Nivå 0: Undring og avklaring

Innhold

Nivå 0: Undring og avklaring

Handlingsveileder - blå dekor

Når du undrer deg ift. en gravid, et barn, en ungdom, en familie må du sette ord på det du ser og hører. Som ansatt har du ansvar for å handle dersom du opplever en undring/bekymring. Gjennom refleksjon og dialog med den det gjelder, og eventuelt leder, skal undringen avklares.

NB! Husk at den/de det gjelder har rett til å si sin mening, og at barn skal høres uansett alder.

NB: Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ikke ta kontakt med foreldre/foresatte, før du har drøftet saken direkte med barnevernstjenesten, telefon 476 71 211 eller politiet, telefon 02800. Her vil du motta veiledning for hva du skal gjøre videre.

1. Definer undringen

Hvem: Den som eier undringen
Når du undrer deg for en gravid, et barn, en ungdom, en familie, tenk igjennom hva undringen handler om. Dette er ikke alltid like lett, for signalene som har gitt grunnlag for undringen kan være både vage, diffuse og vanskelig å tyde.

NB! Tror du allerede nå at bekymringen din kan være knyttet til et barn/ungdoms fysiske og psykiske skolemiljø (§9A)/ barnehagemiljø (bhl.§ 41). Innkall foreldre/foresatte til en samtale innen en uke.

Her finner du hjelpemidler som kan støtte deg i det videre arbeidet:

Verktøy:

2. Del og konkretiser undringen

Hvem: Den som eier undringen

 • Konkretiser undringen
 • Undringen deles så raskt som mulig
 • Vurder ut fra situasjonen hvem du skal dele den med først:
  - barnet (dersom alder og utvikling tilsier det)
  - den gravide/ungdommen/foreldre/foresatte
  - aktuelle kollegaer
  - nærmeste leder
 • Undringen skriftliggjøres
 • Dersom saken skal tas videre; avgjør hvem som tar kontakt med den gravide/ barnet/ ungdommen/foreldre/foresatte.
 • Inviter og gjennomfør samtale med den/de undringen gjelder snarest, og senest innen 2 uker etter at bekymringen har oppstått
 • Notat fra samtalen skal arkiveres i tjenestens system, evt. legges inn i stafettlogg ved videre oppfølging.
 • Husk mulighet for å kontakte helsestasjonbarnevernNAV osv. for å få råd- anonym drøfting.
 • Det er også mulig å drøfte undringen i Drøftingsteam.

Her finner du hjelpemidler som kan støtte deg i det videre arbeidet:

Verktøy:

3. Avklar videre oppfølging

Hvem: Den som eier undringen eller nærmeste leder

 • I samtalen med den/de det gjelder, blir det drøftet om det er grunn til videre oppfølging.
 • Dersom det er behov for å sette inn tiltak, gå videre til nivå 1 i veilederen.
 • Avgjør hvem som skal være ansvarlig for det videre arbeidet (Stafettholder)
 • Er det behov for å hente inn ekstern hjelp utenfor gjeldende tjeneste; gå til nivå 2 i veilederen.
 • Dersom det ikke er nødvendig å sette inn tiltak, avslutt.

Verktøy: 

4. Avslutt

Hvem: Stafettholder

Dersom det ikke er grunnlag for videre oppfølging, lukker dere saken. Takk de involverte for godt samarbeid. Minn den gravide/barnet/ungdommen/foreldre/foresatte om at de er velkomne til å be om hjelp dersom det skulle oppstå vansker på et senere tidspunkt.

Her finner du hjelpemidler som kan støtte deg i det videre arbeidet:

Verktøy:

Forside Handlingsveileder

Her kommer man tilbake til forsiden av Handlingsveilederen


Publisert: 11.02.2022 14:31
Sist endret: 19.05.2022 15:14