besøksadresse: Rådhuset, Kirkevegen 8, 2830 Raufoss
 • Postadresse: Vestre Toten kommune, Postboks 84, 2831 Raufoss
 • E-post: post@vestre-toten.kommune.no
 • Telefon: 61 15 33 00
Vedlegg: Personvernerklæring for ansatte i PDF-format

Retten til å varsle

Ansatte oppfordres til å gjøre seg kjent med varslingsreglene og si ifra om kritikkverdige forhold.

Det er lagt til rette for å bruke Compilo som system for varsling. I Compilo vil man finne Rutine for intern varsling / varsling på arbeidsplassen inneholdende varslingsregler, beskrivelse av framgangsmåte, lovgrunnlag og generell veiledning.

Gjeldende fra 30. mai 2018.

Oppdatert regelverk for påskjønnelse og gaver

Dette gjelder gaveverdi for sammenhengende tjeneste i 25 og 40 år i kommunen, 20 års sammenhengende tilsettelse ved stillingsfratredelse og blomsterhilsen på åremålsdager. Antall "T" verdi er avskaffet.

Beløpsgrensene gjelder fra 01.01.2018 - dersom ansatte ikke allerede har mottatt gaver / eller det er rekvirert gavekort pr. 01.06.2018. Ordningen er revidert i administrasjonsutvalget sak 18/1145 grunnet skattemessige utfordringer.

Regler for påskjønnelse, oppmerksomhet og gaver finner man i Compilo, og snarvei finner man her.

Heiasamling 12. april 2018 - oppsummering

Intensjonen med Heiasamlingen var å starte revitalisering og organisering av HEIA-gruppene. Oppmøtet var veldig bra: Over 20 fra skolene i pulje 1 (08.30 - 11.30) og ca. 50 i pulje 2 (12.00 - 15.00)

Heiasamling 12. april 2018 - oppsummering.

Rådmannen innledetrådmannens presentasjon finner man her.

 • Hvorfor så sterkt fokus på helsefremmende arbeid, samhandling på arbeidsplassene og revitalisering av HEIA-gruppene?
 • Målsetting for revitalisering av HEIA-gruppene.
 • KLP sitt arbeidsmiljønettverk – vi er med!
 • HEIA-gruppenes organisering og oppgaver.
 • 10-faktor medarbeiderundersøkelse.

Mål

 • HEIA-gruppene skal bidra til at Vestre Toten kommune oppnår sine overordnede mål innen helsefremmende og inkluderende arbeidsliv. 
 • HEIA-gruppene skal bidra aktivt i kommunens HMS arbeid.
 • HEIA-gruppene skal være pådrivere og legge til rette for at ansatte involveres i arbeidet med å utarbeide egne mål og ved gjennomføringen av disse.
 • HEIA-gruppene skal gi innspill til rådmannens HEFA gruppe og arbeidsmiljøutvalget om punkter som er av felles interesse ut over eget tjenesteområde/driftsenhet.

Vestre Toten har fått midler til deltakelse i KLPs arbeidsmiljønettverk. Vi får anledning til å utveksle erfaringer med andre kommuner.
Vestre Totens problemproblemstilling:

 • Arbeidet med IA handlingsplan og helsefremmende arbeidsplasser har ikke ført til gode nok resultater
 • Partssamarbeidet er for tilfeldig – uklare roller i HMS arbeid, 10 faktor og ved oppfølging av sykmeldte
 • Usikre på om vi legger til rette for rett kompetanse for å nå målene
 • Sykefraværet går ikke ned (økte i 2017…)

Ingelin Burkeland fra KS Konsulent AS ledet en økt på 2,5 time med følgende temaer: 

 • Kort repetisjon av hva 10-faktor medarbeiderundersøkelse er.
 • Hvordan tolke og anvende resultatene i egen enhet?
 • Introduksjon av verktøy og anbefaling av oppfølging i egne enheter.
  Ingelin Burkelands presentasjon finner man her.

Rådmannens HEFA sender spørreskjema via Netigate i løpet av april for å få et innblikk i nåsituasjonen. Hva trenger Heia-gruppene for å mestre oppgavene? Svarene vil være grunnlag for å spisse tiltak og støtte slik at Heiagrupper kan fungere etter intensjonen.

Torsdag 8. februar: Jubilanter med 40 og 25 år i kommunal tjeneste

Torsdag 8. februar var det markering av 40-og 25-årsjubilanter. Tilstelningen fant sted på Messa sammen med rådmann Bjørn Fauchald og ordfører Leif Waarum.

