Helse og omsorg, Vestre Toten kommune

Innhold

Helse- og omsorgstjenester, Vestre Toten kommune

Organisasjonskart: Helse og omsorg, Vestre Toten kommune

Organisasjonskart Helse og omsorg, Vestre Toten kommune.
Trykk for større utgave.

Leter du etter en person?
Full oversikt med telefonnummer og epostadresser finner man under Ansattoversikt

Meningsfull hverdag: Tips for å mestre alle faser av livet

Informasjon, veiledning og nyttige tips til deg som trenger helsehjelp og hjelp til en bedre og mer meningsfull hverdag

Helhetlig innsatstrapp

Kommunestyret har vedtatt Helhetlig innsatstrapp som strategi for helhetlig planlegging og utvikling av helse - og omsorgstjenestene i Vestre Toten kommune. Helhetlig innsatstrapp vil inngå som en av strategiene i den reviderte helse- og omsorgsplanen og kommuneplanen. Her finner man Helhetlig innsatstrapp:

Informasjon til pårørende
Kurs, opplæring, arrangement og nyttige sider for pasienter og pårørende
Tildelingskriterier
Søknad om pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester

Administrasjon

Helse- og omsorgssjef: Trine Kløvrud

Fagstab:

 • Annette Brandshaug
 • Tommy Karlstad
 • Monika Kværnlien Bekkelund
 • Laila Nyborg
 • Leni Furuseth Nilsen
 • Astrid Børsting Andersson

Besøksadresse: Rådhuset, Kirkevegen 8, 2830 Raufoss

Legetjenesten

Besøksadresse: Rådhuset, Kirkevegen 8, 2830 Raufoss

Virksomhetsleder:

 • Inger Østvold Walheim

Kommuneoverlege:

 • Jens Mørch

Legevakt, Vestre Toten kommune

Legetjenesten, Vestre Toten kommune

Virksomhet tildeling og koordinering

Besøksadresse: Rådhuset, Kirkevegen 8, 2830 Raufoss

 • Kontakttelefon: 906 82 824 

Virksomhetsleder: Reidun Tollefsrud Bergersen

Saksbehandlere:

 • Trine Anmarkrud
 • Sølvi Jakobsen
 • Solveig Sveen Lundgård
 • Linda Kleven
 • Marian Eriksrud 
 • Elin Rødningsby

Virksomheten fatter vedtak om helse- og omsorgstjenester. Skal sikre at alle søknader om tjenester utredes tilfredsstillende slik at helsefaglige og juridisk korrekte vedtak fattes. 

Virksomhet hjemmetjeneste, helsehus og fysio- og ergoterapi

Virksomhetsleder Sissel Sætherskar 

Virksomheten omfatter hjemmetjeneste, helsehus, fysio- og ergoterapi og brukerstyrt personlig assistanse.

Hjemmetjenester

Besøksadresse: Sigurd Østliens veg 4, 2830 Raufoss

Telefon: 61 15 37 47

 • Mandag - fredag fra klokken 09.00-11.00 og 17.00-18.00
 • Lørdag, søndag og helligdager fra klokken 15.00-16.00

Er det forverring i din helsetilstand innenfor kontortid ta kontakt med fastlege. Etter klokken 15.00 ring legevakt 116117. Er det akutt behov for helsehjelp, ring 113.

Avdelingsleder Sone 1: Sissel Pettersen

Avdelingsleder Sone 2: Lene Kristin Nilsen

Tjenesten gir hjelp til hjemmeboende som har behov for grunnleggende helse- og omsorgstjenester, og som ikke selv kan oppsøke helsehjelp på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse. Formålet er at den enkelte skal oppleve god helse og livskvalitet, og mestre livet i eget hjem.

Raufosstun Helsehus

Besøksadresse: Severin Olsens veg 15, 2830 Raufoss

 • Telefon sentralbord: 61 13 05 00
 • Telefon avdeling: 61 13 05 20
 • Vakttelefon: 906 574 86

Avdelingsleder, Ane Runningen

Tjenesten kan gis i form av tidsbegrenset opphold, eksempelvis heldøgns medisinsk oppfølging, observasjon, utredning, behandling/opptrening ved funksjonsnedsettelse pga. sykdom eller skade. Pleie/lindrende behandling for de som ikke kan være hjemme.

Mål med et opphold på helsehuset kan være å gjenvinne mestring av situasjonen, slik at bruker kan klare å fortsette å bo hjemme.

