BTI: Handlingsveileder, Vestre Toten kommune

Innhold

BTI-modellen

Gravide, barn, unge og familier kan ha behov for ekstra oppmerksomhet og støtte i korte eller lengre perioder av livet. I møte med disse behovene bruker vi BTI-modellen. Modellen har tre hoveddeler; handlingsveileder, stafettholder og stafettlogg.  Modellen for bedre tverrfaglig innsats (BTI) skal gi økt kompetanse og bevissthet om brukermedvirkning og tidlig, helhetlig og samordnet innsats, hos ansatte i Vestre Toten kommune. 

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) - om modellen

Handlingsveilederen beskriver strukturene og prosessene vi skal bruke i arbeidet med den det gjelder og deres foresatte, både innenfor hver enkelt tjeneste og mellom tjenestene. Verktøy er de konkrete hjelpemidlene vi skal bruke i det daglige arbeidet. 

Det er fire nivåer i modellen:

 • Nivå 0: Avklarer om det er grunn til bekymring.
 • Nivå 1: Beskriver innsats innenfor hver enkelt tjeneste.
 • Nivå 2: Beskriver enkelt tverrfaglig samarbeid
               mellom fortrinnsvis to tjenester.
 • Nivå 3: Beskriver mer omfattende tverrfaglig
               samarbeid mellom flere tjenester.

De ulike nivåene bindes sammen av den loddrette brikken som strekker seg mellom nivåene. Denne symboliserer stafettholder og stafettloggen som sikrer en helhetlig og samordnet innsats, uten brudd i oppfølgingen.

BTI: Handlingsveileder, Vestre Toten kommune. Tegnet illustrasjon: Jørn Melnes, 2021Avslutt
 


Evalueringsmøte -
beslutning om
veien videre

 


Evalueringsmøte -
beslutning om
veien videre

 


Evalueringsmøte -
beslutning om
veien videre


Avklar videre
oppfølging

 
Sette i gang
tiltak
 
Sette i gang
tiltak(ene)
 


Sette i gang
koordinerte tiltak 


Del og konkretiser
undringen

 


Skap felles
forståelse

 


Planlegg tiltak

 
Planlegge
tiltak


Definer
undringen

 


Samtykke til
stafettlogg

 
Tverrfaglig
samarbeidsmøte
 
Første møte med
aktuell(e) instans(er)

 

Nivå 0
Undring og
avklaring

 

 

 

Nivå 1
Tiltak i en
enkelt tjeneste

 

 

 

Nivå 2
Tverrfaglig
samhandling,
fortrinnsvis mellom
to tjenester

 

 

 

Nivå 3
Omfattende
tverrfaglig sam-handling mellom
flere tjenester

 

 

Lenker

Oversikt over tiltak

Conexus stafettlogg

Verktøykasse

Samordningsmøte 0-24 år

Tverrfaglige møteplasser 

Innspill

Har du innspill, tilbakemelding, ris eller ros? Send dine innspill til oss ved å benytte denne knappen:

Innspill?

Tidligere publiserte presentasjoner og nyhetssaker

April 2022: Om BTI, modellen og handlingsveileder

Vi ønsker at det skal være trygt og godt å vokse opp i vår kommune. De aller fleste har det bra. Men av og til oppstår det likevel utfordringer som gjør at noen kan ha behov for støtte og hjelp.

«Sammen om en trygg oppvekst- bedre tverrfaglig innsats (BTI)» er en modell som VTK innfører, for å sikre bedre oppfølging av utsatte gravide, barn, unge og familier.

Les mer om BTI, modellen og handlingsveilederen her: BTI: Handlingsveileder, Vestre Toten kommune

Januar - mars 2022: Bedre tverrfaglig innsats (BTI): Handlingsveileder

Vi har nå laget første utkast til en felles BTI handlingsveileder for Vestre Toten kommune.

Handlingsveilederen er selve oppskriften på hvordan vi skal gå frem:

 • i konkrete saker der vi er får en undring/bekymring for en gravid/et barn/en ungdom/en familie.
 • når vi setter inn tiltak i en enkelt tjeneste
 • i enkel tverrfaglig samhandling
 • i omfattende tverrfaglig samhandling

Hvert av trinnene utdyper hva aktiviteten handler om, hvordan den skal utføres og hvem som skal utføre den.

BTI: Handlingsveileder, Vestre Toten kommune. Tegnet illustrasjon: Jørn Melnes, 2021

Sammen om en trygg oppvekst – bedre tverrfaglig innsats (BTI): Handlingsveileder.
Tegnet illustrasjon: Jørn Melnes, 2021/2022.

Handlingsveilederen er digital og klikkbar. Først skal BTI- handlingsveileder prøves ut fra januar til april 2022, sammen med innbyggere og ansatte fra helsestasjonstjenester, barnehage og  skole. Den vil bli tilgjengelig for både innbyggere og ansatte på kommunens hjemmeside etter hvert.

November 2021: Bedre tverrfaglig innsats (BTI): Stafettlogg

BTI-modellen består av tre hoveddeler; stafettholder, stafettlogg og handlingsveileder. Det jobbes nå med å få på plass en digital stafettlogg.

