Helhetlig innsatstrapp, Vestre Toten kommune

Innhold

Helhetlig innsatstrapp - viser grad av inngripen i innbyggernes liv 

Kommunestyret har vedtatt Helhetlig innsatstrapp som strategi for helhetlig planlegging og utvikling av helse - og omsorgstjenestene i Vestre Toten kommune. Helhetlig innsatstrapp vil inngå som en av strategiene i den reviderte helse- og omsorgsplanen og kommuneplanen. 

Formål og overordnet målsetning

Formålet med strategien er å i større grad se sammenhenger og helhet i tjenesteutvikling og omstilling, i tillegg til innbygginvolvering og forventningsavklaringer til hvordan kommunen kan yte tjenester i fremtiden. Målet er å skape eierskap og aksept hos politikere, innbyggere og ansatte.

Om prosessen

Arbeidet med Helhetlig innsatstrapp har pågått siden januar 2021 i tverrfaglige og tverrsektorielle arbeidsgrupper, og blitt fremlagt og fått innspill i flere omganger fra utvalg, rådene og kommunestyret. Representanter fra råd for eldre og råd for mennesker med funksjonshemminger har deltatt i arbeidsgruppene.

Helhetlig innsatstrapp: Trinn 1-12

Helhetlig innsatstrapp: 1-12

Trinn 12: Spesialbolig og -institusjon

Trinn 11: Institusjon

Trinn 10: Bolig med mulighet for døgntjenester

Trinn 9: Tidsbegrenset opphold i institusjon

Trinn 8: Samlokaliserte boliger med fellesfunksjoner

Trinn 7: Kommunalt disponerte boliger

Trinn 6: Helsehjelp og miljøarbeid til hjemmeboende

Trinn 5: Mestringstiltak i hjemmet

Trinn 4: Arbeids- og aktivitetstilbud

Trinn 3: Forebyggende lavterskeltilbud 

Trinn 2: Helsefremmende og forebyggende aktivitet

Trinn 1: Aktivt lokalsamfunn


Publisert: 14.09.2022 11:50
Sist endret: 26.09.2022 13:00