Dekorativt bilde
Fyrverkeriet Bibliotek

Fagplan

Den lokale fagplanen til Fyrverkeriet Kulturskole er forankret i Rammeplan for kulturskolen Mangfold og fordypning (Norsk kulturskoleråd 2016) Rammeplanens del 1 og 2 er vedtatt av kommunestyret i Vestre Toten. Rammeplanen gir ansatte og ledere en god ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av kulturskolens virksomhet, samt informasjon til foresatte og eier. Rammeplanens del 3 inneholder nasjonale fagplaner som våre lokale fagplaner bygger på. Del 4 som omhandler arbeid med kvalitetssikring i kulturskolen er under utvikling.

Her kan du lese hele hele den nasjonale rammeplanen

Her kan du lese Fyrverkeriet Kulturskole sin lokale fagplan

fagplan

Fyrverkeriet kulturskole har utviklet egne lokale fagplaner i alle fag for å tydeliggjøre innhold for elever, foresatte, lærere og eiere. I vår kulturskole er vi opptatt av kontinuerlig forbedring og vi vil derfor justere og forbedre denne fagplanen ved behov. Hva som er av verdi for brukerne er også viktig for oss, og vi gjennomfører derfor jevnlig spørreundersøkelser for å fange opp ønsker og behov.

Fagplanen er et verktøy som kan brukes for å gjennomføre et kulturskoleløp med konkrete mål for eleven, foresatte og lærer.

Kulturskolens undervisning er delt inn i Breddeprogram, Kjerneprogram og Fordypningsprogram, og vil til sammen sørge for at elevene utvikler seg i tråd med læringsmålene innenfor hvert fagfelt.

Breddeprogrammet

Kulturskolen skal være et ressurssenter, og vi er opptatt av å nå bredt ut til alle deler av befolkningen. Breddeprogrammet kan inneholde tilbud som både når ut til kulturskolens faste elevgruppe, og kommunens øvrige innbyggere. Det kan være i form av gruppeundervisning, verksted eller prosjekter der vi når ut til ulike målgrupper. Ofte er disse tilbudene utviklet i samarbeid med det frivillige foreningslivet, miljøer for fysisk og psykisk helse, bibliotek, ungdomshus, voksenopplæring, skole, barnehage, festivaler, næringsliv, og private eller offentlige kulturinstitusjoner. Eksempler på breddeprogram i Fyrverkeriet kulturskole er åpne kunstverksteder, tilrettelagt kunst – og musikkundervisning, Småtrølltræff (musikk fra livets begynnelse), barnesanggruppe, åpent musikkverksted, Rock Camp, produksjoner for den kulturelle skolesekken, utlån av kostymer, rekvisitter og scenografi, diverse kursvirksomhet, samt ukuleleutleie i samarbeid med biblioteket.

Kjerneprogrammet

Kjerneprogrammet er i de fleste fag inndelt i faser etter hva slags nivå det undervises på. Det er i denne sammenhengen viktig å understreke at undervisningen uansett vil følge elevens individuelle utvikling. Fasene skal fungere som retningslinjer for å skape en større bevissthet for hvor man er i undervisningsforløpet.

Siden kulturskolens mange fag har ulike undervisningstradisjoner, vil både innhold og organisering være tilpasset det enkelte faget.

Fordypningsprogrammet

Fordypningsprogrammet er for elever med særskilte forutsetninger og interesser for kunstnerisk aktivitet. Det blir stilt krav til høy og målrettet innsats. Fordypningsprogrammet skal kunne forberede for høyere utdanning. Fyrverkeriet kulturskole har ikke et eget definert fordypningsprogram, men elever som er spesielt interesserte og talentfulle får tilbud om ekstraundervisning både individuelt og i gruppe innenfor alle fag. Innenfor noen av fagene er vi nå i gang med å utarbeide en egen lokal fagplan for fordypning.

Kulturskoleåret

Fyrverkeriet kulturskole følger i hovedsak grunnskolens skolerute. Eleven vil få ukentlig undervisning, samt delta på visninger, konserter, forestillinger, utstillinger, verksteder og prosjekter. Det avholdes møter for foresatte minst en gang i året og det gis tilbud om individuell samtale ved behov. Ved skolestart vil alle elevene motta en undervisningsplan som beskriver innholdet i det kommende skoleåret.

Vi ønsker at elevene skal få prøve seg på ulike visningsarenaer og få en bred sjangerforståelse. Eleven trenger å fordype seg både individuelt og i samhandling med andre utøvere for å kunne utvikle sitt kunstfaglige potensiale.

Kulturskolens kommunikasjon med hjemmet

Kulturskolens fagplan legger opp til en undervisningsform som krever god kommunikasjon mellom hjem og kulturskole. Fyrverkeriet kulturskole har et eget reglement som foresatte og elever setter seg inn i ved påmelding. Alle elever blir registrert i Speedadmin, som er kulturskolens datasystem for informasjon og kommunikasjon. Elev og foresatte får eget brukernavn og passord slik at de kan logge seg inn på sin egen side i Speedadmin. Der kan de oppdatere kontaktinformasjon, holde seg oppdatert om timeplan og undervisning, samt søke seg inn på nye tilbud, Kulturskolen sender også ut sms og epost via dette systemet.

 

Raufoss 01.01.2017

Nina Nedberg, rektor Fyrverkerkeriet kulturskole