Hvorfor stafettlogg?
Stafettlogg skal:

 • være et samhandlingsverktøy på tvers av tjenester, for ulike saker og nivåer
 • bidra til at bruker mestrer eget liv
 • gi bruker god oversikt og medvirkning
 • følge brukeren uavhengig av hvem som til enhver tid tilbyr tjenester
 • sikre bedre at det ikke blir brudd i oppfølgingen
 • sikre at mål er beskrevet med ansvar, tiltak, tidsfrist, resultater og at de evalueres
 • tydeliggjøre en klar rolle- og ansvarsfordeling hos de involverte samarbeidspartnere
 • være et grunnlag for å orientere andre/nye samarbeidspartnere

For nyhetssak, mer informasjon og tilhørende illustrasjon, les mer her: BTI: Stafettlogg

September 2021: Bedre tverrfaglig innsats (BTI): Oversikt over tiltak

Oversikt over tiltak

Det er laget en oversikt over noen av Vestre Toten kommunes tilbud/tiltak for gravide, barn, unge og familier. Noen tilbud krever vedtak eller en vurdering før de kan gis.

Alle tiltak har kontaktinformasjon, slik at ansatte og innbyggere vet hvem de kan kontakte for råd og veiledning. Du vil også finne lenker til mer informasjon i noen av tilbudene

Formål

 • Å gjøre det enklere for foresatte og ansatte å finne ut hvilke tilbud som finnes for gravide, barn, ungdom og familier
 • At ansatte og innbyggere vet hvem de kan kontakte for råd og veiledning
 • En hjelp for ansatte til å veilede til andre tjenesters tilbud

For nyhetssak, mer informasjon og tilhørende illustrasjon, les mer her: BTI: Oversikt over tiltak

August 2021: Bedre tverrfaglig innsats (BTI): Stafettholder

Sammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats (BTI): Stafettholder

Formål:

 • Å sikre at bruker/foresatte vet hvem de skal kontakte når de følges opp av en eller flere tjenester.
 • Å sikre at det ikke blir brudd i oppfølgingen.

Stafettholderens oppgaver kan være:

 • Sikre samtykke til opprettelse av logg og evt. tverrfaglig samhandling
 • Loggføre og følge med på at tidsfrister holdes og at tiltak evalueres
 • Ha ansvar for å involvere den det gjelder så tidlig som mulig.
 • Stafettholder er særlig ansvarlig for at «brukers» stemme er synlig i arbeidet.
 • Sikre nødvendig dialog med bruker/foresatte mellom møtene og følger med på utvikling og progresjon
 • Innkalle til samarbeidsmøter, også ved uforutsette eller plutselig oppståtte behov.
 • Sette dagsorden for møtene / lede møtene.
 • Stafettholderansvaret opphører når koordinator overtar.

For nyhetssak, mer informasjon og tilhørende illustrasjon, les mer her: BTI: Stafettholder

Juni 2021: Bedre tverrfaglig innsats (BTI): Handlingsveileder

Handlingsveileder, BTI-modellen

Vi starter nå med å lage innholdet i Vestre Totens BTI- modell. Modellen skal inneholde en handlingsveileder. Den gir veiledning på hvordan vi skal gå frem i saker der det oppstår en undring for en gravid, et barn, en ungdom eller en familie. Les mer om «Handlingsveileder, BTI-modellen» og se beskrivende illustrasjon her:

For nyhetssak, mer informasjon og tilhørende illustrasjon, les mer her: Handlingsveileder, BTI-modellen

Mai 2021: Bedre tverrfaglig innsats (BTI): Om modellen

Bedre tverrfaglig innsats er en modell som Vestre Toten kommune er i ferd med å innføre.

Dette gjør vi for:

 • at de som har behov for hjelp blir sett og fulgt opp når de trenger det.
 • å involvere den gravide, barnet, den unge og foreldrene i arbeidet.
 • å vite hvordan vi skal handle, fra undring oppstår og videre i samarbeidet.

For nyhetssak, mer informasjon og tilhørende illustrasjon, les mer her: Sammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats (BTI): Om modellen

Mars 2021: Bedre tverrfaglig innsats (BTI): En samhandlingsmodell som bygger på FNs barnekonvensjon, grunnloven og kommunens verdier for barn og unge

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) bygger på FNs barnekonvensjon, grunnloven og kommunens verdier for barn og unge. Basert på grendemøter og samtaler med innbyggere ble det utarbeidet en verdiplakat (2019). Verdiene som innbyggerne ønsker at barn og unge skal bli møtt med, er trygghet, inkludering, respekt og mestring. Disse verdiene er også et grunnlag for arbeidet med BTI-modellen.

For nyhetssak, mer informasjon og tilhørende illustrasjon, les mer her: Samhandlingsmodellen Bedre tverrfaglig innsats (BTI) bygger på FNs barnekonvensjon, grunnloven og kommunens verdier for barn og unge

Februar 2021: Sammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats (BTI): Om innføringen

«Sammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats (BTI)» er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og familier det er knyttet undring eller bekymring til.

Modellen er utviklet av Helsedirektoratet, og Vestre Toten kommune skal innføre denne for å sikre god og systematisk oppfølging av målgruppen. BTI bidrar til tidlig innsats, samordning av tjenestene og godt samarbeid mellom innbyggere og tjenester i kommunen.

For nyhetssak, mer informasjon og tilhørende illustrasjon, les mer her: Sammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats (BTI): Om innføringen

Kontakt

Ved spørsmål, ta kontakt med: 

Norunn O. Hanssen, prosjektmedarbeider

Om tegnede illustrasjoner, bruksrett og opphavsrett

Alle tegnede illustrasjoner på denne siden er utviklet ekslusivt for Vestre Toten kommune.
Illustrasjoner kan ikke benyttes uten tillatelse.

Bruksrett: Vestre Toten kommune
Opphavsrett: Jørn Melnes, tegner og illustratør


Publisert: 13.09.2021 12:07
Sist endret: 03.11.2023 08:30