40 og 25 år i kommunal tjeneste. Foto: Vestre Toten kommune
Rådmann Bjørn Fauchald (til høyre) sammen med de frammøtte jubilantene. Gro Arntsen, Gunnar Engeli, Kjell Arne Olsborg og Gunnhild Alm Karsrud er ikke med på bildet. Foto: Monica Skjellen Larsen.

40-årsjubilantene

 • Torild Gran Hansen - omsorg
 • Gjertrud M. Fossnes  - omsorg

25-årsjubilantene

 • Werner Karsrud - eiendom
 • Toril Nyborg Aandstad - helse
 • Karin M. Undlien - NAV
 • Torunn Wangen - omsorg
 • Inger Kristin Gravdahl - omsorg
 • Reidun Kolterud - omsorg
 • Gro Arntsen - omsorg
 • Lene Elisabeth W. Berge Lunde - omsorg
 • Gunnar Engeli - teknisk drift
 • Egil Ulsrud - plan
 • Kjell Arne Olsborg - plan
 • Gunhild Alm Karsrud  - grunnskole
 • Gry Elisabeth Myhrvold - grunnskole

Vestre Toten kommune gratulerer så mye.

Rusforebyggende råd for offentlig sektor

RusOffHelsedirektoratet har utviklet rusforebyggende råd for offentlig sektor (RusOff), og har bedt om at informasjon blir spredt.

Rådene er utviklet i tett samarbeid med en referansegruppe bestående av partene i arbeidslivet, statlige arbeidslivsaktører, relevante kompetansemiljøer og forskere. I tillegg kjøres det en kampanje i sosiale medier for å få ledere og ansatte til å sette fokus på alkoholbruk, konsekvenser og forebyggende tiltak i jobbsammenheng. RusOff gir veiledning om hvordan utvikle og følge opp en rusmiddelpolicy.

– Vi oppfordrer alle arbeidsplasser til å utarbeide kjøreregler om alkoholbruk, sier avdelingsdirektør Øyvind Giæver i Helsedirektoratet. Det som skaper trivsel for noen, er ikke alltid like trivelig for andre. Alkoholkulturen på arbeidsplassen kan påvirke trivsel, helse og sikkerhet, så det er viktig med kjøreregler.

Det står mer om dette på Helsedirektoratets hjemmeside: https://helsedirektoratet.no/hvordan-etablere-forebyggende-rusmiddelpolicy-pa-arbeidsplassen-rusoff-radene

Tilhørende filmer finnes på Helsedirektoratets YouTube-kanal:  https://www.youtube.com/user/helsedir

Ansattes dag 2018 - invitasjon

Hei og godt nyttår til alle ansatte i Vestre Toten kommune!

Vi opprettholder tradisjonen med å arrangere "Ansattes dag" også i 2018. Årets arrangement finner sted på kvelden mandag 12. februar. Invitasjon følger vedlagt.

Jeg håper at flest mulig ansatte finner opplegget interessant og melder seg på. 

Som dere ser av invitasjonen, er overskriften for kvelden:"Kommunikasjon og motivasjon - musikkinnslag - god mat" Jeg garanterer et spennende, engasjerende og lærerikt foredrag fra Pellegrino Riccardi med hovedfokus på kommunikasjon og samhandling. For å sette oss i god stemning, har vi vært så heldige å få vår dyktige lokale musiker Per Strand til å holde en halvtimes konsert for oss. Det blir en flott musikkopplevelse. Også i år serveres det i pausen tapas / kaldtallerken. Garantert god mat!

NB! Påmelding skjer samlet fra det enkelte arbeidssted. Leder får i oppdrag å sørge for påmelding.
Frist for å melde seg på er torsdag 1. februar 2018.

Jeg håper på minst like stort oppmøte i år som i fjor, slik at vi fyller opp kinosalen i Fyrverkeriet kulturhus!

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Bjørn Fauchald 
Rådmann

Arbeidsmiljøprisvinner 2017

Arbeidsmiljøprisen ble første gang utdelt i 1997. Arbeidsmiljøutvalget vedtar hvem som skal tildeles prisen og kommunen har egne søknadskriterier. Årets kandidat ble foreslått av ansatte, tillitsvalgt, verneombud, leder og avdelingsledere. 