Kreftkoordinator/ressurssykepleier

Fysio- og ergoterapitjeneste

Besøksadresse: Severin Olsens veg 15, 2830 Raufoss

 • Telefon: 476 28 523

Avdelingsleder: Silje Haugerud

Fysio- og ergoterapitjenesten skal dekke behovet for fysio- og ergoterapi i alle aldersgrupper, og samarbeider tverrfaglig med andre aktører for at kommunens innbyggere skal kunne oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse.

Tjenesten har også ansvar for kommunens lager av tekniske hjelpemidler samt nødvendig vedlikehold og utkjøring og innhenting av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Man kan lese mer om fysio- og ergoterapitjenesten og tekniske hjelpemidler ved å følge denne lenken

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Avdelingsleder: Silje Haugerud

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand på, hvor tjenestemottaker selv bestemmer hvem som skal ansettes, samt hvor og når tjenestene skal ytes.

Tjenestemottaker kan selv fungere som arbeidsleder, eller at dette eventuelt ivaretas av noen som kjenner tjenestemottaker godt. Formålet er å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo mest mulig selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.

Virksomhet institusjon og heldøgns botilbud

Virksomhetsleder Jostein Andersen

Virksomheten består av langtidsplasser ved sykehjem og heldøgnsomsorg i omsorgsboliger. Virksomheten gir tjenester til syke og pleietrengende mennesker med omfattende funksjonssvikt og som har behov for døgnkontinuerlig pleie og tilsyn.
Formålet er å ivareta personens grunnleggende behov gjennom forsvarlige helse– og omsorgstjenester.

Virksomheten omfatter også aktivitets- og dagtilbud for mennesker med kognitiv svikt og demenssykdom samt avlastning for pårørende.

Se ogsåLokale regler i beregning av egenandel ved langtidsplassopphold (Priser og gebyrer)

Gimle sykehjem

Besøksadresse: Gimlevegen 10, 2846 Bøverbru

 • Telefon: 61 15 35 77

Avdelingsleder Kari Anne Fredsvold Rudlang

Målet er å gi langtidstilbud til syke og pleietrengende mennesker som ikke får dekket sitt daglige behov for helsehjelp i eget hjem på ett forsvarlig nivå.

Det kreves egenbetaling i tråd med Lov om kommunale helse og omsorgstjenester og i forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester. Størrelsen på egenandelen, avhenger av husstandens samlede økonomi. 

Gimletun og Gimlevegen omsorgsboliger         

Besøksadresse: Gimlevegen 12 og 14, 2846 Bøverbru

 • Telefon Gimletun omsorgsboliger: 61 15 34 60
 • Telefon Gimlevegen omsorgsboliger: 61 15 34 57

Avdelingsleder: Inger-Ann Vekve

Boligene er heldøgns bemannet omsorgsboliger for mennesker med en demenssykdom. Omsorgsboligene er beboerens private hjem og beboer betaler husleie og egenandel på tjenester som for eksempel kost, vask av lintøy og praktisk bistand.   

Raufosstun og Korterudvegen omsorgsboliger
 • Raufosstun omsorgsboliger: Severin Olsens veg 17, 2830 Raufoss
  Telefon: 61 13 05 41 / 61 13 05 42
 • Korterudvegen omsorgsboliger: Korterudvegen 8, 2835 Raufoss
  Telefon: 61 15 35 95

Avdelingsleder Elin Myhre

Boligene er heldøgns bemannet omsorgsboliger for eldre mennesker. Omsorgsboligene er beboerens private hjem og beboer betaler husleie og egenandel på tjenester som for eksempel kost, vask av lintøy og praktisk bistand.

Sundskogvegen omsorgsboliger

Besøksadresse: Sundskogvegen 7, 2843 Eina

 • Telefon: 61 15 35 80

Avdelingsleder Hilde Merete Nauf

Boligene er heldøgns bemannet omsorgsboliger for eldre mennesker. Omsorgsboligene er beboerens private hjem og beboer betaler husleie og egenandel på tjenester som for eksempel kost, vask av lintøy og praktisk bistand.  

Vestre Toten dagsenter

Besøksadresse: Gimlevegen 10, 2846 Bøverbru

 • Telefon: 901 96 252

Avdelingsleder Kari Anne Fredsvold Rudlang

Dagsenteret er en sosial arena der mennesker med en demenssykdom får mulighet til deltagelse og aktiviteter i et fellesskap, forebygge funksjonssvikt, vedlikehold/opptrening av egne ressurser, samt pårørendes behov for avlastning.