Arbeidsmiljøprisen 2017 tildeles Amund Ringen

Prisvinner Amund Ringen flankert av rådmann Bjørn Fauchald og ordfører Leif Waarum. Foto. Astri Aadnes

Juryens begrunnelse:
- Amund er kontorets nestor. Gjennom sin joviale, inkluderende og stødige fremtoning er han en samlende skikkelse i miljøet. Han nyter stor respekt og tillit blant alle ansatte. Han er svært god på tilstedeværelse, har alltid tid til en prat, hilser på hver enkelt medarbeider hver dag, og er en stabiliserende faktor i en hektisk og krevende hverdag. Han er alltid like rolig utad, får oppgaver gjort, og har titt og ofte en artig kommentar eller historie på lur.

Årets pris er for første gang tildelt en enkeltansatt.

Prisen ble delt ut på NAV-kontoret av rådmann Bjørn Fauchald, med alle ansatte til stede. I tillegg deltok også hovedverneombud Anne Karin Haarstad og ordfører Leif Waarum. Totenbladet var også representert så følg med i avisen for kommende reportasje.

Bilder fra markeringen

Arbeidsmiljøprisen 2017 tildeles Amund Ringen. FOTO: Astri Aadnes Arbeidsmiljøprisen 2017 tildeles Amund Ringen. FOTO: Astri Aadnes Arbeidsmiljøprisen 2017 tildeles Amund Ringen. FOTO: Astri Aadnes

Digitale sykmeldinger fra 1. november 2017

Fra 01.11.2017 innføres «digitale sykmeldinger»
Sykmeldt arbeidstaker får melding/SMS og må logge seg inn på: www.nav.no (ekstern lenke) og deretter «PERSON og DITT NAV»

Overgangsordning:
Ansatte med sykmelding utskrevet før 01.11.17: Lever papir. Dersom forlengelse fra den 01.11.17 (eller seinere) eller ny sykmelding : Digital sykmelding.

 • Unntatt er pr. dato: Sykmeldinger fra sykehusleger, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor o.l - fortsatt sykmeldinger på papir. 
 • Papirutgave (til leder og lønn) kun ved unntakene og der den ansatte eventuelt har reservert seg for digitale tjenester. 

Ansattes ansvar/konsekvenser:
Det er arbeidstakers ansvar å sørge for at arbeidsgiver får sykmeldingen.

 • Dokumentasjon må leveres innen 1 mnd, dvs. elektronisk sendt fra deg. Manglende oppfyllelse av denne forpliktelsen medfører at retten til sykelønn faller bort. Arbeidstakere som ikke skaffer sykmelding fra lege etter utløpet av egenmeldingsperioden, mister også retten til sykelønn for de dagene det er gitt egenmelding for. Medfører trekk i lønn for ugyldig fravær.
 • Sykefravær utover ett år må fortsatt dokumenteres dersom du er eier av en stilling.
  Se permisjonsreglementet 6.1.2 Permisjon / fortsatt sykmeldt ut over sykelønnsåret.

Dersom ansatt svarer at ferie avvikles (v/100 % syk) skal ferie registreres som avviklet og arbeidsgiver mottar ikke refusjon sykepenger under ferieavvikling. Det er arbeidstakers ansvar å be sin leder om eventuelt utsatt ferie. Planlagt ferieavvikling ved gradert sykmelding anses som avviklet. (JFR. hovedtariffavtalen).

Ved sykmelding etter egenmeldt sykefravær vil arbeidstaker få spørsmål om dette i den digitale løsningen. Det er viktig at arbeidstaker svarer korrekt. Arbeidstakere som ikke skaffer sykmelding fra lege etter utløpet av egenmeldingsperioden, mister også retten til sykelønn for de dagene det er gitt egenmelding for.

Dersom arbeidstaker har flere arbeidsforhold hos arbeidsgiver og som det kreves sykelønn for, må ansatt påse at alle sykmeldinger leveres. Rutinene er gjeldende så lenge de er i overenstemmelse med lovverk og fastsatte regler. De endres uanmeldt dersom lovverk o.l endres.

Invitasjon til dialogseminar for anskaffelse av velferdsteknologi

Vestre Toten og Søndre Land kommune er i gang med en fellesanskaffelse av trygghetsskapende løsninger for hjemmeboende og institusjon. Anskaffelsen gjennomføres som en innovativ anskaffelsesprosess hvor man går i dialog med markedet for å få de beste, fremtidsrettede løsningene som dekker brukernes behov.

Påmelding sendes: inger-ann.vekve@vestre-toten.kommune.no
Påmeldingen inneholder navn, telefonnr, e-mail og evt. allergier ift mat.
Frist for påmelding: 29. august 2017
Kostnad: mulig gratis, men maks 200,- pr pers avhengig av antall deltagere.

Merk: Kort påmeldingsfrist

På dialogkonferansen vil du få mulighet til å tilegne deg kjennskap til løsninger som finnes i markedet i dag og drøfte utfordringer og behov knyttet til trygghetsalarmer med leverandører. Hensikten er å utfordre leverandørene til å utvikle sine løsninger ytterligere tilpasset kommunenes behov.

Brukerorganisasjoner/brukergrupper, politikere, IKT, Ansatte som har gjennomført Velferdsteknologiens ABC, andre ressurspersoner og ildsjeler i avdelingen, fagledere, og driftsledere anbefales melde seg på. Dialogseminaret er også åpent for andre kommuner.

Nye søkerutiner i KLP

De ansatte skal nå søke om pensjon selv, ifølge praksis gjeldende fra 17. februar i år. Så langt har det ikke vært mulig å legge inn søknader tidligere enn 3 måneder før uttaksdato. Fra 23.mars vil dette bli endret til 5 måneder.

Ansatte som trenger bistand kan ta kontakt med lønn/personal for å få hjelp.

Det finnes også et E-læringskurs fra KLP. Kurset kan du se her eller fra vår nye underside Emner i E-læring.
(Publisert 17.03.2017)

Følg med på avtaler for anskaffelser

Den regionale fellesenheten for anskaffelser oppdaterer jevnlig hvilke rammeavtaler kommunene har for anskaffelser. Disse finnes på nettsiden til Fellesenhet anskaffelser  (tilgjengelig fra PC’er i det kommunale nettverket).

Nytt og aktuelt er rammeavtaler for arbeidstøy, sko og verneutstyr (tilgjengelig fra PC’er i det kommunale nettverket).

Arbeidsmiljøpris til Skatt og innfordring

Skatte- og innAMUpris til Skatteavdelingenfordringsavdelingen er tildelt kommunens arbeidsmiljøpris for 2016.
"De ansatte tar ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø og har stort fokus på service og humor i en krevende hverdag", står det på diplomet som rådmannen overrakte 19.desember.
Det var prisvinnerne selv som sto for serveringen av gløgg og pepperkaker ved anledningen.
(Publisert 23.12.2016)

Ny avtale kontorrekvisita

Fellesenhet anskaffelser vil signere ny rammeavtale på papirprodukter, fritt skolemateriell, kontor- og datarekvisita med Lyreco AS den 1. november, og avtalen vil ha gyldighet fra denne dato.
Fellesenheten håper på forståelse for at det nok vil ta noen dager før alt fungerer optimalt, og de kan kontaktes.
Den nye avtalen har følgende varegrupper: arkivering, datarekvisita, kontormaskiner, kontorrekvisita, papirprodukter, presentasjonsmateriell, skolemateriell og skriveredskap.
En kortversjon av avtalen legges ut på nettsiden til anskaffelser (tilgjengelig fra PC’er i det kommunale nettverket).
Den nye avtaleleverandøren Lyreco AS holder til på Fetsund, Nedre Romerike, hvor de har sitt hovedlager på 8000 kvm og har over 11.000 produkter på lager. Eller har de lokale distribusjonssentere i Stavanger, Bergen og Trondheim. Lyreco har vært leverandør til offentlig sektor i veldig mange år og distribuerer leveransene sine med Post NORD.
(Publisert 28.10.2016)

Informasjon fra Fellesenhet anskaffelser for Gjøvikregionen

Gjøvikregionens rammeavtale på papirprodukter, fritt skolemateriell, kontor- og datarekvisita med NorEngros Johs.Olsen AS, med ordinært utløp 31.08.2016, er forlenget mens ny anbudsprosess pågår. Dette innebærer at regionen må forholde seg til nye nettopriser fra 1. september. Planen er å ha ny avtale på plass i løpet av oktober / medio november.
(Publisert 02.09.2016)

Arbeidsmiljøutvalget (AMU): Møteprotokoller og saksdokumenter

Aktivitetsplan arbeidsmiljøtiltak finner man i Compilo. Under følger en oversikt over arbeidsmiljøutvalgets saker:

2018

Møte 13. februar 2018:     Møteprotokoll     Saksdokumenter

2017

Møte 10. oktober 2017:    Møteprotokoll     Saksdokumenter

Møte 2. mai 2017:            Møteprotokoll     Saksdokumenter

Møte 21. februar 2017:     Møteprotokoll     Saksdokumenter


Publisert: 11.08.2016 14:57
Sist endret: 11.08.2016 14:59