Vestre Toten storkjøkken og vaskeritjenester

Besøksadresse: Bergsjøvegen 75, 2846 Bøverbru

 • Telefon storkjøkken: 900 58 351
 • Telefon vaskeri: 901 27 568

Driftsleder Kenn Bo Larsen

Man kan lese mer om Vestre Toten storkjøkken og vaskeritjenester ved å følge denne lenken:

Matproduksjon til institusjoner og matombringing til hjemmeboende. Tjenesten produserer porsjonspakket mat klar til oppvarming for de som på grunn av sykdom, alder, funksjonshemming, eller andre årsaker ikke selv er i stand til å godt nok ivareta sitt behov for ernæring.

Virksomhet psykisk helse, rus og tilrettelagte tjenester

Virksomhetsleder Solfrid Røste

Virksomheten omfatter oppfølging og veiledning i psykisk helse, rus, heldøgns bemannede omsorgsboliger, samt dag- og avlastningstilbud.

Det gis tjenester til mennesker med ulike psykiske lidelser, rusmiddelavhengighet og mennesker med ulike typer funksjonshemming.  

Psykisk helse- og rustjenester

Besøksadresse: Fossegårdvegen 15, 2835 Raufoss

 • Telefon: 482 99 734

Avdelingsleder: Anne Thoresen 

Tjenesten gir psykisk støtte og oppfølging slik at innbyggeren skal kunne mestre livet sitt der den bor, som ved for eks. å dempe symptomer, utvikle mestringsstrategier, få struktur i hverdagslivet, bidra til mest mulig selvstendighet.

Kontor for tildeling og koordinering: Informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus

Eventyrvegen omsorgsboliger

Besøksadresse: Eventyrvegen 6, 2835 Raufoss

 • Telefon: 482 99 734

Avdelingsleder: Anne Thoresen 

Omsorgsboliger med fast tilknyttet bemanning for mennesker med psykisk funksjonsnedsettelse. Omsorgsboligen er beboerens private hjem. Beboer betaler husleie.

Møteplassen Fossegård

Besøksadresse: Fossegårdvegen 15, 2835 Raufoss

 • Telefon: 482 99 734

Avdelingsleder: Anne Thoresen 

Dagsenter for mennesker med psykiske helseutfordringer.

Huset

Besøksadresse: Almenvegen 1, 2835 Raufoss

 • Telefon: 482 99 734

Avdelingsleder: Anne Thoresen 

Huset er et dagsenter for mennesker med rusproblemer. Du trenger ingen avtale eller vedtak for å benytte deg av tilbudet.

Lundersveg dag- og avlastningssenter

Besøksadresse: Lundersveg 16, 2830 Raufoss

 • Telefon dagsenter: 61 15 35 52
 • Telefon avlastningssenter: 61 15 35 53

Avdelingsleder: Guri Skaug Olsen

Dagtilbud og avlastning for mennesker med fysisk og psykisk funksjonshemming. Tjenesten har fokus på sosial deltakelse og aktivitet, samt at pårørende skal få pauser fra særlig tyngende omsorgsarbeid.

Ytterskogvegen

Besøksadresse: Ytterskogvegen 14, 2840 Reinsvoll

 • Telefon: 61 15 35 60

Avdelingsleder: Anne Karin Nordli

Fast tilknyttet bemanning for mennesker med fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse. Boligen er beboerens private hjem. Beboer betaler husleie.

Tyttebærstien omsorgsboliger

Besøksadresse: Tyttebærstien 7, 2846 Bøverbru

 • Telefon: 61 15 35 50

Avdelingsleder: Marie Elisabeth Nordgaard

Fast tilknyttet bemanning for mennesker med fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse. Boligen er beboerens private hjem. Beboer betaler husleie.

Elvesvingen omsorgsboliger

Besøksadresse: Elvesvingen 4, 2833 Raufoss

 • Telefon: 61 15 35 64

Avdelingsleder: Linn Therese Normann

Fast tilknyttet bemanning for mennesker med fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse. Boligen er beboerens private hjem. Beboer betaler husleie.

Helseberedskapsplan

Kommunens helseberedskap i akutte og/eller ekstraordinære situasjoner:

Planer - Helse og omsorg


Publisert: 06.02.2022 19:20
Sist endret: 13.06.2024 12:28